Fo­touts­til­lin­ga «Yhes­säYh­des­sä-Sam­men» åp­nes

Ruijan Kaiku - - News -

Fo­touts­til­lin­ga «Yhes­sä-Yh­des­sä-Sam­men» åp­nes på Tromsø museum 6. ok­to­ber av Fin­lands am­bas­sadør Erik Lund­berg og musi­ker Tri­ne St­rand.

På uts­til­lin­ga vi­ses bi­dra­ge­ne fra fo­to­kon­kur­ran­sen som ble ar­ran­gert tid­li­ge­re i år. Fo­to­gra­fe­ne er fin­len­de­re og kve­ner bo­satt i Nor­ge. Ju­ryen har valgt ut ti bil­der, hvo­rav de tre bes­te får pre­mie. Al­le de ti bil­de­ne stil­les ut sam­men med gam­le bil­der som har sam­me te­ma el­ler lo­ka­li­tet.

Al­le bil­de­ne som ble sendt til kon­kur­ran­sen, vi­ses også di­gi­talt. Ideen bak kon­kur­ran­sen og uts­til­lin­ga var at del­ta­ke­re gjen­nom fo­to­gra­fi kun­ne utt­ryk­ke den kvens­ke og norsk­fins­ke kul­tu­ren, his­to­rien og fel­les­ka­pet i Nor­ge – før og nå. Kon­kur­ran­sen og uts­til­lin­ga er en del av Fin­land100-fei­rin­ga i Tromsø. Det er 100 si­den Fin­land ble en selvs­ten­dig stat og 30 år si­den at Nors­ke kve­ners for­bund ble stif­tet.

Uts­til­lin­ga vil stå på Tromsø museum til ja­nuar 2018. Et­ter det skal den til Nord-Troms museum.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.