– Vik­tig og tref­fes

Ruijan Kaiku - - Forside - Av Lill Vi­vian Han­sen

Al­ta kven­fo­re­ning ar­ran­ger­te kvensk språk­kafé.

26. april 2005 ble kvensk anerk­jent som eget språk i Nor­ge. Det er Nors­ke Kve­ners For­bund/Rui­jan Kvee­ni­liit­to som har tatt ini­tia­tiv til å mar­ke­re da­gen ved å fei­re og set­te fo­kus på det kvens­ke språ­ket. Al­ta kven­fo­re­ning ar­ran­ger­te der­for språk­ka­fe på Kvens­tua i Bos­se­kop.

– Jeg er vel­dig glad for at så man­ge har tatt seg tid til å kom­me hit, sa le­der i Al­ta kven­fo­re­ning, Gre­te Ali­se Ni­li­ma Mon­sen, da hun øns­ket vel­kom­men til de om lag 20 fremmøt­te.

– Da vi mar­ker­te den­ne da­gen for to år si­den var vi ba­re tre styk­ker – det var meg, min søs­ter og min mann, opp­sum­mer­te hun.

Språ­kut­fordring

Bå­de Kvensk Ins­ti­tutt og Språkrå­det var på besøk i Kvens­tua. Språkrå­det har tatt ini­tia­tiv til at også kvensk skal bli et al­ter­na­tiv i det nett­ba­ser­te språ­kverktøyet Lexin Bil­de­te­ma. Det­te er en flerspråklig in­te­rak­tiv bil­deord­bok med lyd. Her fin­nes al­le språk, men ik­ke kvensk.

Der­for ble språk­kaféens gjes­ter ut­fordret til å skri­ve ned de kvens­ke or­de­ne på uli­ke ting, slik de hus­ker dem.

– Det er vik­tig at språ­ket er fo­rank­ret i de kvens­ke miljøe­ne, forkla­rer råd­gi­ver for mi­no­ri­tetsspråk i Språkrå­det, Ve­re­na Sc­hall.

I det­te pros­jek­tet sa­mar­bei­der Språkrå­det blant an­net med Kvensk Ins­ti­tutt og går alt et­ter pla­nen skal også kvensk vae­re et al­ter­na­tiv språk i Lexin bil­de­te­ma ved årss­kif­tet.

– Det­te verktøyet har blant an­net vaert et­ters­purt blant lae­re­re som un­der­vi­ser i kvensk, sier Sc­hall.

«Ei ym­mär­rä»

An­na Kai­sa Räi­sä­nen fra Kvensk Ins­ti­tutt for­tal­te hvor­dan hun som bar­ne­lae­rer vi­de­refø­rer språ­ket til de små gjen­nom sang – og hun «laer­te» gjes­te­ne en bar­ne­sang, på kvensk, om fem små en­der. Ut­fordren­de nok for bå­de un­der­teg­ne­de og en språkg­jest som utt­ryk­te det­te med et for­sik­tig «ei ym­mär­rä».

Vel­lyk­ket

Hil­ja Hu­ru, le­der for Nors­ke Kve­ners for­bund me­ner det er vik­tig å ha et slikt sted å mø­tes bå­de for å prak­ti­se­re språ­ket og lae­re nye ord og utt­rykk.

– Det­te ble et vel­lyk­ket ar­ran­ge­ment, folk ko­ser seg, fastslår hun.

Godt oppmø­te på språk­ka­fe i Bos­se­kop.

Lil­lian og Kirs­ten Heit­mann tok språ­kut­fordrin­ge­ne på strak arm.

lill.han­sen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.