– Jeg har sk­re­vet den bo­ka jeg selv had­de lyst å le­se

Ruijan Kaiku - - News -

I sep­tem­ber lan­ser­te for­fat­ter Ni­na Kris­tin Nil­sen sin nye bio­gra­fi om Leo­nard Sep­pa­la, Sepp, på Hal­ti i Nordrei­sa.

– His­to­rien om en av de mest spen­nen­de sk­jeb­ner i norsk ut­vandrings­his­to­rie. Leon­hard Sep­pa­la ut­vandret fra NordT­roms til USA i 1900 un­der gull­rus­het i Alas­ka. Bo­ken for­tel­ler om den­ne ti­den, om gull­gra­ve­re, im­mi­gran­ter og po­lar­liv på en må­te som tar pus­ten fra le­se­ren. Men Sep­pa­las enor­me berøm­mel­se (i sin tid en av Ame­ri­kas best kjen­te per­so­ner) kom ik­ke fra gull­gra­ving, men fra hun­dekjø­ring, skri­ver Cap­pe­len Damm om ut­gi­vel­sen.

For­fat­te­ren skul­le bo et halvt år i Alas­ka og øns­ket å le­ser mer om Sep­po­la mens hun var der. Sep­po­la har et stort navn i Alas­ka.

– Jeg reg­net med at det fan­tes en mo­der­ne bio­gra­fi om Sep­po­la, men det gjor­de det ik­ke, sier hun.

Der­med var det ba­re å gå i gang.

– Jeg sk­rev den bo­ka jeg selv had­de lyst å le­se. Jeg had­de god an­led­ning til å sam­le stoff om Sep­po­la mens jeg bod­de i Alas­ka, sier hun.

For­fat­te­ren me­ner Sep­po­las liv repre­sen­te­rer så vel­dig mye his­to­rie og nev­ner blant an­net ut­vandring, kve­ner og po­lar­his­to­rie.

– Om jeg sy­nes det er fasci­ne­ren­de er det sik­ker fle­re som sy­nes det, sier for­fat­te­ren.

SEPP: For­fat­ter Ni­na Kris­tin Nil­sen har sk­re­vet ny bio­gra­fi om Leo­nard Isak­sen Sep­po­la.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.