Pre­si­se­ring om nett­por­tal hos Sen­ter for nord­li­ge folk

Ruijan Kaiku - - Forside -

En bil­de­tekst i Rui­jan Kai­ku nr 2-2017 på si­de 5 gir et urik­tig bil­de av hvor­dan Sen­ter for nord­li­ge folk ar­bei­der med en ny nett­por­tal. Vi bekla­ger!

Sen­ter for nord­li­ge folk øns­ker å pre­si­se­re føl­gen­de:

Sen­ter for nord­li­ge folk AS har la­get en nett­por­tal for nord­li­ge folk; http://sjo­sa­me­ne. nord­li­ge­folk.no/, som er lagt til ret­te for nye un­der­si­der/sub­do­me­ner. Det er la­get en pi­lot­si­de om sjø­sa­me­ne, og det nes­te nord­li­ge fol­ket vi øns­ker å pre­sen­te­re på nett­por­ta­len er na­tur­lig nok kve­ne­ne.

Nett­si­den skal for­mid­le fak­ta­ba­sert kunns­kap om kve­ne­ne gjen­nom tekst, bil­der, vi­deoer og lyd. In­tens­jo­nen er at in­for­mas­jo­nen skal leg­ge ut på tre språk: norsk bokmål, kvensk og en­gelsk. Det er øns­ke­lig at nett­si­den også skal en­gas­je­re kve­ner til å de­le kunns­kap og er­fa­rin­ger om eget nae­rområ­de, kul­tur og folk.

Ho­ved­fo­kus for te­maer er in­nen­for im­ma­te­riell kul­tu­rarv, og tan­ken er at det skal vae­re en lett­lest si­de som fen­ger fle­re målgrup­per.

Sen­ter for nord­li­ge folk har ak­ku­rat be­gynt job­ben med å la­ge si­den, og må­let er at den skal pub­li­se­res i andre halv­del av 2017.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.