Yh­tei­nen haa­ve ul­ko­mail­la asu­mi­ses­ta to­teu­tui Nor­jas­sa

Ruijan Kaiku - - Forside - Karoliina Huhtanen

Va­jaa puo­li­kas vuo­si Os­los­sa on ol­lut opet­ta­vai­nen ja am­ma­til­li­ses­ti an­toi­sa ko­ke­mus tai­tei­li­ja Ma­til­da Löy­tyl­le ja teo­lo­gian opis­ke­li­ja Ju­ho Si­mo­joel­le.

Ma­til­da Löy­tyn ja Ju­ho Si­mo­joen po­lut ris­te­si­vät en­si ker­ran Af­ri­kas­sa vuon­na 2005. Löy­tyn van­hem­mat ja Si­mo­joen isä tun­si­vat toi­sen­sa lä­he­tys­työn kaut­ta. Löyt­ty asui tuol­loin per­hei­neen Na­mi­bias­sa, ja Si­mo­jo­ki oli siel­lä käy­mäs­sä van­hem­pien­sa kans­sa. Nuo­ret is­tui­vat sa­man il­lal­lis­pöy­dän ää­res­sä, mut­tei­vat vaih­ta­neet sa­naa­kaan.

Nuor­ten tiet koh­ta­si­vat uu­des­taan muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min. Mo­lem­mat osal­lis­tui­vat nuor­ten ai­kuis­ten lei­ril­le Ori­ve­del­lä vuon­na 2009. Lei­rin jäl­keen pa­ris­kun­ta on pi­tä­nyt yh­tä.

Avio­pa­rin haa­vee­na on ol­lut asua ul­ko­mail­la ja ke­rä­tä uusia ko­ke­muk­sia yh­des­sä. Kun Löyt­ty sai vaih­to­pai­kan Os­los­ta, oli sel­vää, et­tä myös puo­li­so Ju­ho Si­mo­jo­ki läh­tee mu­kaan.

Su­kua Nor­jas­sa

Ma­til­da Löyt­ty opis­ke­lee Nor­dic Vi­sual Stu­dies and Art Educa­tion -mais­te­rioh­jel­mas­sa Aal­to­y­li­opis­tos­sa Hel­sin­gis­sä. Kan­sain­vä­li­ses­sä opin­to-oh­jel­mas­sa ovat mu­ka­na kor­kea­kou­lut Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta ja Tans­kas­ta, ja opin­toi­hin kuu­luu vaih­to-opis­ke­lu yh­des­sä kou­luis­ta. Nor­jas­ta mu­ka­na on Høgs­ko­len i Os­lo og Akers­hus eli HIOA.

– Sain va­li­ta, mi­hin maa­han läh­den. Va­lit­sin Nor­jan, kos­ka tääl­lä opin­to­jen kes­kei­ses­sä osas­sa on tai­de­kas­va­tusak­ti­vis­mi ja se, mi­ten tai­tei­li­jat voi­vat vai­kut­taa yh­teis­kun­nas­sa. Ne ovat tee­mo­ja, jot­ka kiin­nos­ta­vat mi­nua, Löyt­ty ker­too.

Va­lin­nan taus­tal­la oli myös hen­ki­lö­koh­tai­sem­pi syy. Löy­tyl­lä on Nor­jas­sa su­ku­lai­sia, joi­ta hän ei ole kos­kaan ta­van­nut.

– Äi­ti­ni tä­ti jou­tui so­ta­lap­se­na Ruot­siin. Ai­kui­se­na hän ta­pa­si nor­ja­lai­sen me­ri­mie­hen ja muut­ti Nor­jaan. Mi­nul­la on tääl­lä pik­kuserk­ku­ja, joi­ta on tar­koi­tus ta­va­ta en­nen Suo­meen pa­luu­ta, Löyt­ty ker­too.

Pa­la­set lok­sah­ti­vat

Puo­li­so Ju­ho Si­mo­joel­le oli alus­ta as­ti sel­vää, et­tä hän ha­lu­aa läh­teä vai­mon­sa mu­kaan Nor­jaan.

– Ma­til­da oli ai­em­min kol­me kuu­kaut­ta kan­sain­vä­li­ses­sä työ­har­joit­te­lus­sa Na­mi­bias­sa. Sil­loin olin ko­to­na Suo­mes­sa, kä­vin töis­sä ja hoi­din koi­raa. Se oli rank­kaa, em­me­kä enää ha­lun­neet ol­la eros­sa toi­sis­tam­me, Si­mo­jo­ki ker­too.

