Lus som kom­pass

Ruijan Kaiku - - Forside -

Is­havss­kip­per Jo­han­nes Per­sen Gurr­ho fra Ham­mer­fest, fø­re­ren av slup­pen Vic­to­ria, var kjent som litt av en våg­hals. En en­gelsk­mann besk­rev han som «en her­re med en utsøkt smak for varmt selb­lod.» («- a Gent­le­man with a re­fi­ned tas­te for warm seal blood»). Gurr­ho var født i Fin­land, som man­ge is­havss­kip­pe­re nordpå.

I slut­ten av sep­tem­ber var he­le is­havsflå­ten til­ba­ke i Ham­mer­fest, unn­tatt Vic­to­ria. I slut­ten av ok­to­ber duk­ket sku­ta en­de­lig opp, uten kly­ver­bom. Beg­ge rek­ke­ne var knust, ba­re rek­kestøt­te­ne sto ig­jen. «Fartøiet saa ut som en pluk­ket kraa­ke.» Vic­to­ria had­de mis­tet tre mann.

Un­der sjø­forkla­rin­gen for­tal­te Gurr­ho at de had­de seilt inn i en for­fer­de­lig storm mel­lom Spits­ber­gen og Bjørnøya den 8. ok­to­ber. Skip­pe­ren sto selv til rors da en svaer brottsjø slo inn ak­te­rut. Han rop­te til manns­ka­pet på for­dek­ket at de måt­te hol­de seg fast. Gurr­ho ble skyl­let fram over dek­ket, men hel­dig­vis ble fo­ten sit­ten­de fast i sur­rin­gen som holdt en av fangstbå­te­ne til dek­ket. Da han reis­te seg, kons­ta­ter­te han: «Raek­ken fo­rud var vaek, kun det fraa­den­de Hav. Ka­hyt og Lu­gar var halv­fyldt av Vand. Det frembød li­den utd­sigt til Frel­se.» Brottsjøen had­de feid natt­huset med kom­pas­set og tre mann over bord.

De lå og drev et par da­ger før uvae­ret la seg. Manns­ka­pet men­te de bur­de dra til­ba­ke til Spits­ber­gen, men det nek­tet skip­pe­ren.

På spørsmål fra ret­ten om hvor­dan han grei­de å na­vi­ge­re til Nor­ge uten kom­pass, for­tal­te Gurr­ho at han had­de lagt ei lus på et styk­ke hvitt pa­pir for­di lusa har for va­ne å gå i ret­ning nord. Han had­de ført Vic­to­ria og res­ten av manns­ka­pet trygt hjem ved å føl­ge lusa som skip­pe­ren, med bes­temt­het, hev­det all­tid vandret i kom­pass­ret­ning nord. Han forklar­te ret­ten inngåen­de hvor­dan lusa krøp i kom­pass­ret­nin­gen un­der baut.

De had­de mis­tet hånd­log­gen, men skip­pe­ren «log­ge­de Far­ten ved Hjaelp av Pulss­la­ge­ne». Un­der over­far­ten fikk de inn noen sto­re brottsjøer, men de heng­te ut li­ner med spekks­tyk­ker i en­den. Spek­ket av­ga ol­je som dem­pet bøl­ge­ne.

«Det be­maer­kes at Skip­per Per­sen in­gen Kunds­kap har om Na­via­tio­nen end den un­der si­ne Rei­ser til Spits­ber­gen har prak­ti­sert sig til.»

Det hø­rer med til his­to­rien at re­de­ren fikk Vic­to­ria re­pa­rert, og året et­ter møn­stret Gurr­ho på som skip­per og dro til­ba­ke til Spits­ber­gen på fangst.

I et­ter­tid kan en stil­le spørsmå­let: Kan det ha seg slik at vi­kin­ge­ne na­vi­ger­te ved hjelp av lus? Hit­til har de vaert et mys­te­rium hvor­dan vi­kin­ge­ne fant fram når de krys­set Nord-At­lan­te­ren til Is­land, Grøn­land og Ame­ri­ka. Kansk­je vis­te lusa vei? Skip­per Gurr­ho hev­det bes­temt at lusa all­tid føl­ger kom­pass­ret­ning nord.

Kan det også vae­re slik at vå­re for­fedre fasts­lo far­ten på et fartøy, ik­ke ved å tel­le knop, men noe så en­kelt og ba­nalt som å tel­le si­ne eg­ne pulss­lag?

I sin is­havs­kar­rie­re had­de Jo­han­nes Per­sen Gurr­ho over­levd for­lis, am­pu­tert si­ne taer for å hindre spred­ning av koldb­rann og vaert i naer­kamp med isbjørn og hval­ross. I 1873 falt han i sjøen in­ne på hav­na i Ham­mer­fest og druk­net.

PIIROS: JÖRKKI

Jo­han­nes Gurr­ho (Ky­rö)

• For­tel­lin­ga om den kvens­ke is­havss­kip­pe­ren Jo­han­nes Per­sen Gurr­ho, el­ler Kurrø/ Ky­rö, står i bo­ka Is­havs­fa­rer­ne 1859-1909, sk­re­vet av Kjell-G. Kjaer (Or­ka­na 2016). Kvensk over­set­ting: LK.

• Pau­la­har­jun kir­jas­sa Rui­jan suo­ma­lai­sia oon ni­met Ju­ha Ky­rö se­kä Ju­han­nes Per­sa. Se saat­taa ol­la et­te het oon sa­ma per­soo­na. • Me­ri­sel­vi­tyk­ses­tä muis­tel­haan avii­sis­sa Finn­marks­pos­ten 1. ok­to­pe­ri­kuu­ta 1866. • Vä­jen­rä­kää­mi­ses­sä 1865 https://di­gi­ta­lar­ki­vet.ar­kiv­ver­ket.no/ft/per­son/ pf01038400000436 sa­not­haan et­te «Jo­han­nes Gurr­ho ??» oon 46 vuot­ta van­haa ja syn­ty­ny Suo­mes­sa pii­an vuo­na 1820.

• Hä­nen vai­mo olis ol­lu Ma­rie Nils­dat­ter (41) jo­ka oli kans syn­ty­ny Suo­mes­sa. Ruot­ta­lai­sen su­ku­tut­ki­mus­foo­ru­min http:// fo­rum.ge­nea­lo­gi.se jälk­hiin het saat­hiin kak­si las­ta vuo­si­na 1864 ja 1865, mut­ta mo­le­mat lap­set kuolt­hiin pa­rin kuu­kauđen van­hoi­na.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.