Hvor­for er kvensk vik­tig i me­dia?

Ruijan Kaiku - - News -

Av og til hø­rer man pås­tan­der om at et språks død er na­tur­lig og nød­ven­dig. Ak­ku­rat slik som i na­tu­ren, de sva­kes­te buk­ker un­der og de ster­kes­te kla­rer seg. Men vi vet at språk dør ik­ke på grunn av til­fel­dig­he­ter el­ler av sin egen svak­het, men som et re­sul­tat av en be­visst hand­ling, ved unn­latt støt­te.

An­ni­ka Pa­sa­nen skri­ver føl­gen­de om å få liv og gje­noppli­ve et språk el­ler re­vi­ta­li­se­ring:

«Til tross for at sam­fun­nets mo­der­ni­se­ring og glo­ba­li­se­ring of­te fø­rer til at mi­no­ri­tetsspråk kom­mer i fa­re for å dø ut, er ik­ke re­sul­ta­tet au­to­ma­tisk språkdød. Det fin­nes også andre al­ter­na­ti­ver: mo­der­ni­se­ring av et mi­no­ri­tets­sam­funn på mi­no­ri­te­tens eg­ne pre­mis­ser samt at man får liv i og gje­noppli­ver el­ler re­vi­ta­li­se­rer et truet språk. Det å av­vi­se mo­der­ni­se­ring og ma­jo­ri­tetsspråk, vil fø­re til iso­las­jon av mi­no­ri­tets­sam­fun­net. Det­te an­ses ik­ke som et bae­rek­raf­tig al­ter­na­tiv. I ste­det går re­vi­ta­li­se­ring ut på at man forsø­ker å brem­se språk­byt­tet fra mi­no­ri­tetsspråk til ma­jo­ri­tetsspråk og pa­ral­lelt star­ter et så­kalt om­vendt språk­byt­te, altså hvor mi­no­ri­tetsspråk får fot­fes­te på tid­li­ge­re ma­jo­ri­tetsspråkli­ge språk­bruk­sområ­der. Van­lig­vis er fa­mi­lie, bar­ne­ha­ger, ut­dan­ning, me­dia og myn­dig­he­ter sli­ke områ­der.»

All kom­mu­ni­kas­jon i dag fo­regår i ett el­ler an­net me­dia, også i un­der­vis­ning. Hvis mi­no­ri­tetsspråk fors­vin­ner fra me­die­bil­det er det in­gen are­naer hvor det­te syn­liggjø­res i dagligli­vet vårt.

Ak­ku­rat der­for er me­dia vel­dig vik­tig for kvensk! Et kring­kas­tings­til­bud i me­dia kan og bør bli en av are­nae­ne for re­vi­ta­li­se­ring av kvensk språk.

Ja, det er vik­tig og bra at vi får et net­til­bud, men det er li­ke vik­tig å sør­ge for til­bu­det blir gitt på ra­dio og på fjern­syn! Og vi li­ker å hø­re på ra­dio, gam­le som un­ge, den står på he­le da­gen, tenk for en fan­tas­tisk mu­lig­het det had­de vaert å få hørt musik­ken, gudst­je­nes­te­ne, in­terv­juer og re­por­tas­jer!

I Eu­ro­parå­dets «Re­port of the com­mit­tee of ex­perts on the Char­ter» da­tert 15. sep­tem­ber 2015 kri­ti­se­res Nor­ge for blant an­net sitt me­die­til­bud til kve­ne­ne. De sier at umid­del­ba­re skritt må tas for å styr­ke tils­te­de­vae­rel­sen for kvensk i kring­kas­tings­me­dia.

Da skal det også nev­nes at ko­mi­teen fak­tisk er fei­lin­for­mert og ba­se­rer sin kri­tikk på det grunn­lag at NRK har kvensk/finsk sen­ding på ra­dio 12 mi­nut­ter HVER dag. Fak­tum er at NRK har kvensk/finsk sen­ding EN gang i uka på 12 mi­nut­ter. NRK ved re­gion­di­rektør To­ne Kunst har ut­talt til Klas­se­kam­pen at en sen­ding som går på ra­dio en gang i uka ik­ke er noen løs­ning for fram­ti­den, noe vi er enig i. Skjønt vi me­ner jo at vi vil ha mye mer på ra­dio og i fjern­syn også, ik­ke ba­re nett­ba­ser­te løs­nin­ger, om NRK me­ner det sam­me er vi ik­ke helt sik­re på.

Der­for er vi vel­dig spent på hvil­ke til­bud NRK vil pre­sen­te­re til den kvens­ke be­folk­nin­ga den­ne høs­ten. For­di det går altså an å få et språk le­ven­de ig­jen, men det kom­mer ik­ke til å over­le­ve av seg selv, det må en sam­funn­sinn­sats til, bå­de fra den kvens­ke be­folk­nin­gen, sta­ten og stats­kan­alen.

Jeg vil tils­lutt si­te­re musi­ker og kom­po­nist Er­ling Fredrik­son fra Tor­ne­da­len, som sier:

«Språ­ken är en del av män­nis­kor­nas iden­tie­tet på Nord­ka­lot­ten, även för de som in­te kan ta­la det. I var­je flica och poj­ke tänds det en li­ten lå­ga, ett min­ne från en svun­nen tid, när de får prö­va på att ut­ta­la or­den som va­rit le­van­de här up­pe i kans­ke mer än 1000 år. De går ut i värl­den li­te mer he­la när de bär med sig en del av sin egen his­to­ria. Värför skul­le vi in­te ge dem det?»

«Kie­let oon osa Poh­jais­ka­lo­tin ih­mis­ten iden­ti­teet­tiä - heän­ki jok­ka ei saa­ta pu­hua si­tä. Pie­ni liek­ki, muis­to men­hees­tä ai­jas­ta, syt­tyy jok­hai­ses­sa ty­tös­sä ja po­jas­sa ko net saa­vat pruu­va­ta lausua sa­no­ja jot­ka oon elän­heet tää­lä poh­jai­ses­sa pii­an yli tu­hat vuot­ta. Ko het kan­ta­vat myö­tä omaa his­tuu­ri­aa het läh­te­vät mail­ma­le vä­hän ko­ko­nai­sem­pi­na.

Mik­si em­mä an­tai­si hei­le si­tä?»

Hil­de Skan­ke, daglig le­der, Kvensk Ins­ti­tutt/ Kai­nun Ins­ti­tut­ti.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.