Teo­lo­gi­aa Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa opis­ke­le­va Ju­ho Si­mo­jo­ki al­koi poh­tia, mi­tä voi­si teh­dä Nor­jas­sa. So­pi­va mah­dol­li­suus löy­tyi Nor­jan suo­ma­lai­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, jos­sa Si­mo­jo­ki on ke­vään ajan ol­lut va­paa­eh­toi­se­na har­joit­te­li­ja­na.

– Läh­din avoi­min mie­lin Os­loon, ei­kä mi­nul­la ol­lut juu­ri­kaan en­nak­ko-odo­tuk­sia.

Si­mo­jo­ki ker­too, et­tä har­joit­te­lu on ol­lut an­toi­sa ko­ke­mus. Hän on muun muas­sa oh­jan­nut vii­koit­tain vau­va­ker­hoa, osal­lis­tu­nut seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­miin ja pi­tä­nyt saar­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa.

– Pas­to­ri Ans­si Ele­nius on ol­lut tär­keä ko­ke­mus­kou­lut­ta­ja. Hän on ker­to­nut pal­jon ko­ke­muk­si­aan pa­pin työs­tä se­kä työs­ken­te­lys­tä ul­ko­suo­ma­lais­ten pa­ris­sa, Si­mo­jo­ki ker­too.

Vie­ras omas­sa maas­sa

Sii­nä mis­sä Ju­ho Si­mo­jo­ki on saa­nut seu­ra­kun­nas­sa kur­kis­taa ul­ko­suo­ma­lais­ten elä­mään, on Ma­til­da Löy­tyl­lä pit­kä hen­ki­lö­koh­tai­nen ko­ke­mus ul­ko­suo­ma­lai­suu­des­ta. Hän asui 9-vuo­ti­aas­ta 18-vuo­ti­aak­si Na­mi­bias­sa, mis­sä hä­nen van­hem­pan­sa työs­ken­te­li­vät lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­nä. Löyt­ty ker­too elä­neen­sä Na­mi­bias­sa erään­lai­ses­sa vä­li­ti­las­sa.

– Mie­tin ai­na, et­tä oi­kea elä­mä al­kaa sit­ten, kun pa­laan Suo­meen. Olin kult­tuu­ri­kap­se­lis­sa, jos­sa suo­ma­lai­nen yh­tei­sö pi­ti kiin­ni Suo­men kult­tuu­ris­ta, esi­mer­kik­si jou­lun­vie­tos­ta pe­rin­tei­neen. Ei ole mi­tään jär­keä viet­tää jou­lua suo­ma­lai­sit­tain Af­ri­kas­sa, kun on kuu­min ai­ka vuo­des­ta, Löyt­ty sa­noo.

Pa­luu Suo­meen toi mu­ka­naan omat haas­teen­sa. Löyt­ty oli Suo­mes­ta pois muut­taes­saan lap­si, pa­la­tes­saan nuo­ri ai­kui­nen. Niin hän it­se kuin ko­ti­maa oli­vat muut­tu­neet.

– Pu­huin suo­mea ja ih­mi­set ajat­te­li­vat mi­nun ole­van suo­ma­lai­nen, mut­ta si­säl­lä­ni en vält­tä­mät­tä ko­ke­nut ole­va­ni niin suo­ma­lai­nen. Kie­li yh­dis­ti, mut­ta so­si­aa­li­set ta­vat ja ta­pa ol­la yh­des­sä oli­vat eri­lai­sia, hän muis­te­lee.

Ke­vät­kir­jas­to pyö­ril­lä

Os­lon vie­tet­ty­jen kuu­kausien an­sios­ta myös Ju­ho Si­mo­jo­ki on saa­nut oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta ul­ko­suo­ma­lai­suu­des­ta ja en­nen kaik­kea sii­tä, mil­tä tun­tuu muut­taa vie­raa­seen maa­han.

– On ol­lut an­toi­saa tu­tus­tua eri­lai­seen ym­pä­ris­töön ja ta­poi­hin. Tun­ne sii­tä, et­tä on it­se ol­lut vie­raa­na toi­ses­sa maas­sa, ei var­mas­ti unoh­du Suo­mes­sa­kaan. Us­kon ja toi­von, et­tä tä­mä py­syy mie­les­sä­ni myös Suo­mes­sa ih­mi­siä koh­da­tes­sa, Si­mo­jo­ki miet­tii.

Os­los­sa vie­tet­ty ai­ka on an­ta­nut mo­lem­mil­le pal­jon myös am­ma­til­li­ses­ti.

– Ope­tuk­ses­sa on tuo­tu hie­nos­ti yh­teen osaa­jia eri tai­teen aloil­ta: draa­mao­pis­ke­li­joi­ta ja muo­ti­suun­nit­te­li­joi­ta. Kou­lus­sa on hie­noa dia­lo­gia tai­teen, tai­de­kas­va­tuk­sen ja teat­te­rin vä­lil­lä, Löyt­ty ker­too.

