«Ram­me­be­tin­gel­ser» inn i ved­tek­te­ne

Ruijan Kaiku - - News - Geir Jo­han Nil­sen, Kven Øst­lan­det. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Landsmø­tet bes­tem­te at «ram­me­be­tin­gel­ser» og «nae­rings­mes­sig» skul­le vae­re en del av formåls­pa­ra­gra­fen i ved­tek­te­ne til Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan kvee­ni­liit­to (NKF-RK). Fors­la­get kom fra Geir Jo­han Nil­sen, Kven Øst­lan­det.

– Ram­me­be­tin­gel­ser er et vidt begrep, det spil­ler på ut­dan­ning, det spil­ler på øko­no­mi, da først og fremt for­bun­dets øko­no­mi – det er jo det det­te vil be­ty. I det he­le tatt for­bedre kven­fol­kets ram­me­be­tin­gel­ser som folk i Nor­ge, sa Nil­sen.

– Nae­rings­mes­sig for å un­der­stre­ke at de tra­dis­jo­nel­le kvens­ke nae­rin­ge­ne tren­ger fo­kus i ti­den fre­mo­ver, forkla­rer Nil­sen.

Noo­ra Ma­rie Ol­li­la i for­bundss­ty­ret men­te formåls­pa­ra­gra­fen al­le­re­de om­fat­tet ram­me­be­tin­gel­ser i den ord­ly­den som fo­relå og føl­te det var unød­ven­dig å ta med ram­me­be­tin­gel­ser. Ru­ne Bjerkli men­te at fors­la­get var med på å styr­ke kve­ne­nes sak og at man måt­te få med al­le de tin­ge­ne som kun­ne vae­re med på å styr­ke den­ne.

Alf E. Han­sen på­pek­te også vik­tig­he­ten med at i al­le fall or­det «nae­rings­mes­sig» kom­mer med i for­hold til de­res frem­ti­di­ge ar­beid med re­gi­stre­ring av kul­tur­min­ner.

Egil Borch fast­lo at kve­ne­ne tren­ger go­de ram­me­be­tin­gel­ser, og da er det vik­tig å få det­te med i formå­let. Det er vik­tig at vi har go­de ram­me­be­tin­gel­ser.

– Hvis vi job­ber med det uan­sett, bør det i al­le fall stå der, fasts­lo Bjerkli, før fors­la­get gikk til avs­tem­ming og der­med ved­tatt.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.