Si­ni­val­kois­ta juh­la­hu­mua Os­los­sa

Ruijan Kaiku - - Forside - KUVA: KAROLIINA HUHTANEN LARSEN

100 esi­net­tä Suo­mes­ta -näyt­te­ly vei nuo­ret ja van­hat museo­vie­raat ai­ka­mat­kal­le it­se­näi­sen Suo­men his­to­ri­aan.

Muu­mit oli­vat per­heen pie­nim­pien suo­sik­ki Suo­mi 100-juh­la­vii­kon­lop­pu­na Os­los­sa. 100 esi­net­tä Suo­mes­ta -näyt­te­ly vei museo­vie­raat ai­ka­mat­kal­le it­se­näi­sen Suo­men his­to­ri­aan.

Jo­no Nor­jan Tek­ni­sen museon ul­ko­puo­lel­la al­koi kas­vaa jo hy­vis­sä ajoin en­nen ovien avaa­mis­ta. Suo­ma­lai­nen per­he­vii­kon­lop­pu oli saa­nut lap­si­per­heet liik­keel­le Os­lon seu­dul­la syys­kuun toi­se­na lau­an­tai­na. Il­mas­sa oli juh­lan tun­tua.

Suo­men Nor­jan-suur­lä­het­ti­läs Erik Lund­berg ja puo­li­so Sti­na Ahl­ström-Lund­berg oli­vat museo­vie­rai­ta vas­tas­sa pää­ovel­la kuin pre­si­dent­ti­pa­ri Lin­nan juh­lis­sa kon­sa­naan. Suur­lä­het­ti­läs­pa­ri toi­vot­ti kol­men tun­nin ajan niin pie­net kuin isot hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ter­ve­tul­leek­si museoon.

Nor­jan Team Fin­lan­din suur­pon­nis­tus, mo­ni­päi­väi­nen Suo­mi 100 -juh­lin­ta, ke­rä­si syys­kuus­sa Tek­ni­seen museoon ylei­sö­ryn­täyk­sen. Pel­käs­tään per­he­vii­kon­lo­pun ai­ka­na museos­sa kä­vi 4261 hen­keä.

Suo­mi ja suo­ma­lai­suus oli­vat vah­vas­ti esil­lä museos­sa. Leik­ki­nurk­kaus oli si­sus­tet­tu Ma­ri­me­kon teks­tii­leil­lä. Si­ni­set ja val­koi­set il­ma­pal­lot loi­vat juh­la­tun­nel­maa.

100 esi­net­tä Suo­mes­ta -näyt­te­ly vei museo­vie­raat ai­ka­mat­kal­le it­se­näi­sen Suo­men his­to­ri­aan. Näyt­te­lys­sä on esil­lä yk­si esi­ne jo­kai­sel­ta Suo­men it­se­näi­syy­den vuo­del­ta. Näyt­te­lyn ovat ku­ra­toi­neet An­na Kor­te­lai­nen ja Pek­ka Toi­va­nen, ja sen on tuot­ta­nut Suo­men Vi­ron kult­tuu­ri-ins­ti­tuut­ti.

Pie­ni pa­la Suo­mea Nor­jas­sa

Per­he­vii­kon­lo­pun ylei­sö­mag­nee­tis­ta ei ol­lut epäi­lys­tä. Muu­mi­lau­luis­ta tun­net­tu muusik­ko Ben­ny Törn­roos oli mat­kan­nut Nor­jaan kon­ser­toi­maan Muu­mi­mam­man, Pik­ku Myyn ja Nip­sun kans­sa. Muu­mit oli­vat niin suo­sit­tu­ja, et­tä kon­sert­ti­sa­li täyt­tyi no­peas­ti. Muu­mi­fa­nien on­nek­si oh­jel­maan li­sät­tiin yli­mää­räi­nen kon­sert­ti kah­den suun­ni­tel­lun li­säk­si.

Suo­ma­lais-nor­ja­lai­nen pa­ris­kun­ta Kat­ri Kar­ja­lai­nen ja An­ders Ner­gaard oli­vat tul­leet museoon 3-vuo­ti­aan Si­rin ja vii­si­viik­koi­sen Idan kans­sa. Kat­ri Kar­ja­lai­nen ker­too ol­leen­sa pie­nes­tä as­ti muu­mi­fa­ni.

