– Det­te kan gle­de ma ge­ne­ras­jo­ner fre­mov

Ruijan Kaiku - - News -

Rik­san­ti­kva­ren har sett på de gam­le stein­berg­hyt­te­ne på Paes­ka­tun.

Trond St­ri­feldt har gjen­nom fle­re år tatt va­re på gam­le stein­berg­hyt­ter som hver på sin må­te for­tel­ler his­to­rier om ski­ferdrif­ta i Al­taområ­det – gjen­nom i fle­re ge­ne­ras­jo­ner. Selv er han 3. ge­ne­ras­jon ski­fe­rar­bei­der og dri­ver Paes­ka­tun, som i til­legg til den tra­dis­jo­nel­le ski­ferdrif­ta også sat­ser på tu­rist­nae­ring. I mid­ten av sep­tem­ber had­de Paes­ka­tun besøk av en de­le­gas­jon fra Rik­san­ti­kva­ren, Finn­mark fyl­ke, Al­ta Museum og Nors­ke Kve­ners for­bund.

Stein­bergs­tuer

De­le­gas­jo­nen vil­le stu­de­re byg­nings­mas­se­ne på Paes­ka­tun. I dag har St­ri­feldt fle­re stein­berg­hyt­ter på tu­net. To av hyt­te­ne er pre­fab­ri­ker­te fra Sve­ri­ge, en er hand­laf­tet i og sto opprin­ne­lig i Tver­relv­da­len. Her fin­ner vi også en hyt­te som er bygd opp av flyplan­ker li­ke et­ter kri­gen. Den­ne hyt­ta bru­ker han i dag til uts­til­ling og vil­le helst hatt den in­nendørs.

– Vi har forsk­jel­li­ge hyt­ter fra uli­ke tids­pe­rio­der, forkla­rer St­ri­feldt.

Tilhø­rer of­fent­lig­he­ten

St­ri­feldt har også sam­let inn og tatt va­re på mye gam­melt uts­tyr fra den gam­le kul­tu­ren som el­lers vil­le blitt spist opp av na­tu­ren. Sis­te tils­kudd i sam­lin­ga er en la­des­tav som ble brukt når det skul­le spren­ges i fjel­let. Nå er det mes­te uts­tilt i de gam­le ski­fer­hyt­te­ne på Paes­ka­tun. Al­le de gam­le tin­ge­ne ska­per en god at­mos­fae­re.

– Selv om det­te er et pri­vat ini­tia­tiv, me­ner jeg det­te tilhø­rer of­fent­lig­he­ten. Folk skal kom­me å se og opple­ve dis­se tin­ge­ne, sier han.

Res­tau­rert

Det er lagt med mye tid og pen­ger i å res­tau­re­re de gam­le hyt­te­ne, og St­ri­feldt med­gir at det nok had­de vaert mer lønn­somt å byg­ge nytt.

– Men vi øns­ker å ta va­re på det gam­le, un­der­stre­ker han, som så langt det har latt seg gjø­re, har tatt godt va­re på det gam­le.

Der det gam­le tre­ver­ket har blitt spist opp av ti­dens tann og rå­te har det li­ke­vel vaert nød­ven­dig å leg­ge til nye ma­te­ria­ler. Råd­gi­ver i kul­tur­vern, Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne, Ma­rit Reier­sen me­ner St­ri­feldt har gjort et vel­dig fint og godt ar­beid som ab­so­lutt er ver­di­fullt for et­ter­ti­den.

– Det­te kan gle­de man­ge ge­ne­ras­jo­ner fre­mo­ver. Det er lo­kal­his­to­rie og for­tel­ler mye om ski­fer­nae­rin­ga, me­ner St­ri­feldt, vel vi­ten­de om at det vil kom­me til å kos­te pen­ger.

Hå­pet er at han og Paes­ka­tun ik­ke tren­ger å ta he­le det øko­no­mis­ke løf­tet. Drøm­men er å ha mid­ler nok til at en kan job­be de­di­kert med museums­pros­jek­tet og be­va­ring av de gam­le byg­nin­ge­ne.

Et­nis­ke grup­pe­rin­ger

Rundt år­hundres­kif­tet bar ski­fer­nae­rin­ga preg av uli­ke grup­pe­rin­ger. Det var nord­menn, kve­ner, da­lin­ger og inns­lag av sa­mer i nae­rin­ga. Hver på sin plass.

– Kven­ko­lo­nien med el­ve­bak­sin­ger og nes­sin­ger holdt til i Øs­te­relv­da­len og Bor­ras, for­tel­ler St­ri­feldt, som godt hus­ker at det ble snak­ket kvensk.

Ko­lo­nien var som et li­te in­dustri­sam­funn med eget kok­ke­lag. St­ri­feldt me­ner de må ha hatt go­de fo­re­koms­ter og tjent godt.

Fel­les­nae­ring

Han for­tel­ler også at det opps­to konflik­ter mel­lom brud­dområ­de­ne og de uli­ke ko­lo­ni­se­rin­ge­ne – ho­ved­sa­ke­lig om pris. Til slutt måt­te selv de mest hard­bar­ke­de inn­se at det ik­ke kun­ne fort­set­te slik, de vil­le ha sul­tet i hjel.

– Det opps­tod en del ver­ba­le si­tuas­jo­ner. Na­tur­re­sur­ser kan ska­pe mye dis­kus­jo­ner om hvem som har ret­ten på sin si­de, me­ner St­ri­feldt.

Fastlåst­he­ten løs­te seg opp når ski­ferdri­ver­ne innså at sam­men vil­le dem vae­re ster­ke­re. Dem fikk ret­ten til å dri­ve al­tas­ki­fe­ren og Al­ta Ski­fer­lag ble dan­net.

– Ski­fer­nae­rin­ga kan vae­re en god repre­sen­tant for fel­les­nae­rin­ga – Al­ta ski­fer­lag har et

Av Lill Vivian Hansen lill.hansen@al­ta­pos­ten.no

FLYPLANK: Et­ter kri­gen ble det brukt flyplank for å set­te opp stein­berg­hyt­te­ne.

UTS­TYR: Trond St­ri­feldt har sam­let mye gam­met verktøy i stein­berg­hyt­te­ne på Paes­ka­tun.

100 ÅR: – Ov­nen er 100 år gam­mel, mens pi­perø­ret er helt nytt, forkla­rer St­ri­feldt.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.