«Nor­su­jen» mää­räs­sä nu­me­ro­vir­he

Ruijan Kaiku - - Forside -

Nor­su­jen eli nor­jan­suo­ma­lais­ten mää­rä kas­voi vuo­den 2016 ai­ka­na 26:lla.

Rui­jan Kai­un ar­tik­ke­lis­sa ”116 uut­ta rui­jan­suo­ma­lais­ta” (nro 3-2017, si­vu 17) oli nu­me­ro­vir­he. Oi­kea lu­ku on 26.

Oi­kei­siin lu­kui­hin pe­rus­tu­va ot­sik­ko kuu­lui­si ”26 uut­ta nor­jan­suo­ma­lais­ta”.

Vää­rä lu­ku tois­tuu myös ar­tik­ke­lis­sa. Ingres­si kuu­lui­si: ”Nor­jas­sa asui vuo­den­vaih­tees­sa 6 465 Suo­men kan­sa­lais­ta, mi­kä oli 26 enem­män kuin vuo­si sit­ten.”

Ky­sy­myk­ses­sä ei ole las­ku­vir­he, vaan vir­he joh­tuu sii­tä, et­tä nu­me­roi­ta pyö­rit­täes­sä vii­me vuo­den lu­ku­mää­räs­tä (6439) oli­vat ne­lo­nen ja kol­mo­nen vaih­ta­neet paik­kaa. Va­li­tam­me ta­pah­tu­nut­ta.

Suo­ma­lais­ten nais­ten mää­rä Nor­jas­sa (ylä­vii­va) li­sään­tyy ta­sai­ses­ti, kun taas mie­hiä on suu­rin­piir­tein sa­man ver­ran kuin kuusi vuot­ta sit­ten. LÄH­DE: STA­TIS­TISK SENT­RAL­BYRÅ

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.