Åt­te bi­drag i skri­ve­kon­kur­ran­sen om Fin­land

Ruijan Kaiku - - News -

Fin­land var ik­ke så fen­gen­de te­ma som man hå­pet på. Ba­re åt­te bi­drag kom til skri­ve­kon­kur­ran­sen «Skriv for svin­gen­de» som Tromsø bib­lio­tek og Troms­san rui­jan­suo­ma­lai­nen yh­dis­tys-Norsk­finsk fo­re­ning i Tromsø ar­ran­ger­te i som­mer.

Fo­re­nin­ga øns­ket saer­lig å få sam­let inn min­ner som nord­menn had­de fått av sitt na­bo­land Fin­land og ik­ke minst fin­len­de­re som na­boer – via eg­ne kon­tak­ter el­ler via me­die­ne. Min­ne­ne skul­le vae­re en lit­te­raer ga­ve til na­bo­lan­det som fyl­ler 100 år.

– Ja, vi had­de hå­pet på fle­re bi­drag, for­tel­ler In­gebjørg Li­land som er ju­ryens le­der.

Hun har vaert i ju­ryen to gan­ger før. Hun for­tel­ler at det har kom­met opp­til 40 bi­drag de bes­te åre­ne, men at in­te­res­sen har vaert da­len­de og uten Fin­land 100 års ju­bi­leum had­de kon­kur­ran­sen kansk­je ik­ke vaert ar­ran­gert i det he­le tatt.

De åt­te bi­dra­ge­ne er blitt ano­ny­mi­sert av Tromsø bib­lio­tek og sendt vi­de­re til ju­ryen.

Ju­ryen består av fi­re kvin­ner og to menn. To av ju­ry­med­lem­me­ne er født og opp­vokst i Fin­land.

Li­land har ar­bei­det ved Tromsø bib­lio­tek frem til i høst. Nå har hun ny­lig flyt­tet til Kjøl­lef­jord.

– Vi skal ha et mø­te i Tromsø i ok­to­ber hvor vi skal bli eni­ge om hvem vi skal pre­mie­re.

De fi­re vin­ner­ne kå­res un­der Ord­ka­lot­ten tors­dag 16. no­vem­ber.

Det gle­de­li­ge er at he­le 50 pro­sent av de inn­send­te bi­dra­ge­ne vil bli pre­miert.

– Vi had­de hå­pet på fle­re bi­drag, for­tel­ler In­gebjørg Li­land, ju­ry­le­der i skri­ve­kon­kur­ran­sen «Skriv for svin­gen­de». Kuva: Liisa Koivulehto

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.