Grav­de opp for­fedre på se­mi­nar

Ruijan Kaiku - - News -

Kvens­ke slek­ter i fo­kus på full­teg­net slekts­fors­ker­se­mi­nar.

32 del­tok på det full­teg­ne­de slekts­fors­ker­se­mi­nar – Kvens­ke slek­ter i Tromsø sist helg. Se­mi­na­ret ble ar­ran­gert i re­gi av Slekt og da­ta, Stat­sar­ki­vet i Tromsø og Nors­ke kve­ners for­bund (NKF).

Del­ta­ker­ne had­de forsk­jel­li­ge ut­gangs­punkt i for­hold til det å fors­ke på egen slekt. Men de fles­te satt med de sam­me spørsmå­le­ne: Hva er en kven? Hva er et­ni­si­tet? Spørsmål de fikk svar på i lø­pet av se­mi­na­ret.

– Kven­begre­pet har vaert litt be­tent. Blant an­net sies det at kve­ne­ne er inn­vandre­re fra Fin­land. Men Fin­land som stat er ba­re 100 år gam­mel, åp­net Alf E. Hansen, som har vaert in­vol­vert i ar­beidsgrup­pa for slekt­fors­ker­se­mi­na­ret, med å si. – Vi kom jo len­ge før det, la han til.

Bruk av da­ta­ba­ser i Fin­land og Sve­ri­ge

Se­mi­na­ret sat­te fo­kus på kvens­ke slek­ter og had­de i den for­bin­del­se fått hjelp fra «den andre si­den» via slekts­fors­ke­re fra Pa­ja­la som kun­ne bi­dra med nyt­tig in­for­mas­jon i for­hold til hvor man kan sø­ke opplys­nin­ger om for­fedre­ne.

Nils Pa­lo­vaa­ra, fra Tor­ne­da­lens Släkt­fors­karfö­re­ning, sa at de kan spo­re kve­ne­nes vandring he­le veien opp til Nor­ge ved hjelp av da­ta­ba­ser og det skan­ne­de ma­te­ria­let som lig­ger ute på net­tet. Med enkle tas­tet­rykk kun­ne også del­ta­ker­ne fin­ne dis­se opplys­nin­ge­ne. Slekts­fors­ker­ne kun­ne avslø­re at svens­ke ar­kiv­ver­kets si­der, som har vaert en be­ta­lingst­je­nes­te og nyt­tig kil­de, vil et­ter jul åp­nes for folk flest og bli gra­tis.

«Post­man­nen» avslørt

DNA tes­ter har et­ter hvert blitt vel­dig po­pu­laert i for­bin­del­se med slekts­forsk­ning. Hva kan en DNA-prø­ve gi svar på?

Sigbjørn El­ve­bak­ken, fra Slekt og Da­ta, for­tel­ler at DNA tes­ter kan avslø­re mye. Der­som det er en «post­mann», uk­jent far, avslø­res det­te. Tes­te­ne vi­ser også hvil­ke vandringsmøns­ter di­ne for­fedre har hatt. El­ve­bak­ken leg­ger til at ik­ke al­le DNA tes­tings­fir­ma er li­ke se­riø­se så det­te bør man vae­re opp­merk­som på. Han opp­fordrer slekts­fors­ke­re til å ta DNA test.

– Vi øns­ker at fle­re tar DNA tes­ter slik at man kan se vandringsmøn­stre, sier El­ve­bak­ken.

Du kan bi­dra

Slekt og Da­ta har blant an­net en egen grav­min­ne­ba­se som er nyt­tig i slekts­forsk­nin­ga.

– Men den­ne av­hen­ger av at folk er rundt og fo­to­gra­fe­rer gravs­te­de­ne. Og sen­der inn til slekt og da­ta. Vi er også in­te­res­ser­te i folk som vil re­gi­stre­re kir­kebø­ker, avs­lut­ter sier Sigbjørn El­ve­bak­ken.

Re­gi­stre­rings­sent­ra­len for his­to­ris­ke da­ta – rhd. uit.no His­ki.ge­nea­lo­gia.fi Su­ku­his­to­ria.fi tor­nesff.se

Erik Kuok­su.se – di­ver­se bø­ker Rot­ter.se – slekts­fo­rum Di­gi­ta­lar­ki­vet.no Slek­tog­da­ta.no

Ha­rald Lind­bach, Stat­sar­ki­vet Tromsø/sti­pen­diat, holdt om­vis­ning i stat­sar­ki­vets kjel­ler. – Her ser de­re en av de elds­te pro­to­kol­le­ne fra Finn­mark. Fo­to: Liss Beth Gjert­sen Ny­by.

Del­ta­ker­ne på se­mi­na­ret kom fra he­le Nor­ge. Fo­to: Liss Beth Gjert­sen Ny­by.

Kil­der:

Av Liss Beth Gjert­sen Ny­by

Tekst og fo­to

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.