– Et steg vi­de­re

Ruijan Kaiku - - Forside - Av Lill Vi­vian Han­sen

På Ar­bei­der­par­tiets landsmø­te 20.–23. april i år ble par­tiets nye par­ti­pro­gram for pe­rio­den 2017 til 2021 ved­tatt. I endrin­ge­ne som ble gjort av landsmø­tet kom det med et vik­tig punkt for kve­ner i vårt lang­strak­te land. Ar­bei­der­par­tiet skal: Job­be for go­de ram­me­vilkår som sik­rer ar­bei­det med kvensk språk og kul­tur.

– Det er ik­ke na­tur­lig å gå mer de­tal­jert inn på det­te i et par­ti­pro­gram – men det gir et godt mu­lig­hets­rom til å job­be vi­de­re med kvens­ke sa­ker. Det er man­ge as­pek­ter som skal be­ly­ses, sier ini­tia­tiv­ta­ker Ai­na Borch.

Borch er Ar­bei­der­par­ti­kvin­ne og ordfø­rer i Porsanger kom­mu­ne.

Ove­rord­net

Borch var tid­lig ute med å sen­de inn fors­la­get til pro­gram­ko­mitéen.

– At det­te ik­ke har kom­met med i par­ti­pro­gram­met tid­li­ge­re tror jeg skyl­des manglen­de kunns­kap hos pro­gram­ko­mitéen, forkla­rer hun.

Et godt po­li­tisk sa­mar­beid med Tromsø Ar­bei­der­par­ti og Wil­ly Ør­ne­bakk har sik­ret at man også po­li­tisk vil fort­set­te å set­te kvens­ke sa­ker på dag­sor­den.

– Det er vel­dig bra at vi kla­rer å fin­ne sa­mar­beids­part­ne­re som kan dra sa­ke­ne sam­men med oss, forkla­rer Borch.

Det vil bli enkle­re å få gjen­noms­lag med et landsmø­te­ved­tak i ryg­gen.

– Det er også vik­tig å ha kon­takt inn mot po­li­ti­ker­ne på nas­jo­nalt nivå slik at de forstår ver­dien av de sa­ke­ne som opp­tar oss, sier hun.

Hand­lingsgrunn­lag

Borch me­ner Ar­bei­der­par­tiet har job­bet godt med å frem­me de kvens­ke sa­ke­ne og me­ner et godt ek­sem­pel er etab­le­rin­gen av Kvensk Ins­ti­tutt som ble stif­tet i 2005 og of­fi­sielt åp­net i ju­ni 2007.

– Det vik­tigs­te er at nå er det er kom­met med i pro­gram­met – det er et steg vi­de­re. Nå har vi et grunn­lag, og kan utar­bei­de hand­lingspla­ner et­ter det­te ved­ta­ket.

– Det er små skritt som kom­mer til å få be­tyd­ning, me­ner hun.

– Det er vik­tig å ha kon­takt inn mot po­li­ti­ker­ne på nas­jo­nalt nivå slik at de forstår ver­dien av de sa­ke­ne som opp­tar oss, sier Ai­na Borch, her sam­men med Ar­bei­der­par­tiets le­der, Jo­nas Gahr Stø­re. (Fo­to: Ar­bei­der­par­tiet)

lill.han­sen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.