Ko­tiu­tu­mi­nen on mo­nien te­ki­jöi­den sum­ma

Ruijan Kaiku - - Forside - Mik­ko Lei­no­nen

Leik­kaus­sa­li­hoi­ta­ja Sa­mi Kin­nusen pää­tök­seen muut­taa Troms­saan vai­kut­ti­vat hy­vät työ­olot ja mo­ni­puo­li­set har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det.

Troms­san yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa leik­kausa­li­sai­raan­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­väl­lä Sa­mi Kin­nusel­la on ta­ka­naan työ­his­to­ri­aa Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa. Pää­tös siir­tää Kuo­pios­sa yli kak­si vuot­ta va­ras­tos­sa odot­ta­neet huo­ne­ka­lut uu­teen ko­tiin Troms­sas­sa kyp­syi tal­ven ai­ka­na.

– Aja­tus tuo­da muut­to­kuor­ma Troms­saan kä­vi lo­pul­ta ajan­koh­tai­sek­si to­teut­taa. Pää­tök­sen taus­tal­la oli­vat so­pi­va elä­män­ti­lan­ne se­kä kau­pun­gin tar­joa­mat hy­vät työ- ja har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det, Kin­nu­nen ker­too.

Työ­ko­ke­mus­ta mo­nes­ta maas­ta

Sa­mi eh­ti työs­ken­nel­lä Troms­sas­sa yli kak­si vuot­ta en­nen kuin muut­to­kuor­ma seu­ra­si lo­pul­ta omis­ta­jaan­sa Rui­jan ran­noil­le. En­nen Troms­saa mie­hel­lä on ta­ka­naan pit­kä työ­ura ul­ko­mail­la, mm. YK-teh­tä­vis­sä Ko­so­vos­sa se­kä EU-val­mius­jou­kois­sa se­kä pa­ri­sen vuot­ta sai­raan­hoi­ta­ja­na Ruot­sis­sa Upp­sa­las­sa.

– Mik­si nyt Troms­sa?

–Työ­ti­lan­tee­ni suo­ma­lai­sen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­tuk­sen saa­nee­na on ko­ko­nai­suu­des­saan hy­vä. Työ­mah­dol­li­suuk­sia Poh­jois­mais­sa ja kau­em­pa­na­kin. Aluk­si mi­nut toi Troms­saan leik­kaus­sa­li­hoi­ta­jak­si se, et­tä tääl­lä on ni­men­omai­ses­ti yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la. Tä­mä tar­jo­aa so­pi­van haas­teel­li­sia teh­tä­viä. Li­säk­si mai­se­mat ovat tääl­lä ai­van upei­ta, ja olin kuul­lut, et­tä Troms­sas­sa on ys­tä­väl­li­nen ja ih­mis­lä­hei­nen tun­nel­ma. Nä­mä te­ki­jät ovat osoit­tau­tu­neet to­del­li­sik­si, ja ne ovat en­nal­laan. Muut­to­pää­tös oli sik­si lo­pul­ta­kin ai­ka help­po teh­dä.

Ve­to­nau­loi­na luon­to ja har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det

Sa­mi ker­too, et­tä odo­tuk­set hy­väs­tä työ­pai­kas­ta ovat mo­nis­sa suh­teis­sa jo­pa ylit­ty­neet. Sen li­säk­si Trom­sas­sa on mah­dol­li­suus mo­ni­puo­li­seen so­si­aa­li­seen elä­mään ja har­ras­ta­mi­seen.

– Aa­mui­sin kun luo kat­seen vuo­ril­le, ih­me­tyt­tää oi­kein, mi­ten se vain ai­na voi ol­la ko­hot­ta­va ko­ke­mus. Olen lii­kun­nal­li­nen ih­mi­nen ja tääl­lä on upea luon­to. On myös help­poa saa­da kon­tak­te­ja, hän to­te­aa.

