Har kven­kul­tu­ren en frem­tid?

Ruijan Kaiku - - Forside -

Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­liit­to har i sa­mar­beid med Kven Øst­lan­det kven­fo­re­ning in­vi­tert de po­li­tis­ke par­tie­ne på Stor­tin­get til de­battmø­te på Lit­te­ra­tur­huset i Os­lo 22. mai.

Te­ma for mø­tet er frem­ti­den for kvensk språk og kul­tur.

Ar­rangø­re­ne har in­vi­tert po­li­ti­ker­ne fra Rødt, SV, MDG, Ar­bei­der­par­tiet, KRF, Ven­stre, Høy­re og Frems­kritts­par­tiet. Det vil bli lagt opp til po­li­tisk de­batt mel­lom po­li­ti­ker­ne samt de­batt mel­lom pub­li­kum og po­li­ti­ker­ne. Det er satt av to ti­mer til mø­tet.

Det he­le bå­de åp­nes og avs­lut­tes med kul­tu­rel­le inns­lag framført av Kak­si Lak­soo.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.