Uli­ke byg­ge­tek­nik­ker

Ruijan Kaiku - - Forside - Alf E. Han­sen

For­fat­te­ren ser på uli­ke byg­ge­tek­nik­ker i tred­je ar­tik­kel om «Spo­re­ne et­ter vå­re aner».

Vi har vaert in­ne på uli­ke må­ter å byg­ge på, som var ty­pis­ke for kve­ne­ne. Det­te be­tyr ik­ke at kve­ne­ne selv had­de fun­net opp al­le dis­se tek­nik­ke­ne, el­ler at de var ale­ne om å be­nyt­te dis­se. Selvføl­ge­lig ik­ke. De laer­te av andre, og laer­te bort til andre.

Sin­ke­tek­nikk

Klas­sisk laf­ting har vel noe uni­ver­selt ved seg, og er be­nyt­tet – naer sagt – «over alt». Men ser vi på mer avan­ser­te tek­nik­ker, blir bil­det et noe an­net.

En mer avan­sert tek­nikk som ble be­nyt­tet der kra­vet til stor styr­ke i sam­menføy­nin­gen av hjør­ner var vik­tig, er sva­le­ha­le­sam­menføying, som er en sin­ke­tek­nikk. Den­ne tek­nikk ble i til­legg til ved bo­lig­byg­ging, også of­te be­nyt­tet fra for ek­sem­pel dekks­hus på bå­ter (sky­lights) til fun­da­ment på vanndrev­ne sa­ger (slik som på Na­vi­tei­det i Kvae­nan­gen). Den­ne tek­nik­ken stil­ler også høye­re krav til hånd­ver­ke­ren.

Kre­ven­de

Den kansk­je mest ar­beidsk­re­ven­de tek­nik­ken er kam­laf­ting. Jeg har kun fun­net den­ne tek­nik­ken hos de dyk­tigs­te tøm­rer­ne, bå­de her nordpå, pluss i Nord-Sve­ri­ge og i Nord-Fin­land. Vi fin­ner tek­nik­ken også i sto­re de­ler av Sør-Nor­ge, med fi­re–fem va­rian­ter av tek­nik­ken. Bil­de­ne vi­ser en fel­les be­nyt­tet tek­nik­kva­riant i nord.

I til­legg er laf­ting av rundtøm­mer, der grunn­fla­ten på byg­get er seks­kan­tet, ar­beid for vi­de­re­kom­ne. Bil­det vi­ser ek­sem­pel der det laf­tes med stokk-dia­me­ter på vel en halv me­ter, og det er ik­ke mu­lig å få pres­set inn et bar­berb­lad i sam­menføy­nin­ge­ne!

Tak

Tak­kon­struks­jo­ner og -tek­king har også fle­re va­rias­jo­ner i kvensk byg­ges­kikk. Torv­tak, ne­ver­tak, spon­tak og bordkled­de tak – med og uten spor, ble be­nyt­tet før papp og mo­der­ne pla­te­tak av ulik slag mer el­ler mindre over­tok. Fort­satt fin­ner vi man­ge va­rian­ter av dis­se gam­le tek­nik­ke­ne over he­le Nord­ka­lot­ten. Of­te er det spe­siel­le de­tal­jer å fin­ne som vit­ner om høy funks­jo­na­li­tet.

Drypp­ne­se

Også rundt vin­duer og dø­rer ser vi spe­siel­le trekk hos kve­ne­ne. For ek­sem­pel drypp­ne­se un­der vin­du løst på fi­nur­lig vis egent­lig uten det vi klas­sisk kal­ler for drypp­ne­se. Vi fin­ner ennå noen få ek­sempler på det­te i Finn­mark, og langs Tor­ne­da­len ser vi det of­test på høy­de med Pa­ja­la/Ko­la­ri og sø­ro­ver.

Klyn­ger

Avs­lut­nings­vis vil jeg ta med et trekk for kvensk byg­ges­kikk som skil­ler seg klart ut fra norsk byg­ges­kikk, nem­lig det å byg­ge fle­re byg­nin­ger sam­men. Va­ran­ger­huse­ne er ba­re en va­riant, men det var ik­ke unor­malt å byg­ge i klyn­ger. I An­ni­jo­ki/Ve­stre Jacob­selv fin­ner vi ek­sem­pel på lands­by­be­byg­gel­se likt møns­te­ret i sto­re de­ler av Ka­re­len.

Det­te er kun ek­sempler på noen få trekk som vi fin­ner i kvensk byg­ges­kikk, og er langt fra ment å vae­re ut­fyl­len­de. Vi kun­ne i til­legg ha tatt med hvil­ke uli­ke verktøyer som ble be­nyt­tet, valg av ma­te­ria­ler osv.

Nes­te gang ser vi litt på li­vet in­nendørs.

En­kel sva­le­ha­le­sam­menføying.

Spon­tak i Sve­ri­ge.

Vin­du­de­talj uten vannb­rett.

Kam­laf­ting, Nord-Fin­land.

Kam­laf­ting, Vadsø.

Rundtøm­mer i seks-kant­laft.

Bordkledd tak med spor.

Bordkledd tak i Nord-Russ­land.

Tekst og fo­to

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.