– Kri­tisk for språ­ket

Ruijan Kaiku - - Forside - Av Lill Vi­vian Han­sen

Vil ha kvensk inn som en in­tegrert del av lae­re­rut­dan­nin­ga

Porsanger kom­mu­ne har i sa­mar­beid med Nordrei­sa, Kvae­nan­gen og Kåf­jord kom­mu­ner tatt ini­tia­tiv til å få kvensk og sa­misk inn som en in­tegrert del av lae­re­rut­dan­nin­ga ved UIT Nor­ges Ark­tis­ke Uni­ver­si­tet.

I bre­vet til UIT står det blant an­net: «Kom­mu­ne­ne i Nord Nor­ge står over­for en ut­fordring i å rek­rut­te­re lae­re­re til grunns­ko­len. Å rek­rut­te­re lae­re­re til sa­misk og kvensk er ek­stra ut­fordren­de og kre­ver en ek­stra inn­sats. Der­for er det på man­ge sko­ler i vår re­gion vans­ke­lig å til­by kvensk og sa­misk til al­le barn som øns­ker det.»

Sto­re ut­fordrin­ger

Som ordfø­rer i en trespråklig kom­mu­ne er hun saer­lig be­kym­ret for språk­kom­pe­tan­sen in­nen­for bå­de sa­misk og kvensk.

– I dag er det svaert få som kan un­der­vi­se i kvensk, i til­legg er gjen­noms­nitt­sal­de­ren på de som har un­der­vis­nings­kom­pe­tan­se i språ­ket svaert høy, klargjør hun.

Hun me­ner der­for at det størs­te ut­fordrin­ga i frem­ti­den vil vae­re til­gang på lae­re­re og at si­tuas­jo­nen på det­te områ­det er kri­tisk.

– Uten språk­kom­pe­tan­se hos lae­rer­ne mis­ter vi grunn­mu­ren for å byg­get språ­ket vi­de­re, sier Borch.

I sin hen­ven­del­se til UIT klargjø­res det også for Nor­ges forplik­tel­ser oven­for mi­no­ri­tetsspråk­pak­ten. Kom­mu­ne­ne er forplik­tet til å kun­ne gi un­der­vis­ning i bå­de sa­misk og kvensk. Det kvens­ke språ­kets ut­sat­te si­tuas­jon be­kym­rer oss spe­sielt, og vi ser det umid­del­ba­re be­ho­vet for en styr­king av kvensk i sko­len.

Ordfø­rer­ne me­ner det­te lig­ger un­der UIT sam­funn­sopp­drag som ut­dan­ning­sins­ti­tus­jon for høye­re ut­dan­ning i lands­de­len.

Vi­de­refø­rer språk­reir

Porsanger kom­mu­ne har gjen­nomført pros­jek­tet «Språk­reir i bar­ne­ha­ge­ne». Det­te pros­jek­tet er nå vi­de­reført i Porsanger.

– Det­te er et godt ini­tia­tiv og et vik­tig ar­beid for språ­ket. Når bar­na lae­rer språ­ket, vil man­ge gan­ger de voks­ne også få lyst til å lae­re språ­ket, forkla­rer hun.

Le­ven­de sam­funn

Det er et om­fat­ten­de ar­beid å leg­ge til ret­te for kvensk språk og kul­tur i kom­mu­ne­ne og det er vik­tig å leg­ge til ret­te for og opprett­hol­de le­ven­de sam­funn. Det er man­ge ilds­je­ler som har gjort et godt ar­beid for å kom­me dit vi er i dag, så må vi få satt det kvens­ke en­da mer på dag­sor­den i frem­ti­den, klargjør Borch.

– Det er vik­tig at de som kan språ­ket ik­ke flyt­ter, men blir i byg­de­ne for å «byg­ge sam­fun­net». Da må det også vae­re lagt til ret­te for at folk vil bo i di­strik­te­ne. Sli­ke ting tar tid, me­ner hun.

SPRÅK­KOM­PE­TAN­SE: – Uten språk­kom­pe­tan­se hos lae­rer­ne mis­ter vi grunn­mu­ren for å byg­ge språ­ket vi­de­re, sier Ai­na Borch, ordfø­rer i Porsanger kom­mu­ne.

(Fo­to: Ar­bei­der­par­tiet)

lill.han­sen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.