Hän ke­huu myös si­tä, et­tä opet­ta­ji­na on tai­tei­li­joi­ta, jot­ka tuo­vat teo­rian rin­nal­le käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja ko­ke­muk­sia. Opis­ke­li­jat ovat myös pääs­seet to­teut­ta­maan omia pro­jek­te­jaan. Löyt­ty ra­ken­si yh­des­sä opis­ke­lu­ka­ve­rin­sa liik­ku­van ke­vät­kir­jas­ton, jos­ta kau­pun­ki­lai­set voi­vat lai­na­ta kir­jo­ja.

– Mi­nua kiin­nos­ta­vat osal­lis­ta­va tai­de yh­teis­kun­nas­sa ja pro­jek­tit, jot­ka toi­mi­vat kes­kel­lä kau­pun­kia yh­tei­söl­le. Ih­mi­set rea­goi­vat kir­jas­to­pro­jek­tiin hy­vin, ja mo­net lai­na­si­vat kir­jo­ja, Löyt­ty ker­too.

Eväi­tä pa­pin työ­hön

Ju­ho Si­mo­jo­ki puo­les­taan ker­too saa­neen­sa Os­los­ta eväi­tä tu­le­val­le pa­pin ural­le.

– Har­joit­te­lu on an­ta­nut eh­kä tär­keim­pä­nä evää­nä tu­le­vaan yleen­sä­kin ko­ke­mus­ta seu­ra­kun­nas­sa työs­ken­te­lys­tä. On ol­lut ihan iso jut­tu saa­da vas­tuu­ta ja ko­ke­mus­ta ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta ja vii­koit­tai­sen ta­pah­tu­man eli vau­va­ker­hon ve­tä­mi­ses­tä, Si­mo­jo­ki ker­too.

Hän miet­tii, et­tä työ ul­ko­suo­ma­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa ero­aa työs­ken­te­lys­tä Suo­mes­sa. Nor­jas­sa seu­ra­kun­ta­lai­sia vah­vas­ti yh­dis­tä­vä te­ki­jä on suo­ma­lai­suus.

– Tääl­lä Nor­jas­sa työ ta­pah­tuu juu­ri­kin ih­mis­ten Suo­mi-suh­teen kaut­ta. Sa­maan ai­kaan, kun yri­te­tään vas­ta­ta ih­mis­ten hen­gel­li­siin tar­pei­siin, tu­lee yrit­tää hoi­taa myös hei­dän Suo­mi-kai­puu­taan, Si­mo­jo­ki miet­tii.

Ver­kos­to ra­ken­tuu

Va­jaan puo­len vuo­den oles­ke­lu Os­los­sa lä­hes­tyy lop­pu­aan, ja pa­ris­kun­ta pa­laa ke­säk­si ko­ti Suo­meen. Si­mo­jo­kea odot­taa ke­sä­teo­lo­gin työ­paik­ka Ori­ve­den seu­ra­kun­nas­sa, ja Löyt­ty me­nee työ­har­joit­te­luun Pur­nun tai­de­kes­kuk­seen Ori­ve­del­le. Kan­sain­vä­li­nen ki­pi­nä ky­tee kui­ten­kin vah­va­na.

– Nyt me mo­lem­mat olem­me saa­neet kon­tak­te­ja ja poh­jois­mais­ta ko­ke­mus­ta. Se toi­vot­ta­vas­ti li­sää työl­lis­ty­mi­sen mah­dol­li­suut­ta Poh­jois­mais­sa, Löyt­ty miet­tii.

– On mah­dol­lis­ta, et­tä jos­kus tie­ni vie uu­des­taan ul­ko­mail­le lä­he­tys­työn­te­ki­jä­nä, min­kä vuok­si ko­ke­mus Nor­jas­ta tu­lee hy­vin suu­reen ar­voon, Si­mo­jo­ki to­te­aa.

Va­jaa puo­li­kas vuo­si Os­los­sa on vah­vis­ta­nut Ma­til­da Löy­tyn ja Ju­ho Si­mo­joen kan­sain­vä­lis­tä ki­pi­nää ja ha­lua asua ul­ko­mail­la. KUVA: KAROLIINA HUHTANEN

Musiik­ki yh­dis­tää Ma­til­da Löyt­tyä ja Ju­ho Si­mo­jo­kea. Huh­ti­kuus­sa he lau­loi­vat suo­ma­lai­ses­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa Os­los­sa. KUVA: KAROLIINA HUHTANEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.