– Ark­ti­sen alu­een osaa­mis­ta ei pi­dä pii­lo­tel­la

Ruijan Kaiku - - Forside - Mik­ko Lei­no­nen

Suo­mi on 2014 pe­rus­te­tun Ark­ti­sen Ta­lous­neu­vos­ton (Arc­tic Eco­no­mic Council, AEC) pu­heen­joh­ta­ja­maa 2017-2019. Anu Fredrik­son on toi­mi­nut neu­vos­ton sih­tee­ris­tön pääl­lik­kö­nä noin vuo­den ver­ran. Fredrik­so­nin ark­ti­sen alu­een asian­tun­te­mus on ke­hit­ty­nyt muun muas­sa po­liit­ti­sen neu­vo­nan­ta­jan teh­tä­vis­sä Suo­men Nor­jan suur­lä­he­tys­tös­sä.

– Aloi­tin suur­lä­he­tys­tös­sä aluk­si har­joit­te­li­ja­na vuon­na 2006. Vaih­te­le­vat teh­tä­vät pi­ti­vät mi­nut siel­lä lä­hes kym­me­nen vuot­ta. Viih­dyin po­liit­ti­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na hy­vin, ja ai­kaan Os­lon suur­lä­he­tys­tös­sä si­säl­tyy työs­ken­te­ly kol­men eri Suo­men suur­lä­het­ti­lään kans­sa. Muis­te­len tä­tä ai­kaa kii­tol­li­suu­del­la, ja se an­toi mi­nul­le vah­van am­ma­til­li­sen pe­rus­tan ny­kyi­seen teh­tä­vää­ni, hän ker­too.

Os­los­sa Fredrik­so­nin työn­ku­vaan kuu­lui teh­tä­viä po­li­tii­kan mo­nil­ta alueil­ta il­mas­to­ja ym­pä­ris­tö­po­li­tii­kas­ta ke­hi­ty­syh­teis­työ­hön se­kä ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­ta EU po­li­tiik­kaan. Sii­hen kuu­lui myös työs­ken­te­ly Suo­men ja Nor­jan kah­den­vä­lis­ten suh­tei­den ja ark­ti­sen ulot­tu­vuu­den pa­ris­sa.

– Taus­tal­la vai­kut­taa myös se, et­tä olen ko­toi­sin Ou­lus­ta. Poh­joi­sen ih­mi­se­nä ark­ti­sen alu­een ke­hit­tä­mi­nen on mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti­kin tär­ke­ää.

Ark­ti­sen alu­een kes­tä­vä ke­hi­tys

Ark­ti­sen Ta­lous­neu­vos­ton lä­hi­vuo­sien stra­te­gias­ta, toi­min­ta­sään­nöis­tä ja jä­se­nyy­seh­dois­ta pää­tet­tiin huh­ti­kuus­sa 2016 Troms­sas­sa. Siel­lä si­jait­see myös Fredrik­so­nin toi­mis­to. Neu­vos­ton toi­mia­lue kat­taa ko­ko pa­nark­ti­sen alu­een, mis­sä se toi­mii edis­tä­mäs­sä kes­tä­vää ta­lous­kas­vua.

AEC kan­nat­taa kau­pan es­tei­den vä­hen­tä­mis­tä ja mark­ki­nayh­teyk­sien pa­ran­ta­mis­ta ark­ti­sel­la alu­eel­la ja pyr­kii mo­nil­la ta­voin tur­vaa­maan alu­eel­la kes­tä­vää ta­lous­kas­vua. Erää­nä sen pain­opis­tee­nä on ark­ti­sen alu­een pk-yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen. Fredrik­so­nin mu­kaan juu­ri pk-yri­tyk­set muo­dos­tat­kin ark­ti­sen alu­een elin­kei­noe­lä­män ki­vi­ja­lan.

– Ark­ti­sen alu­een kes­tä­väs­sä ke­hit­tä­mi­ses­sä pai­kal­li­sen yri­tys­ten ja nii­den toi­min­nan olo­suh­tei­den tun­te­mi­nen on tär­ke­ää, Fredrik­son ker­too.

–Täl­lä on mer­kit­tä­vä yh­teys myös py­rit­täes­sä tur­vaa­maan ke­hi­tyk­sen jat­ku­vuut­ta ja va­kaut­ta. Ark­ti­sen alu­een asuk­kai­na ja edus­ta­ji­na mei­dän int­res­siem­me mu­kais­ta on var­mis­taa, et­tä aluei­dem­me ke­hit­tä­mi­nen ta­pah­tuu kes­tä­väs­ti. Jä­se­nem­me edus­ta­vat täs­sä ai­nut­laa­tuis­ta pai­kal­lis- ja al­ku­pe­räis­tun­te­mus­ta. Ark­tis­ten aluei­den ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vil­le toi­mi­joil­le pai­kal­lis­tun­te­muk­sen ja al­ku­pe­räis­kan­so­jen osaa­mi­sen hyö­dyn­tä­mi­nen yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kans­sa on tär­keä toi­min­nan ris­ke­jä vä­hen­tä­vä te­ki­jä.

– Tar­vi­taan li­sää tie­toi­suut­ta alu­een mah­dol­li­suuk­sis­ta

Fredrik­son nos­taa esil­le, et­tä ark­ti­ses­ta alu­ees­ta ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta tar­vit­tai­siin enem­män tie­toa niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin. Hän ker­too tör­mää­vän­sä työs­sään usein sii­hen, et­tä ark­ti­nen alue tu­lee mie­li­ku­vis­sa yh­dis­te­tyk­si erä­maa­han ja jää­kar­hui­hin.

