Suk­sess for Ky­lä­pe­li

– Den­ne fo­res­til­lin­ga had­de alt!

Ruijan Kaiku - - Forside - KUVA: LILL VIVIAN HANSEN

Ky­lä­pe­li – Lands­bys­pel 2017 med fo­res­til­lin­gen «Mun kul­ta­ni - mitt gull»

lok­ket fra bå­de lat­ter og tå­rer. – Kjem­peflott å få opple­ve det­te!

Ky­lä­pe­li – Lands­bys­pel 2017 i Rei­sa ble en stor suk­sess. «Mun kul­ta­ni – mitt gull» lok­ket fram bå­de lat­ter og tå­rer.

– Den­ne fo­res­til­lin­ga had­de alt, bå­de lat­ter og tå­rer. Det var en fin må­te å for­tel­le his­to­rien på, me­ner Ma­rit Leir­bakk som var hel­dig og fikk med seg ge­ne­ralprø­ven tors­dag kveld.

Beg­ge de or­di­nae­re fo­res­til­lin­ge­ne var nem­lig helt ut­solgt. Ufordrin­gen ble å få plass til sa­mar­beids­part­ne­re som også øns­ket å vae­re med på spe­let.

Flott his­to­rie­for­tel­ling

Fo­res­til­lin­ga star­tet på Hal­ti kul­tursce­ne med en li­ten innfø­ring i his­to­rie­ne til noen av al­le de bar­na som ble sendt ale­ne til Rui­ja. Det­te var også var bak­tep­pe for fo­res­til­lin­ga «Mun kul­ta­ni – mitt gull». De ster­ke his­to­rie­ne som var vir­ke­lig­het på 1800-tal­let – og kansk­je spe­sielt san­gen til Hed­da Jo­han­sen Bjerkli – rør­te pub­li­kum i sa­len.

– Det var åt­te hun­gers­pe­rio­der i Fin­land mel­lom 1708 og 1880, for­tal­te Pål Ve­gard Erik­sen, som sam­men med Hil­de Ny­voll var kvel­dens pub­li­kums­ver­ter.

De­ret­ter bar det ut i bus­se­ne som skul­le ta pub­li­kum opp Rei­sa­da­len – med over­ras­kel­ser på veien. Vi had­de bå­de frø­ken Dreyer (Rei­dun Kris­tian­sen) og hjem­meb­rent­sel­ge­ren med i bus­sen – sist­nevn­te en kar lens­mann Berg (In­ge Nil­sen) og lens­mann­sas­sis­ten­ten (Ole Mar­tin Jo­han­sen) var ek­stra på ut­kikk et­ter.

På Tørr­foss kvengård var det laes­ta­diansk for­sam­ling og pub­li­kum fikk ser­vert kaf­fe og kan­gos­ka­ker før rei­sen gikk vi­de­re op­po­ver da­len. Ved Rei­sael­va møt­te vi de un­der­jor­dis­ke «ma­na­lai­set», som lok­ket pub­li­kum opp stien til Ovi Rais­hiin og til fo­res­til­lin­ga «Mun kul­ta­ni – mitt gull».

– Det var en flott ram­me rundt he­le fo­res­til­lin­gen – helt fra Hal­ti og opp til Ovi Rais­hiin, sk­ry­ter Leir­bakk.

– Bå­de skues­pil­ler­ne, musi­ker­ne og ram­me­ne rundt var fa­be­lak­ti­ge, ly­der dom­men.

Lo­gis­tikk

Det lig­ger mye ar­beid og lo­gis­tikk i gjen­nomfø­rin­ga av Ky­lä­pe­li. Det skal ord­nes med trans­port og par­ke­ring. Det skal ba­kes og ko­kes kaf­fe. Sik­ker­he­ten for de som kom­mer med el­vebå­ten skal iva­re­tas. Det skal ord­nes med mat og drik­ke, bå­de til de som er med i spe­let og til pub­li­kum, for å nev­ne noe. Det er om­lag 60 skues­pil­le­re, san­ge­re og musi­ke­re på sce­nen i til­legg til al­le de som sty­rer med lyd og lys og an­nen tek­nisk gjen­nomfø­ring.