− On tuplas­ti hie­nom­paa, kun oma lap­si pää­see nä­ke­mään Muu­mit, hän iloit­si.

Kon­sert­ti­paik­ka oli ää­ri­ään myö­ten täyn­nä, ja per­he sai sei­so­ma­pai­kat leh­te­ril­tä. Si­ri is­tui isän­sä har­tioil­la ja alun ujos­te­lun jäl­keen musiik­ki tem­pa­si pie­nen muu­mi­fa­nin mu­kaan­sa. Per­heen nuo­rim­mai­nen nuk­kui tyy­ty­väi­se­nä äi­tin­sä sy­lis­sä.

Kar­ja­lai­nen ke­hui si­tä, juh­la­vuo­si huo­mioi­daan

Tek­ni­ses­sä museos­sa.

− Tu­lee ko­toi­nen olo, tä­mä on pie­ni pa­la Suo­mea Nor­jas­sa, Kar­ja­lai­nen sa­noi.

Nel­jä su­ku­pol­vea mu­ka­na

et­tä Suo­men

näyt­tä­väs­ti

Tek­ni­ses­sä museos­sa oli myös suo­ma­lai­sia nel­jäs­sä su­ku­pol­ves­sa. Tuo­reet van­hem­mat, suo­ma­lai­nen Kai­sa Si­vo­nen ja nor­ja­lai­nen Jørn Tur­mo, oli­vat tul­leet museoon muu­ta­man vii­kon ikäi­sen vau­van­sa kans­sa. Mu­ka­na oli myös Si­vo­sen Tor­nios­sa asu­va iso­äi­ti Ai­ri Ala­ta­lo ja Hel­sin­gis­sä asu­va äi­ti Mer­ja Si­vo­nen se­kä ve­li Vil­le Si­vo­nen nor­ja­lai­sen tyt­töys­tä­vän­sä Ki­ne Ro­sen­dah­lin kans­sa.

Ai­ri Ala­ta­lo ja Mer­ja Si­vo­nen oli­vat mat­kus­ta­neet Os­loon kat­so­maan su­vun uut­ta jä­sen­tä. Kun Suo­mi 100 -vii­kon­lop­pu osui sa­mal­le ajan­koh­dal­le, va­li­koi­tui lau­an­tain oh­jel­mak­si museo­vie­rai­lu.

Suo­ma­lais-nor­ja­lai­nen seu­rue ihas­te­li museon juh­la­hu­mua. Ai­ri Ala­ta­lo ja Mer­ja Si­vo­nen ker­toi­vat ole­van­sa yl­lät­ty­nei­tä ja iloi­sia sii­tä, et­tä Suo­mea juh­li­taan isos­ti Nor­jas­sa. Su­vun nuo­rim­mai­nen ei vie­lä ym­mär­tä­nyt Muu­meis­ta, mut­ta muu­mi­kon­sert­ti oli nos­tal­gi­nen elä­mys muul­le seu­ru­eel­le. Ben­ny Törn­roo­sin muu­mi­lau­lut oli­vat Kai­sal­le ja Vil­lel­le tut­tu­ja lap­suu­des­ta.

Myös 100 esi­net­tä Suo­mes­ta -näyt­te­ly te­ki vai­ku­tuk­sen lä­pi­leik­kauk­sel­la Suo­men his­to­ri­aan.

− Eten­kin val­koi­nen ano­rak­ki tal­vi­so­dan ajal­ta te­ki vai­ku­tuk­sen. So­ta ei lop­pu­jen lo­puk­si ole niin kau­ka­na, Mer­ja Si­vo­nen miet­ti.

Ta­voit­tee­na sy­tyt­tää ki­pi­nä

Museos­sa oli myös mah­dol­li­suus osal­lis­tua eri­lai­siin suo­ma­lai­siin työ­pa­joi­hin. Suo­men muo­toi­lu SuoMun työ­pa­jas­sa lap­set ja ai­kui­set pää­si­vät ra­ken­ta­maan tuo­lin pro­to­tyyp­pe­jä. In­nok­kai­ta riit­ti, ja työ­pa­jas­sa kä­vi mel­koi­nen hu­li­na.

Työ­pa­jan ve­tä­jät Klaus Aal­to ja Sa­ga San­ta­la ker­toi­vat, et­tä idea­na oli näyt­tää, mi­ten muo­toi­lun pro­ses­si toi­mii.