Sa­mi on mu­ka­na Troms­san rui­jan­suo­ma­lais­ten yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nas­sa ja ta­pah­tu­ma­toi­mi­kun­nas­sa. Uusia har­ras­tuk­sia­kin on löy­ty­nyt.

– Vaik­ka oma ur­hei­lu­taus­ta­ni on­kin pää­asias­sa jal­ka­pal­los­sa, olen saa­nut ko­keil­la pe­laa­mis­ta jää­kiek­ko­maa­li­vah­ti­na Troms­san mo­ni­kan­sal­li­ses­sa Red Stars -jää­kiek­ko­jouk­ku­ees­sa. Ko­ke­mus pe­laa­ja­na ja muis­sa jouk­ku­een teh­tä­vis­sä on ol­lut to­si hie­no.

Työn ja va­paa-ajan ta­sa­pai­no

Sa­mi oli huh­ti­kuun alus­sa toi­mit­si­ja­na Ba­rents Hoc­key Lea­gue -jää­kiek­ko­tur­nauk­ses­sa.

– Ko­ko päi­vä me­ni jää­hal­lil­la mu­ka­vien ih­mis­ten seu­ras­sa!

Sa­mi kiit­te­lee hy­vää il­ma­pii­riä pait­si jouk­ku­ees­sa myös työ­tii­mis­sään. Var­sin­kin hän ar­vos­taa ny­kyi­sin si­tä, et­tä Nor­jas­sa työn ja va­paa-ajan suh­de on pa­rem­min ta­sa­pai­nos­sa kuin mo­nes­sa muus­sa maas­sa.

– Ruot­sin työ­ko­ke­muk­sen jäl­keen nor­jan kie­li ei ol­lut on­gel­ma. Li­säk­si tääl­lä ym­mär­re­tään, et­tei työ saa täyt­tää ko­ko elä­mää, vaan oi­keut­ta vir­kis­täy­ty­mi­seen ja va­paa-ai­kaan kun­nioi­te­taan. Työyh­tei­sö­ni toi­mii hy­vin de­mok­raat­ti­ses­ti ja ra­ken­ta­van neu­vot­te­le­vas­sa hen­ges­sä, hän ke­huu.

– Eh­kä alin­omai­nen neu­vot­te­le­mi­nen kui­ten­kin jos­kus saat­taa men­nä jah­kai­le­mi­sen puo­lel­le te­hok­kuu­den kus­tan­nuk­sel­la, Sa­mi muo­toi­lee.

Muu­ton ta­ka­na mon­ta te­ki­jää

Ul­ko­mail­le muut­ta­mi­sen syyt ovat useim­min mo­net. Sa­mil­la muu­ton syik­si kul­mi­noi­tui­vat ym­pä­ris­tö, työ ja har­ras­tuk­set. Paik­ka oli jo tut­tu ja sin­ne oli ra­ken­tu­nut ys­tä­vä­pii­riä myös suo­ma­lai­sis­ta.

– Ja kyl­lä­hän täy­tyy myös mai­ni­ta se, et­tä palk­ka on tääl­lä hy­vä.

– Käy­kö mie­les­sä aja­tus vaih­taa vie­lä mai­se­mia?

– No, täl­lä het­kel­lä ei ol­len­kaan, mut­ta toi­saal­ta elä­mäs­tä ja sen kään­teis­tä ei voi kos­kaan tie­tää var­mas­ti. Pi­dän kiin­ni sii­tä aja­tuk­ses­ta, et­tä Troms­sas­sa elä­mi­nen mi­nul­le eräs hie­no mah­dol­li­suus. Tä­mä­hän ei sul­je pois si­tä, et­tä mah­dol­li­suu­det mui­hin teh­tä­viin jos­sain muu­al­la ovat sil­ti myös avoin­na.

Sa­mi Kin­nu­nen miet­ti kak­si vuot­ta ja päät­ti sit­ten ha­kea Suo­mes­ta ko­ko muut­to­kuor­man. KUVA: MIK­KO LEI­NO­NEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.