Stem­nings­full og vak­ker

Ruijan Kaiku - - News -

Ar­tist: JORD

Sted: AL­TA MUSEUM

Ar­rangør: AL­TA KVENFORENING

An­meldt av: MAGNAR LEINAN Sist fre­dag fikk Al­ta besøk av musikkgrup­pen JORD fra Tor­ne­da­len i Sve­ri­ge. Ståen­de applaus med krav om påføl­gen­de ek­stra­num­mer et­ter kon­ser­ten ty­der ik­ke på at pub­li­kum kjen­te sav­net av ver­ken St­jer­ne­kamp el­ler valg­kamp­sir­kus på TV spe­sielt tyn­gen­de den kvel­den…

JORD består av Jo­han­na Lindgren (sang, fløy­te og per­kus­jon), Susan­ne Ran­ta­ta­lo (sang og per­kus­jon), Er­ling Fredriks­son (sang og kont­ra­bass) og Jan Jo­hans­son (sang og trekks­pill).

Musik­ken de­res har si­ne røt­ter i den tor­ne­dals­ke jor­da, for å bru­ke de­res egen bes­kri­vel­se av de­res førs­te pla­te (Väy­län vir­ras­sa/I äl­vens strøm, 2002), og er en blan­ding av eget selvsk­re­vet ma­te­ria­le og gam­le tra­dis­jo­nel­le fol­ke­san­ger i de­res eget ar­ran­ge­ment.

Med vak­ker flers­temt sang, ak­kom­pag­nert av de dyk­ti­ge musi­ker­ne Jo­hans­son og Fredriks­son på «drags­pel och bas», ga de sitt lydhø­re pub­li­kum en fan­tas­tisk flott kon­sert, som spen­te over he­le spek­te­ret fra sen­suell og livsglad tor­ne­dalsk «Ri­ver­dance» ved Tor­neel­vens bredd, til va­re og øm­me kjaer­lig­hets­vi­ser fylt av ve­mod og leng­sel -så molls­temt at det nes­ten gjør vondt. Det skjøn­ner man, selv om man ik­ke kan språ­ket. Musikk er fø­lel­ser.

Språ­ket er meän­kie­li, som be­tyr «vårt språk», og er naer bes­lek­tet med kvensk og finsk. I den svens­ke de­len av Tor­ne­da­len er det si­den år 2000 anerk­jent som et mi­no­ri­tetsspråk. I dag snak­ker om lag 50.000 men­nes­ker meän­kie­li i Sve­ri­ge. På finsk si­de er det en dia­lekt, men tak­ket vae­re en anerk­jen­nel­se på svensk si­de er språ­kets sta­tus høy­net også i Fin­land.

Som kjent har svaert man­ge i Al­ta og Finn­mark ster­ke slektsbånd til Tor­ne­dal­sområ­det, og som en ek­stra bo­nus fikk vi inn­led­nings­vis et kort, men in­te­res­sant fo­re­drag av Gre­te Ali­se Monsen om kvensk kul­tur og inn­vandring til Al­ta og Finn­mark.

Dom­men over fre­dags­kvel­dens kon­sert er klar: Stem­nings­full og vak­ker. En stor takk og en blank sek­ser til bå­de JORD og ar­rangø­ren Al­ta Kvenforening. Og vel­kom­men til­ba­ke, JORD!

JORD på Al­ta Museum. KUVA: HEIDI NILIMA MONSEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.