Nor­ja hou­kut­te­lee edel­leen

Ruijan Kaiku - - Forside - Sil­ja Björklund Ei­narsdót­tir

Suo­ma­lais­ten mää­rä Nor­jas­sa li­sään­tyy yhä. Mi­kä hei­tä hou­kut­te­lee?

Mää­rä on nous­sut jat­ku­vas­ti vuo­des­ta 2011. Tä­män vuo­den alus­sa Nor­jas­sa asui 26 suo­ma­lais­ta enem­män kuin vuo­si ai­kai­sem­min. Yk­si heis­tä on An­na-Karoliina Iha­lai­nen, jo­ka tu­li Nor­jaan vii­me huh­ti­kuus­sa. Hän oli jo asu­nut en­nen Nor­jas­sa ja teh­nyt töi­tä Suo­men suur­lä­he­tys­tös­sä. Hän ker­too ihas­tu­neen­sa Os­loon kau­pun­ki­na, ja sii­hen ko­ko­nai­suu­teen mi­tä Os­lo tar­joa.

– Se on suur­kau­pun­ki tie­tys­sä mie­les­sä, mut­ta hy­vin kom­pak­ti, ja luon­to on to­si lä­hel­lä. Me­ri myös, mi­kä on tur­ku­lai­sel­le tär­keä, hän sa­noo ja hy­myi­lee.

Ko­di­kas Os­lo

Nor­jan ti­las­to­kes­kuk­sel­la (Sta­tis­tisk sent­ral­byrå) ei ole tie­to­ja sii­tä, et­tä min­kä ta­kia suo­ma­lai­set muut­ta­vat Nor­jaan, mut­ta luul­ta­vas­ti syyt ovat se­kä vaih­te­le­vat et­tä mo­ni­puo­li­set. An­na-Ka­ro­lii­nal­la oli mon­ta syy­tä, ja Os­lo tun­tui he­ti alus­ta läh­tien ko­dil­ta, jol­ta Hel­sin­ki ei kos­kaan tun­tu­nut.

– Se vai­kut­ti va­lin­taa­ni, et­tä jos Suo­meen oli­si jää­nyt, niin to­den­nä­köi­ses­ti oli­si sit­ten jou­tu­nut asu­maan Hel­sin­gis­sä. Se ei sa­mal­la ta­val­la tun­tu­nut ko­toi­sel­ta niin kuin Os­lo, hän sa­noo.

Työ­mah­dol­li­suu­det hou­kut­te­li­vat, vaik­ka hän ei voi­nut­kaan he­ti työs­ken­nel­lä Nor­jas­sa. An­na-Karoliina suo­rit­ti Tu­run yli­opis­tos­sa oi­keus­tie­tei­den mais­te­rin tut­kin­non, ja te­kee nyt tois­ta mais­te­rin­tut­kin­toa, niin et­tä hän voi myös toi­mia Nor­jas­sa asia­na­ja­ja­na. Tar­koi­tus on jää­dä; kir­jat on jo siir­ret­ty, ja Suo­meen ei ole enää sa­mal­la ta­val­la yh­teyk­siä muu­ta kun kan­sa­lai­suus ja per­he.

On­nel­li­suus ja ra­hat

Vaik­ka kai­kil­la on oma syyn­sä muut­taa, An­na-Karoliina luu­lee, et­tä ra­ha on mo­nil­le mer­kit­tä­vä te­ki­jä, kun palk­ka­ta­so on tääl­lä kor­keam­pi. Suo­ma­lai­sil­la vai­kut­taa myös ole­van hy­vä mai­ne työn­te­ki­jöi­nä, mi­kä voi hel­pot­taa työn­ha­kua.

An­na-Karoliina luu­lee sil­ti, et­tä muut asiat myös saa­vat suo­ma­lai­sia muut­ta­maan.

– Eh­kä se Suo­men ny­kyi­nen il­ma­pii­ri on sel­lai­nen, et­tä se ajaa osan ih­mi­sis­tä pois. Ku­kaan ei oi­kein tie­dä mi­tä pi­täi­si teh­dä ja mi­ten Suo­mea pi­täi­si ke­hit­tää, jot­ta Suo­mi py­syi­si kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä, ja niin et­tä siel­lä oli­si kai­kil­la hy­vää elää, An­na-Karoliina sa­noo.

Nor­ja ää­nes­tet­tiin vii­me vuon­na maa­il­man on­nel­li­sim­mak­si maak­si, ja eh­kä se on merk­ki sii­tä, et­tä il­ma­pii­ri on myös hy­vä. Ei se kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä hou­kut­te­le ih­mi­siä muut­ta­maan.

– En mi­nä ihan eh­kä us­ko, et­tä yh­den tai kah­den ti­las­ton ta­kia ku­kaan maa­ta vaih­taa yh­des­tä toi­seen, mut­ta se voi eh­kä ol­la se vii­mei­nen mer­kit­tä­vä te­ki­jä, sa­noo An­na Karoliina.

– Ruot­si on jo näh­ty

Vaik­ka Suo­mi ja Nor­ja ovat mo­nin ta­voin eri­lai­sia, löy­tyy myös pal­jon yh­teis­tä. An­na Karoliina luu­lee, et­tä kult­tuu­ri on mo­nin ta­voin niin sa­man­lai­nen, et­tä Nor­ja on sil­lä mie­lel­lä help­po vaih­toeh­to.

Nor­jas­sa saat­taa kui­ten­kin ol­la myös uu­ti­sar­voa, jo­ta ei löy­dy kaik­kial­la.

– Nor­jas­sa on jon­kun ver­ran ek­so­tiik­kaa ver­rat­tu­na Ruot­siin. Mi­nul­le Nor­ja oli vä­hän tun­te­mat­to­mam­pi. Eh­kä Ruot­si on vä­hän näh­ty jo, siel­lä niin mo­net suo­ma­lai­set jo asu­vat. Ih­mi­set ha­lua­vat uu­den ko­ke­muk­sen, mut­ta jo­ka kui­ten­kin on ai­ka tut­tu ja tur­val­li­nen.

An­na-Karoliina Iha­lai­nen muut­ti Nor­jaan vuo­si sit­ten ja päät­ti he­ti jää­dä. KUVA: SIL­JA BJÖRKLUND EI­NARSDÓT­TIR

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.