− Työ­pa­jas­sa lap­set op­pi­vat ko­kei­le­mi­sen kaut­ta. He pää­se­vät ideoi­maan ja rat­kai­se­maan on­gel­mia, Aal­to ja San­ta­la ker­toi­vat.

Työ­pa­jan sei­näl­le oli hei­jas­tet­tu suo­ma­lai­ses­ta muo­toi­luklas­si­kos­ta,

− Suo­mi 100 -juh­la­vuo­si nä­kyy myös ma­te­ri­aa­leis­sa. Käy­tet­tä­vis­sä on muun muas­sa puu­ta ja huo­paa, Aal­to ja San­ta­la ker­toi­vat.

MeHac­ki­tin koo­di­työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin tek­niik­kaan ja musiik­kiin. Juk­ka Ee­ri­käi­nen oh­ja­si työ­pa­jaa yh­des­sä nor­ja­lai­sen Ada Hoe­lin kans­sa. Työ­pa­jas­sa lap­set op­pi­vat, kuin­ka teh­dään eri­lai­sia ää­niä ja musiik­kia. Ää­net syn­tyi­vät suo­ma­lai­sis­ta ar­ki­sis­ta muo­toi­luklas­si­kois­ta ku­ten kau­hois­ta ja kat­ti­lois­ta, mu­keis­ta ja kul­hois­ta, joi­hin oli kiin­ni­tet­ty pie­niä moot­to­rei­ta.

− Ta­voit­tee­na on sy­tyt­tää lap­sis­sa ki­pi­nä ja saa­da hei­dät kiin­nos­tu­maan, Ee­ri­käi­nen ja Hoel ker­toi­vat.

Työs­ken­te­ly las­ten kans­sa oli mo­lem­pien mie­les­tä eri­tyi­sen pal­kit­se­vaa.

− Har­voin nä­kee sel­lais­ta in­nos­tus­ta kuin mi­tä lap­sil­la on, he poh­ti­vat.

Suu­ri kas­vu­po­ten­ti­aa­li

kuva Aal­to­jak­ka­ras­ta.

Sa­ta­vuo­tis­ta Suo­mea juh­lit­tiin Tek­ni­sel­lä museol­la myös jo en­nen per­he­vii­kon­lop­pua. Tors­tai­na 7. syys­kuu­ta Suo­men Os­lon­suur­lä­he­tys­tö ja Fin­pro jär­jes­ti­vät Re­boot Neigh­bour -se­mi­naa­rin yh­des­sä lu­kuis­ten yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Elin­kei­noe­lä­män se­mi­naa­ris­sa ai­hee­na oli­vat Suo­men ja Nor­jan vä­li­set lii­ke­suh­teet.

Suur­lä­het­ti­läs Erik Lund­berg to­te­si se­mi­naa­rin aluk­si, et­tä kaup­pa Suo­men ja Nor­jan vä­lil­lä on yhä var­sin vä­häis­tä mui­hin naa­pu­ri­mai­hin ver­rat­tu­na.

Ben­ny Törn­roos ja Muu­mit hur­ma­si­vat ylei­sön ener­gi­sel­lä kon­ser­til­la ja hur­maa­val­la esiin­ty­mi­sel­lä.

An­ders Ner­gaard ja Kat­ri Kar­ja­lai­nen oli­vat tul­leet museoon tyt­tä­rien­sä Si­rin ja Idan. Kol­me­vuo­tias Si­ri odot­ti in­nois­saan Muu­mien ta­paa­mis­ta.

Lap­set sai­vat museos­ta läh­ties­sään mu­kaan­sa Suo­mi 100 -il­ma­pal­lon. Suur­lä­he­tys­tön ja kult­tuu­ri-ins­ti­tuu­tin tii­mi täyt­ti pel­käs­tään lau­an­tain ai­ka­na lä­hem­mäs 1000 il­ma­pal­loa.

Mi­hin esi­neen si­nul­le on suh­de, ky­syt­tiin näyt­te­lyn kä­vi­jöil­tä. Iso lii­tu­tau­lu täyt­tyi no­peas­ti museo­vie­rai­den kom­men­teis­ta.

Karoliina Larsen

Tekst og fo­to

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.