Myrk­ky­sie­net

Ruijan Kaiku - - News -

Sie­ni­har­ras­ta­jan on hy­vä tun­nis­taa ruo­ka­sien­ten li­säk­si met­siem­me myr­kyl­li­sim­mät sie­net. Myrk­ky­sien­ten tun­nis­ta­mi­seen ei ole ole­mas­sa mi­tään nyrk­ki­sään­töä, vaan nii­tä löy­tyy kai­kis­ta sie­ni­lah­kois­ta kai­ken vä­ri­si­nä ja -ma­kui­si­na. Sien­ten myr­kyl­li­syy­des­tä ker­too se, et­tä kuo­le­ma­ta­pauk­sia on Suo­mes­sa ta­pah­tu­nut muu­ta­mia vii­mei­sen sa­dan vuo­den ai­ka­na ja va­ka­via myr­ky­tyk­siä muu­ta­mia kym­me­niä vuo­des­sa. Va­ka­van myr­ky­tyk­sen seu­raus voi ol­la py­sy­vä mu­nuais­vau­rio ja mu­nuai­sen­siir­to. Kuo­le­man­ta­pauk­sien ja va­ka­vien myr­ky­tys­ten ai­heut­ta­ja­na on ai­na ol­lut sie­nia­te­ria. Jos siis myrk­ky­sie­ni on ereh­ty­nyt ke­räys­ko­riin ruo­ka­sien­ten se­kaan, ei ko­ko sie­ni­saa­lis­ta tar­vit­se hä­vit­tää sii­nä pe­los­sa, et­tä myrk­ky oli­si le­vin­nyt ruo­ka­sie­niin.

Suo­mes­sa va­ka­vim­mat sie­ni­myr­ky­tyk­sen ai­heut­ta­jat ovat ol­leet val­ko­kär­päs­sie­ni, kor­va­sie­ni, pulk­ko­sie­ni ja suip­pu­myrk­ky­sei­tik­ki. Nä­mä kan­nat­taa siis tur­val­li­suus­syis­tä ope­tel­la tun­nis­ta­maan, se­kä kor­va­sie­ni myös sik­si, et­tä oi­kein kä­si­tel­ty­nä se on her­kul­li­nen ruo­ka­sie­ni! Nor­jas­sa sie­nes­tä­jät pi­tä­vät suo­ma­lai­sia hul­lui­na, kun me syöm­me kor­va­sie­niä. Mut­ta pi­tä­kööt vaan, si­tä enem­män jää meil­le.

Sien­ten myr­kyt jae­taan kar­keas­ti kol­meen ryh­mään: so­lu­myr­kyt, her­mo­myr­kyt ja ruu­an­su­la­tus­ka­na­vaa är­syt­tä­vät myr­kyt. Näi­den li­säk­si sie­net voi­vat ai­heut­taa an­ta­bus­reak­tion tai vaa­ral­li­sen al­ler­gia­reak­tion. Sie­net saat­ta­vat ol­la ter­vey­del­le hai­tal­li­sia myös ras­kas­me­tal­lien ja ra­dio­ak­tii­vis­ten ai­nei­den ta­kia, sil­lä sie­ni­rih­mas­tot ime­vät te­hok­kaas­ti saas­tei­ta maa­pe­räs­tä. Tä­män vuok­si sie­nes­tä­jän on­kin tär­ke­ää ret­keil­lä puh­taas­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.