Is­havs­ba­nen ut­re­des i Fin­land

Ruijan Kaiku - - News -

Det fins­ke sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet har bedt Sam­ferd­sels­di­rek­to­ra­tet (Lii­ken­ne­vi­ras­to - Tra­fi­kver­ket) om å ut­re­de byg­ging av jern­ba­ne fra Ro­va­nie­mi til Kir­ke­nes.

Andre trasèal­ter­na­ti­ve­ne er ik­ke ak­tuel­le.

Fins­ke po­li­ti­ke­re og myn­dig­he­ter har ut­talt seg po­si­tivt om jern­ba­nen, som de me­ner vil­le gag­ne tu­ris­me, gru­ve­nae­ring, Nordøst­pas­sas­jen, trans­port av ol­je og gass, fis­ke­ri­nae­ring og skog­sin­dustri, mens reindrifts­nae­rin­ga er be­kym­ret for pla­ne­ne.

Ut­red­nin­ga skal la­ges i sa­mar­beid med nors­ke og andre nor­dis­ke jer­ne­ba­ne­myn­dig­he­ter og sa­mar­beids­fo­rum. Jern­ba­nen skal sees på som en del av et stør­re tra­fikk­nett­verk som in­ne­hol­der da­ta­ka­bel gjen­nom Nordøst­pas­sas­jen, Rail Bal­tica og en un­desjøisk tun­nel mel­lom Hel­sin­ki og Tal­linn.

Ut­red­nin­ga skal vae­re fer­dig i slut­ten av fe­bruar 2018.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.