Sau­na­ra­ken­nus­mes­ta­ri

Ruijan Kaiku - - Forside - Karoliina Huhtanen

Ra­ken­nus­mes­ta­ri Ti­mo Par­viai­nen vä­lit­tää suo­ma­lai­sen sau­no­mi­sen ilo­sa­no­maa Nor­jas­sa.

Sii­nä mis­sä suo­ma­lai­sil­le sau­na on erot­ta­ma­ton osa elä­mää, on sau­na nor­ja­lai­sis­sa ko­deis­sa yhä har­vi­nai­sem­pi il­mes­tys. Ti­lan­ne saat­taa ol­la hil­jal­leen muut­tu­mas­sa, sil­lä mo­ni nor­ja­lai­nen ha­lu­aa ko­tiin­sa sau­nan. Ra­ken­nus­mes­ta­ri Ti­mo Par­viai­nen huo­ma­si oi­van mark­ki­na­raon ja pe­rus­ti Finsk bads­tu­mes­ter -yri­tyk­sen vuon­na 2014.

Jo­ku voi­si kut­sua hul­lun­roh­keak­si mies­tä, jo­ka muut­taa Nor­jaan ra­ken­ta­maan suo­ma­lai­sia sau­no­ja. Par­viai­nen it­se ker­too, et­tä pää­tös oli huo­lel­la har­kit­tu. Hän vie­rai­li Os­los­sa mes­suil­la, jut­te­li ih­mi­sil­le ja kä­vi myös Nor­jas­sa te­ke­mäs­sä muu­ta­man sau­na­kei­kan.

– Pää­sin vä­hän tun­nus­te­le­maan, mil­lai­nen tä­mä mark­ki­na on. Sain erit­täin po­si­tii­vi­sen vai­ku­tel­man ja näin po­ten­ti­aa­lin. Sil­lä pe­rus­teel­la tein pää­tök­sen muut­taa Nor­jaan, Par­viai­nen ker­too.

Rää­tä­löi­tyä luk­sus­ta

Nor­ja oli Ti­mo Par­viai­sel­le en­tuu­des­taan tut­tu, sil­lä hän oli työs­ken­nel­lyt maas­sa jo vuon­na 2005. Sil­loin hän ra­ken­si ri­vi­ta­lo­jen si­sä­ti­lo­ja Töns­ber­gis­sä yh­dek­sän kuu­kau­den ajan. Mies pa­la­si kui­ten­kin Suo­meen, opis­ke­li ra­ken­nusin­si­nöö­rik­si ja eh­ti het­ken pyö­rit­tää omaa ta­lon­ra­ken­nus­yri­tys­tä.

– Suo­men ta­lous­ti­lan­ne ja EU:n Ve­nä­jä-sank­tiot al­koi­vat pur­ra, ja hom­mia oli vä­hem­män. Ta­lous­ti­lan­ne Suo­mes­sa me­ni alas, mut­ta Nor­jas­sa sau­no­jen ky­syn­tä läh­ti nousuun, Par­viai­nen ker­too syis­tä muu­ton taus­tal­la. Ra­ken­nus­mes­ta­rin mu­kaan töi­tä on riit­tä­nyt niin pal­jon, kuin eh­tii teh­dä. Vii­me vuon­na hän ra­ken­si noin 30 sau­naa. Suu­rin osa Par­viai­sen asiak­kais­ta on Os­lon seu­dul­ta, mut­ta toi­si­naan keik­ko­ja on muu­al­la­kin maas­sa. Par­viai­nen on käy­nyt ra­ken­ta­mas­sa sau­nan Poh­jois-Nor­jas­sa Hars­ta­dis­sa, ja ke­säl­lä lu­vas­sa on mök­ki­sau­nan ra­ken­ta­mi­nen Lo­foo­teil­la. – Nor­jas­ta löy­tyy kyl­lä sau­nan­ra­ken­ta­jia, mut­ta ne ra­ken­ta­vat stan­dar­dia pe­rus­sau­naa. Mi­nä kes­ki­tyn de­sig­niin ja laa­tuun. Myyn pal­jon luk­sus­sau­no­ja, tyy­lik­käi­tä ja rää­tä­löi­ty­jä sau­no­ja, Par­viai­nen ker­too.