Gå­se­hud

Utendørs­fo­res­til­lin­ger med høst­tem­pe­ra­tu­rer kan gi de fles­te gå­se­hud, men den­ne gan­gen er det de un­ge sku­les­pil­ler­ne i spe­let som har im­po­nert Erik­sen.

– Og jeg får litt gå­se­hud når jeg ser hvor flink og de­di­kert de yngs­te skues­pil­ler­ne er, sk­ry­ter han, og er im­po­nert over det man har fått til. Spel er litt mer enn tea­ter. Det er en for­mid­lings­me­to­de som lok­ker fram fø­lel­ser og tan­ker hos pub­li­kum. Det er en fin og sterk må­te å for­mid­le på.

– Jeg ser at pub­li­kum ko­ser seg og at vi vek­ker fø­lel­ser. Da har vi gjort en god jobb, me­ner Erik­sen.

Syn­liggjø­ring

– Det­te er et pi­lot­pros­jekt. En test for åre­ne som kom­mer, un­der­stre­ker daglig le­der på Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter, Pål Ve­gard Erik­sen. Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter skal blant an­net ar­bei­de for at det ska­pes nis­je­pro­duk­ter in­nen rei­se­liv og an­nen nae­ring med grunn­lag i kvensk his­to­rie i kom­mu­ne­ne i Nord-Troms. Sen­te­ret skal også syn­liggjø­re kvensk språk og kul­tur.

– Med den­ne fo­res­til­lin­ga har vi lyk­kes med det­te, fastslår Erik­sen.

Bå­de nae­rings­li­vet og naer­miljøet er blitt in­vol­vert i det­te pros­jek­tet og al­le er med på å løf­te det kvens­ke.

Erik­sen me­ner Hal­ti har vaert med på å syn­liggjø­re det kvens­ke de sis­te ti åre­ne og tror sat­sin­gen som er gjort de se­nes­te åre­ne har vaert med på å gjø­re det kvens­ke mer syn­ling. – Vi ser det me­re nå. Det har ik­ke kom­met av seg selv, fastslår Erik­sen.

– Det kan ba­re gå op­po­ver når man har vaert på bun­nen, me­ner han.

Sa­mar­beid

Det er man­ge par­ter inn­vol­vert i pros­jek­tet: Sa­mar­beids­par­ter er Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter, ITU Kvensk Tea­ter Trupp, Hal­ti nas­jo­nal­park­sen­ter og Hal­ti nae­rings­ha­ge/Forsk­nings­da­ge­ne. Go­de støt­tes­pil­le­re har vaert Rik­san­ti­kva­ren, Troms Fyl­kes­kom­mu­ne, Nordrei­sa kom­mu­ne, HATS, Tea­te­ral­lian­sen, Kom­mu­na­log mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet. Spon­so­rer til pros­jek­tet er Nord-Troms museum, NVE, Ym­ber/3Net og Stat­nett.

STORSLAGNE KULISSER: El­va var da­ti­dens ferd­selså­re opp Rei­sa­da­len. Den­ne da­gen kom de un­der­jor­dis­ke «ma­na­lai­set» med el­vebåt ned el­va og lok­ket pub­li­kum opp stien til Ovi Rais­hiin. Fo­to: Lill Vivian Hansen.

HJEMMEBRENT: Hjem­meb­rent­sel­ge­ren vi­ser fram va­re­ne si­ne.

MA­NA­LAI­SET: De un­der­jor­dis­ke på vei opp til Ovi Rais­hiin.

FORNØYD: Fornøy­de pub­li­kum­me­re an­kom­mer Hal­ti et­ter endt fo­res­til­ling. Hil­de Ny­voll, t.v., pub­li­kums­vert, sam­men med Ma­rit Leir­bakk som var me­get fornøyd med kvel­dens spel.

GJENSYN: Sa­me­ne som fulg­te Erk­ki til Rui­ja kom­mer til mar­ke­det.

PREKER: Erk­ki (Øys­tein Fredrik­sen) preker til mar­keds­fol­ket. De un­der­jor­dis­ke sit­ter på ta­ket og føl­ger med.

VEL BLÅST: Aktø­re­ne tar i mot vel fort­jent applaus fra pub­li­kum.

KJAERLIGHETSINSTRUMENT: Vil­le (Da­niel Wiks­lund) forfø­rer jen­te­ne på mar­ke­det.

Av Lill Vivian Hansen lill.hansen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.