74 kuv­vaa va­lo­ku­va­kon­kur­rans­hiin

Ruijan Kaiku - - Forside - Lii­sa Koi­vu­leh­to

Suo­ma­lais­ten ja kvää­nit­ten va­lo­ku­va­kon­kur­rans­si oon päät­ty­ny.

Va­lo­ku­va­kon­ku­rans­sin «Yhes­sä - Yh­des­sä Sam­men» kil­pai­luai­ka oon lop­pu­nu. Mar­si­kuun lopp­huun men­nes­sä kon­ku­ranss­hiin tu­li yht­heen­sä 74 kuv­vaa mis­sä näk­kyy suo­ma­lais­ten ja kvää­nit­ten elä­mää ny­ky­ai­jan Rui­jas­sa.

Jury saa ku­vat ja kuv­hiin liit­ty­vät muis­te­luk­set il­man kuv­vaa­jan nim­mee. Ju­rys­sä oon kvää­ni­vai­mo Kat­rii­na Pe­der­sen se­kä va­lo­kuv­vaa­jat Yng­ve Ol­sen Saeb­be ja Ilk­ka Jaa­ko­la. Het va­lit­haan 10 kuv­vaa jois­ta tul­lee näyt­te­ly Troms­san museum­hiin.

Kol­me pa­ras­ta kuv­vaa pal­kit­haan.

Näyt­te­lyn au­kaist­haan 6. ok­too­pe­ri­kuu­ta ja sil­loin oon tu­los­sa pie­net piđot jon­ne toi­vo­tet­haan ter­vet­tul­heik­si eri­lii­kai­ses­ti kaik­ki net jok­ka lä­he­tett­hiin kuv­vii tä­hään kon­ku­rans­hiin.

Kon­ku­rans­hin jär­jes­tett­hiin sik­si ko Suo­mi täyt­tää tä­nä vuo­na 100 vuot­ta ja kvee­ni­liit­to 30 vuot­ta.

74 bil­der til ju­bi­leums­fo­to­kon­kur­ran­sen

Fo­to­kon­kur­ran­sen «Yhes­sä - Yh­des­sä - Sam­men», ar­ran­gert av Troms­san rui­jan­suo­ma­lai­nen yh­dis­tys – Norsk­finsk fo­re­ning i Tromsø og Nors­ke kve­ner for­bund-Rui­jan kvee­ni­liit­to, er av­lut­tet. In­nen slut­ten av mars kom det inn 74 bil­der som vi­ser li­vet til fin­len­de­re og kve­ner i Nor­ge i dag.

Bil­de­ne og tilhø­ren­de his­to­rie­ne blir sendt ano­ny­mi­sert til ju­ryen. Ju­ryen vel­ger 10 bil­der, som skal stil­les ut i Tromsø museum. De tre bes­te bil­de­ne blir pre­miert. Uts­til­lin­gen blir åp­net 6. ok­to­ber og al­le del­ta­ke­re er vel­kom­men.

Kol­me pa­ras­ta kuv­vaa pal­kit­haan. • De tre bes­te bil­de­ne får pre­mie. KAAPATTU KUVA:

rui­jan­ku­vat.no

lii­sa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.