Suo­ma­lai­suus valt­ti­kort­ti

Par­viai­sen yri­tyk­sen brän­däys on osu­nut nap­piin. Yri­tys kan­taa ni­meä Finsk bads­tu­mes­ter, ja is­ku­lausee­na on Fin­land på sitt bes­te. Mil­joo­nien sau­no­jen maas­ta tu­le­va yrit­tä­jä us­koo, et­tä suo­ma­lai­suus on valt­ti­kort­ti nor­ja­lai­sil­la sau­na­mark­ki­noil­la.

– Jos jo­ku mai­nit­see sau­nan, niin he­ti tu­lee mie­leen Suo­mi ja päin­vas­toin. Ne me­ne­vät kä­si kä­des­sä. Koen, et­tä mo­ni asia­kas luot­taa am­mat­ti­tai­too­ni sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä olen suo­ma­lai­nen, hän ker­too.

Par­viai­nen pi­tää tär­keä­nä myös si­tä, et­tä hän pu­huu nor­jaa. Puo­lik­si suo­men­ruot­sa­lai­nen Par­viai­nen ker­too jo muut­taes­saan päät­tä­neen­sä, et­tä jos Nor­jas­sa te­kee bis­nes­tä, on pu­hut­ta­va nor­jaa. Kie­len op­pi­mi­nen on su­ju­nut toi­se­na äi­din­kie­le­nään ruot­sia pu­hu­val­ta yrit­tä­jäl­tä hel­pos­ti.

Luk­sus käy kau­pak­si

Ti­mo Par­viai­nen seu­raa tar­kas­ti Suo­men sau­nat­ren­de­jä ja ko­kei­lee uu­tuuk­sia. Kaik­ki käyt­tä­män­sä ma­te­ri­aa­lit hän ti­laa Suo­mes­ta. Luk­sus on hä­nen mu­kaan­sa se, mi­kä Nor­jas­sa myy. Ha­lu­tes­saan sau­naan saa jo­pa te­le­vi­sion ja kai­ut­ti­met.

Luk­sus­sau­no­jen li­säk­si sau­na­mes­ta­rin va­li­koi­mas­ta löy­tyy myös klas­si­nen sau­na, jo­ka so­pii hie­man pie­nem­mäl­le bud­je­til­le. Edul­li­sim­man­kin sau­nan läh­tö­hin­ta on kui­ten­kin 75 000 kruu­nua. Par­viai­nen sa­noo, et­tä hän ei py­ri kil­pai­le­maan hin­nal­la, vaan laa­dul­la.

– Jot­kut ha­lua­vat tin­ga­ta hin­to­ja, mut­ta tie­dän it­se, mi­kä on oman työn ar­vo ja pi­tää­hän täs­tä työs­tä saa­da lei­pää pöy­tään. Mi­nun asiak­kaa­ni ha­lua­vat laa­tua ja jo­ta­kin eri­lais­ta, kuin mi­tä nor­ja­lai­nen stan­da­ri­sau­na on.

Par­viai­nen ra­ken­nut­taa par­hail­laan myös it­sel­leen oma­ko­ti­ta­loa, jon­ne tu­lee mo­der­ni de­sign­sau­na. Ka­tos­sa tuik­kii led-lam­puis­ta teh­ty täh­ti­tai­vas, ja kai­ut­ti­mien an­sios­ta sau­nas­sa voi kuun­nel­la vaik­ka­pa rau­hoit­ta­vaa musiik­kia. Sau­naan tu­lee myös mo­der­ni löy­ly­au­to­maat­ti. Löy­ly­kau­haa ei täs­sä sau­nas­sa tar­vi­ta, sil­lä vet­tä tu­lee kiu­kaal­le nap­pia pai­na­mal­la.

– Ha­luan tes­ta­ta uusia tuot­tei­ta, jot­ta tie­dän mil­lai­sia ne ovat käy­tös­sä ja osaan suo­si­tel­la nii­tä asiak­kail­le, Par­viai­nen ker­too.

Viih­ty­vyy­den sa­lai­suus

Suo­ma­lai­sel­la sau­nan­ra­ken­ta­jal­la on sel­keä nä­ke­mys sii­tä, mi­kä on sau­nas­sa tär­kein­tä: se on naut­ti­mi­nen.

– Viih­ty­vyy­den ja sau­nas­ta naut­ti­mi­sen avain on eh­dot­to­mas­ti hy­vä il­man­vaih­to. Sa­ma se, kuin­ka hie­non sau­nan te­kee. Jos il­man­vaih­to ei ole koh­dil­laan, ei siel­lä tu­le viih­ty­mään, sau­na­mes­ta­ri sa­noo.

