– Vi tren­ger mer kunns­kap

Ruijan Kaiku - - News -

Rik­san­ti­kva­ren skal kart­leg­ge og do­ku­men­te­re kul­tur­min­ner et­ter de nas­jo­na­le mi­no­ri­te­te­ne. – Vi har star­tet med skog­fins­ke og kvens­ke kul­tur­min­ner, for­tel­ler Ingrid Dju­pe­dal, seks­jons­le­der hos Rik­san­ti­kva­ren.

Rik­san­ti­kva­ren utar­bei­det i 2015 en stra­te­gi for fred­ning­sar­bei­det i åre­ne fre­mo­ver. I ar­bei­det med det­te ble fyl­kes­kom­mu­ne­ne spurt om hva som manglet og hva det bur­de sat­ses på i de­res fyl­ker. Et­ter to run­der med hø­rin­ger had­de Rik­san­ti­kva­ren en lang lis­te med te­maer som man øns­ket å kart­leg­ge.

– En del av den­ne stra­te­gien gikk ut på å la­ge en lis­te over de 10 områ­de­ne som var dår­ligst repre­sen­tert. Nas­jo­na­le mi­no­ri­te­ter kom høyt på lis­ten, forkla­rer Dju­pe­dal.

Ik­ke au­to­ma­tisk fred­ning

Selv om kul­tur­min­ne­ne nå blir re­gi­strert og do­ku­men­tert be­tyr det ik­ke au­to­ma­tisk fred­ning. Det er hel­ler ik­ke klar­lagt hva man skal gjø­re med det­te ma­te­ria­let. Det er kun sa­mis­ke kul­tur­min­ner som fal­ler inn un­der 100-års re­ge­len med au­to­ma­tisk fred­ning. I al­le andre fred­ning­sa­ker blir hvert en­kelt til­fel­le tatt opp til vur­de­ring.

– Vi behø­ver mer kunns­kap og må få mer kjenns­kap til kul­tur­min­ne­ne hva det­te dreier seg om, forkla­rer Dju­pe­dal.

– Nå er vi in­ne i kart­leg­gings­fa­sen.

Kart­leg­ging e po­ten­sia­let

Så langt har Rik­san­ti­kva­rens de­le­gas­jon blitt godt mot­tatt ute i fel­ten.

– Vi snak­ker med fo­re­nin­ger, kom­mu­ner, fyl­kes­kom­mu­ner og andre som har kom­pe­tan­se på dis­se fel­te­ne, for­tel­ler Dju­pe­dal.

– Vi kart­leg­ger po­ten­sia­let til mu­li­ge fred­nings­sa­ker, forkla­rer hun, og opple­ver at det er mye po­si­ti­vi­tet rundt ar­bei­det.

RIKSANTIKVAR: Ingrid Dju­pe­dal, seks­jons­le­der hos Rik­san­ti­kva­ren. Fo­to: Ju­lie Ch­ris­ti­ne Krø­vel © Rik­san­ti­kva­ren.

Av Lill Vivian Hansen

lill.hansen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.