Kunns­kap og for­so­ning

Ruijan Kaiku - - Forside -

Vi hi­ger et­ter fak­ta om det som sk­jed­de i nord un­der 2. ver­dens­krig, sim­pelt­hen for­di vi er opp­tatt av anerk­jen­nel­se og syn­liggjø­ring av den fan­tas­tis­ke inn­sat­sen man­ge sto for i den­ne kri­sen fra 1940 til 1945.

Da bør det ik­ke vae­re mindre na­tur­lig at vi sø­ker sann­he­ten om fle­re ge­ne­ras­jo­ner med usyn­liggjø­ring og for­norsk­ning av ur­folk og mi­no­ri­te­ter.

Det hand­ler om leg­ge grunn­lag for iden­ti­tetsfø­lel­se og stolt­het, fø­lel­ser som of­te kan vae­re godt gjemt et­ter man­ge års usik­ker­het.All ae­re til SV som har gått i bres­jen for en Sann­hets­kom­mis­jon som kan pus­le noen av brik­ke­ne på plass.

I ste­det har vi opplevd at repre­sen­tan­ter for myn­dig­he­te­ne har ad­vart mot en kom­mis­jon som kan ska­pe for­vent­nin­ger om ret­tig­he­ter og ers­tat­nin­ger.Vi sy­nes ik­ke det er grunn­lag for å ska­pe en slik mis­ten­ke­liggjø­ring av kvens­ke or­ga­ni­sas­jo­ner. En kunns­kaps­ba­sert til­naer­ming hand­ler først og fremst om å kart­leg­ge sann­he­ten, fjer­ne my­ter og etab­le­re et grunn­lag for vi­ta­li­se­ring av bå­de språk og kul­tur.Ver­dier som er truet.

Ba­re det å dri­ve en kvensk avis fun­ge­rer som li­met i et sår­bart miljø, og ut­gangs­punk­tet må vae­re at fak­ta vil styr­ke den selv­til­li­ten og den be­visstgjø­ring som trengs for å job­be vi­de­re, med kul­tu­rutt­rykk, po­li­tikk og or­ga­ni­sas­jon­sar­beid.

Den svens­ke fil­men Sa­meb­lod om ra­sis­me og ra­se­bio­lo­gis­ke strøm­nin­ger i Skan­di­na­via på 1930-tal­let har skapt fø­lel­ser. Re­gissør Aman­da Ker­nell bru­ker et lav­maelt bil­despråk for å for­tel­le om 14 år gam­le El­le Mar­ja som ble ut­satt for et­nisk og struk­tu­rell brenn­mer­king. En på­min­nel­se om at sår ik­ke le­ger seg selv. Det trengs kunns­kap og diag­no­ser, før man uts­te­der re­sep­ter og be­hand­ling.

Vi me­ner nors­ke myn­dig­he­ter bør gå fo­ran i ar­bei­det med å kart­leg­ge den for­norsk­ning og as­si­mi­le­ring som fikk så sto­re kon­se­kven­ser for bå­de sa­mer, kve­ner og andre grup­per, sim­pelt­hen for­di det vil repre­sen­te­re en klar og ut­ve­ty­dig besk­jed om at his­to­rien tas på al­vor.

His­to­rien er ik­ke noe man kan vis­ke vekk.Vi tror tvert imot at kunns­kap vil ska­pe gjen­si­dig forståel­se, ik­ke minst i nord der tre stam­mers mø­te har vaert noe mer enn honnø­rord. Vi tror fak­ta ska­per erk­jen­nel­ser, som ig­jen er frøet som trengs for å ska­pe for­so­ning og vekst.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.