Par­viai­nen ker­too, et­tä nä­ke­myk­set riit­tä­väs­tä il­man­vaih­dos­ta eroa­vat toi­sis­taan Suo­mes­sa ja Nor­jas­sa. Nor­jas­sa sau­noi­hin ra­ken­ne­taan useim­mi­ten kak­si il­man­vaih­to­luuk­kua, mi­kä ei vält­tä­mät­tä rii­tä ta­kaa­maan riit­tä­vää il­man­vaih­toa. Suo­mes­sa riit­tä­vä il­man­vaih­to hoi­de­taan Par­viai­sen mu­kaan ko­neel­li­ses­ti.

– Mo­ni nor­ja­lai­nen sa­no­nut suo­raan, et­tä tyk­kää sau­nas­ta, mut­ta viih­tyi­si siel­lä vie­lä pi­dem­pään, jos oli­si hap­pi­naa­ma­ri. Syy­nä tu­ka­laan oloon on huo­no il­man­vaih­to, Par­viai­nen ker­too.

Ai­ka ajoin hän tör­mää sii­hen, et­tä asiak­kaat pyy­tä­vät te­ke­mään sau­nan il­man­vaih­don Nor­jan ta­po­jen mu­kai­ses­ti. Useim­mat pää­ty­vät kui­ten­kin luot­ta­maan ko­ke­neen sau­nan­ra­ken­ta­jan suo­si­tuk­siin ko­neel­li­ses­ta il­man­vaih­dos­ta, ei­kä ole ku­kaan ka­tu­nut pää­tös­tä.

– Ta­voit­tee­na­ni on, et­tä sai­sin yh­tey­den Nor­jan ra­ken­nus­lain­sää­dän­tö­eli­meen ja oh­jeis­tus il­man­vaih­dos­ta saa­tai­siin muu­tet­tua. Se pal­ve­li­si ko­ko sau­no­mis­kult­tuu­ria. Mo­nis­sa ko­deis­sa on sau­na, mut­ta se on va­ras­to­na, kos­ka sau­naa ei miel­le­tä mu­ka­vak­si pai­kak­si huo­non il­man­vaih­don ta­kia, Par­viai­nen har­mit­te­lee.

Ren­tou­tu­mi­sen tyys­si­ja

Ti­mo Par­viai­nen ei ra­ken­na sau­no­ja va­ras­toik­si, vaan ren­tou­tu­mi­sen ja nau­tin­non tyys­si­jak­si. Niin­pä Par­viai­sel­le on tär­kein­tä, et­tä asia­kas saa toi­vei­den­sa mu­kai­sen sau­nan, jos­sa tä­mä viih­tyy.

– Yri­tän ai­na mah­dol­li­sim­man tark­kaan tun­nus­tel­la, mi­tä asia­kas ha­lu­aa. Sen mu­kaan rää­tä­löin asiak­kaan kans­sa sau­nan ja de­sig­nin.

Sau­na­mes­ta­ri ker­too it­se­kin ra­kas­ta­van­sa sau­no­mis­ta, jo­ten työ sau­no­jen pa­ris­sa on an­toi­saa. Sau­nan­ra­ken­ta­ja­na hän on myös erään­lai­nen suo­ma­lai­sen sau­na­kult­tuu­rin lä­het­ti­läs Nor­jas­sa. Mo­ni asia­kas ky­syy, kuin­ka pit­kään sau­nas­sa pi­tää is­tua.

– Ky­sy­jil­le vas­taan, et­tä unoh­da kel­lo, jä­tä se nau­lak­koon. Sau­no­mis­kult­tuu­riin kuu­luu, et­tä sau­nas­sa nau­ti­taan, unoh­de­taan ar­ki­mur­heet ja ote­taan ren­nos­ti, Par­viai­nen miet­tii.

KUVA: KAROLIINA HUHTANEN

Lau­teis­sa ja kiu­kais­sa on tar­jol­la run­saas­ti eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. KUVA: FINSK BADS­TU­MES­TER

En mo­der­ne bads­tuin­te­riør med ovn med mye stein. – Nøk­ke­len til god triv­sel i bads­tu er god ven­ti­las­jon, sier Ti­mo Par­viai­nen som byg­ger sk­red­der­syd­de bads­tuer i Nor­ge.

Ti­mo Par­viai­sen mu­kaan tär­kein­tä sau­nas­sa on, et­tä siel­lä viih­tyy. KUVA: KAROLIINA HUHTANEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.