– Ark­ti­nen alue tie­ten­kin on myös 4 mil­joo­nan ih­mi­sen ko­ti se­kä eri­tyi­ses­ti Poh­jois­mais­sa myös hy­vin ke­hit­ty­nyt alue. Ja esi­mer­kik­si meil­lä Troms­sas­sa on sel­lai­sia asioi­ta kuin kat­ta­va 4G-verk­ko, toi­mi­va inf­ra­struk­tuu­ri, dy­naa­mi­nen yli­opis­to ja ak­tii­vi­nen kult­tuu­ri­tar­jon­ta. Ark­ti­sen alu­een ul­ko­puo­lel­la ei kui­ten­kaan ol­la usein riit­tä­väs­ti pe­ril­lä alu­ees­ta ja sen mo­nis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Ark­ti­sen Ta­lous­neu­vos­ton jä­se­net edus­ta­vat ark­ti­sen osaa­mi­sen laa­jaa kir­joa eri lii­ke-elä­män sek­to­reil­ta ja maan­tie­teel­li­ses­ti­kin. Fredrik­so­nin mu­kaan ark­ti­sen alu­een osaa­mi­sen suh­teen ei kan­na­ta pi­tää kynt­ti­lää va­kan al­la. – Ark­ti­nen osaa­mi­nen on meil­le poh­joi­sen ih­mi­sil­le ar­kis­ta, vaa­ti­vien asui­no­lo­suh­tei­dem­me edel­lyt­tä­mää osaa­mis­ta. Tä­tä eri­tyi­so­saa­mis­ta ei kui­ten­kaan ai­na tun­nis­te­ta.

– Yh­te­nä AEC:n ta­voit­tee­na on ke­hit­tää yh­teis­työ­tä elin­kei­noe­lä­män ja aka­te­mian vä­lil­lä. Mi­ten luon­neh­ti­sit tä­tä toi­min­tan­ne ulot­tu­vuut­ta? – Yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­nen aka­te­mian ja elin­kei­noe­lä­män vä­lil­lä on meil­le erit­täin tär­ke­ää. Alu­een kes­tä­vän ta­lous­ke­hi­tyk­sen var­mis­ta­mi­sek­si on tär­ke­ää, et­tä käy­tös­sä on pa­ras mah­dol­li­nen tek­no­lo­gi­nen ja tie­teel­li­nen osaa­mi­nen.

Uusi ko­ti Troms­sas­sa tun­tuu jo ko­toi­sal­ta

Uusien teh­tä­vien vas­taa­not­ta­mis­ta AEC.ssä ja muut­toa per­heen kans­sa Poh­jois-Nor­jan Troms­saan Fredrik­so­nin ei tar­vin­nut har­ki­ta pit­kään.

– Tä­mä työ tu­li sel­lai­se­na mah­dol­li­suu­te­na, jo­hon kan­nat­ti il­man muu­ta tart­tua. Ny­kyi­set teh­tä­vä­ni ovat erit­täin haas­teel­li­sia ja tar­joa­vat luon­nol­li­sen mah­dol­li­suu­den laa­jen­taa Os­los­sa ker­ty­nyt­tä osaa­mis­ta. Kun mi­nul­la vie­lä oli täs­sä per­heen tu­ki ta­ka­na­ni, pää­tös siir­tyä Troms­saan oli help­po. – Ovat­ko työn si­säl­löt AEC:n sih­tee­ris­tön pääl­lik­kö­nä vas­tan­neet odo­tuk­sia­si?

– Mo­nis­sa suh­teis­sa odo­tuk­se­ni ovat ylit­ty­neet po­si­tii­vi­ses­ti. Olen saa­nut hie­non ja ai­nut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den ol­la ra­ken­ta­mas­sa kan­sain­vä­lis­tä jär­jes­töä se­kä ke­hit­tä­mäs­sä ark­tis­ten aluei­den lii­ke­toi­min­nan edel­ly­tyk­siä.

Suo­ma­lai­nen Anu Fredrik­son on joh­ta­nut Ark­ti­sen ta­lous­neu­vos­ton sih­tee­ris­töä vuo­den ver­ran.

Sa­mal­la ha­luan kiit­tää ja an­taa tun­nus­tuk­sen jä­se­nil­lem­me kai­kis­ta kah­dek­sas­ta ark­ti­ses­ta maas­ta se­kä al­ku­pe­räis­kan­sa­jär­jes­töis­tä hei­dän si­tou­muk­ses­taan AEC:n työn en­nä­tyk­sel­li­sen no­pe­aan käyn­nis­tä­mi­seen.

Troms­san luon­to tun­tu­ri­mai­se­mi­neen on Fredrik­so­nil­le ny­kyi­sin eräs tär­keä hy­vin­voin­nin läh­de. Työ­mat­ka tait­tuu mo­nien mui­den troms­sa­lais­ten ta­voin usein pol­ku­pyö­räl­lä. Kau­pun­ki al­koi jo pian tun­tu­maan ko­toi­sal­ta pai­kal­ta, jos­sa on hy­vä elää.

– Poh­joi­sen ih­mi­se­nä muut­to Troms­saan on kyl­lä tun­tu­nut mo­nel­la ta­paa ko­tiin­pa­luu­ta.

Arc­tic Eco­no­mic Council (AEC) ble etab­lert i 2014. Det skal leg­ge til ret­te for økt nae­ring­sut­vikling i det pa­nark­tis­ke områ­det. Anu Fredrik­son fra Ou­lu har le­det sek­re­ta­ria­tet i Tromsø si­den i 2016. KUVA: MIK­KO LEI­NO­NEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.