Ve­ro­tuk­ses­ta voi va­lit­taa jäl­keen­päin

Ruijan Kaiku - - Forside - Lii­sa Koi­vu­leh­to

Nor­jas­ta palk­kaa ja elä­ket­tä saa­vien ve­ro­vel­vol­lis­ten pi­ti jät­tää ve­roil­moi­tus vii­meis­tään 30. huh­ti­kuu­ta. Suu­rin osa jät­tää ve­roil­moi­tuk­sen säh­köi­ses­ti.

Ve­ro­pää­tök­set tu­le­vat kan­sa­lai­sil­le ke­säe­lo­kuus­sa. Kah­dek­san kym­me­nes­tä saa pa­lau­tus­ta ja kak­si kym­me­nes­tä mak­saa li­sä­ve­roa. Mät­kyt pi­tää mak­saa elo-syys­kuus­sa.

Ul­ko­maa­lai­sil­le työn­te­ki­jöil­le on ne­tis­sä tie­toa si­vul­la http://www.skat­tee­ta­ten.no/ no/Per­son/Skat­te­kort-og-fors­kuddss­katt/ Uten­landsk-ar­beids­ta­ker/ - mut­ta vie­ras­kie­lil­lä ai­noas­taan englan­nik­si.

Suo­men­kie­lis­tä apua saa Poh­jois­ka­lo­tin ra­ja­neu­von­nas­ta Yy­keän­pe­räs­tä.

Suo­ma­lai­sil­la ja muil­la ul­ko­maa­lai­sil­la ve­ro­vel­vol­li­sil­la, jot­ka ovat Nor­jas­sa töis­sä vain vä­liai­kai­ses­ti, on ve­ro­tuk­ses­ta mo­nia ky­sy­myk­siä, joi­den sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan eri­koi­so­saa­mis­ta. Jos käy il­mi et­tä si­nua on ve­ro­tet­tu vää­rin, voit ha­kea oi­kai­sua vie­lä vuo­sien jäl­keen.

Ta­pauk­sia ja ky­sy­myk­siä on yh­tä mon­ta kuin ky­sy­jiä­kin. Toi­set oh­jeet pä­te­vät kai­kil­le, kun taas toi­set ovat ta­paus­koh­tai­sia. Asun­to­ku­lut Nor­jas­sa ja mat­ka­ku­lut Suo­meen ovat yleen­sä vä­hen­nys­kel­poi­sia, jois­sain ta­pauk­sis­sa myös au­to-, opin­to- ja jo­pa asun­to­lai­nan ko­rot. Vas­taa­vas­ti myös muis­ta mais­ta saa­dut tu­lot pi­tää mer­ki­tä ve­roil­moi­tuk­seen, vaik­ka ve­rot mak­se­taan­kin vain läh­tö­maa­han.

Avoin elä­ke­se­mi­naa­ri Le­vil­lä elo­kuus­sa

Ra­ja­neu­von­ta jär­jes­tää elo­kuun lo­pul­la Le­vil­lä avoi­men se­mi­naa­rin tee­mas­ta eläk­keet Nor­jas­sa, Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa: Mi­ten eläk­keet las­ke­taan, mi­ten ne mak­se­taan ja ve­ro­te­taan? Se­mi­naa­ri on avoin kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le.

Skatt Nor­din eri­kois­asian­tun­ti­ja Lis­beth Ali­de Var­si (vas.) on kä­si­tel­lyt ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den ve­ro­tus­asioi­ta yli 20 vuot­ta. KUVA: LII­SA KOI­VU­LEH­TO

lii­sa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.