Ta­na kom­mu­ne skuf­fer

Ruijan Kaiku - - News -

Har ik­ke fulgt opp for­manns­ka­pets ved­tak og søkt om støt­te til kvensk språk­sen­ter.

For­manns­ka­pet i Ta­na kom­mu­ne gjor­de 2. no­vem­ber i fjor et ens­tem­mig ved­tak om etab­le­ring av et kvensk språk­sen­ter i kom­mu­nen. I ved­ta­ket he­ter det imid­ler­tid at «Ta­na kom­mu­ne ber at kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet bi­drar med mid­ler til re­vi­ta­li­se­ring av kvensk språk gjen­nom å støt­te etab­le­ring av språk­sen­ter for kvensk språk i Ta­na».

– Vi er vel­dig fornøyd med den inns­til­lin­ga Ta­na kom­mu­ne har gjort, sa Alf Stei­nar Bør­re­sen, le­der i Ta­na kven­fo­re­ning-Te­non kvee­ni­seu­ra, til Rui­jan Kai­ku da ved­ta­ket var gjort og ga fort­jent he­der til ordfø­re­ren i Ta­na kom­mu­ne, Frank Mar­tin In­gi­lae, som et­ter hans me­ning har vaert po­si­tiv fra dag èn i den­ne sa­ken.

– Vi er en ak­tiv fo­re­ning og vi har god dia­log med Ta­na kom­mu­ne, på­pek­te han.

Skuf­fet

Skuf­fel­sen var des­to stør­re da Ta­na kom­mu­ne ik­ke var blant dem som fikk støt­te til kvensk språk­sen­ter, da kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Mo­nica Mae­land, kunng­jor­de at de­par­te­men­tet skul­le støt­te nye kvens­ke språk­sent­re. To i Finn­mark og ett i Troms.

– Vi send­te en hen­ven­del­se til de­par­te­men­tet for en tid til­ba­ke, men vi var nok ik­ke prio­ri­tert den­ne gan­gen, opply­ser ordfø­rer In­gi­lae.

– Selv om vi er skuf­fet i Ta­na er det er lov å gle­de seg over at Por­san­ger og Vadsø har fått mid­ler, sier han.

In­gen søk­nad

Fra Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet (KMD) får vi imid­ler­tid opplyst at det ik­ke er kom­met søk­nad fra Ta­na kom­mu­ne om kvensk språk­sen­ter.

– Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet kan ik­ke se å ha mot­tatt noen søk­nad fra Ta­na kom­mu­ne i den­ne om­gan­gen. Søk­nadsf­ris­ten var 1. mars i år, sier eks­pe­dis­jonss­jef Bjørn Olav Me­gard i KMD.

– Tils­kudd til kvensk språk og kul­tur ly­ses ut år­lig. Ta­na kom­mu­ne har an­led­ning til å sø­ke på et se­ne­re tids­punkt, opply­ser Me­gard.

Må ha fi­nan­sie­ring

Det he­ter også ved­ta­ket til Ta­na kom­mu­ne at det kan vae­re ak­tuelt å sa­mar­bei­de med kom­mu­nens sa­mis­ke språk­sen­ter for å se på mu­lig­he­te­ne for et stør­re kom­pe­tan­se­miljø for kvensk og sa­misk språk i Ta­na.

– Vi er av­hen­gig av å få eks­tern fi­nan­sie­ring før vi kan gå i gang. Det går på lo­ka­li­te­ter og mu­lig­he­ten til å an­set­te språk­kom­pe­tan­se. Vi har ik­ke råd til å oppret­te eg­ne stil­lin­ger til det­te, forkla­rer In­gi­lae.

Han har ik­ke sett begrun­nel­sen for de­par­te­men­tets prio­ri­te­rin­ger vedrø­ren­de støt­te til språk­sent­re­ne.

Vik­tig med språk­sent­re

In­gi­lae me­ner det er po­si­tivt at det er vil­je fra myn­dig­he­te­nes si­de til å leg­ge inn mid­ler i kvens­ke språk­sen­ter og hå­per Ta­na kom­mu­ne kan få ut­tel­ling i nes­te søk­nads­run­de.

– Det er jo Vadsø, Ta­na og Por­san­ger som har og fort­satt ut­mer­ker seg med det kvens­ke – og det er det vik­tig å ta va­re på, un­der­stre­ker han.

Han lo­ver at kom­mu­nen er rask til å «slå seg rundt» om fi­nan­sie­rin­ga fal­ler på plass.

– Vi må jo ha fle­re språk­sen­ter på plass, hvis man skal kun­ne lyk­kes med å re­vi­ta­li­se­re språ­ket, un­der­stre­ker han.

Tils­kudd­sord­nin­gen

I re­gel­ver­ket for tils­kudd til kvensk språk og kvensk/norsk­finsk kul­tur he­ter det at formå­let med tils­kudd­sord­nin­gen til kvensk språk og kvensk/norsk­finsk kul­tur er å bi­dra til re­vi­ta­li­se­ring av kvensk språk og å frem­me kvensk/ norsk­finsk kul­tur. Det er et saer­lig mål å frem­me kvensk språk og kvensk/norsk­finsk iden­ti­tet hos barn og un­ge.

Det blir lagt vekt på pros­jek­ter som har som mål å re­vi­ta­li­se­re kvensk språk og som har som mål å frem­me kvensk/norsk­finsk kul­tur. Språk­pros­jek­ter og pros­jek­ter ret­tet mot barn og un­ge vil bli prio­ri­tert. Sø­ke­rens gjen­nomfø­ring­sev­ne, i hvil­ken grad pros­jek­tet har fått øv­rig fi­nan­sie­ring og hvor­dan pros­jek­tet kan bi­dra til å nå må­le­ne for tils­kudd­sord­nin­gen.

De­par­te­men­tet vil sen­de ut et fo­relø­pig svar når søk­na­den er mot­tatt som in­ne­hol­der bek­ref­tel­se på at søk­na­den er mot­tatt, in­for­mas­jon om for­ven­tet saks­be­hand­lings­tid og frist for å sen­de inn even­tuell manglen­de opplys­nin­ger el­ler do­ku­men­tas­jon. Når søk­na­den er be­hand­let vil de­par­te­men­tet sen­de ut et tils­kuddsb­rev med blant an­net tils­kudds­beløp el­ler et avs­lagsb­rev med begrun­nel­se for avs­la­get og in­for­mas­jon om kla­gead­gang.

Bekla­ge­lig

Bør­re­sen sy­nes også det er bekla­ge­lig at Ta­na kom­mu­ne vi­ser li­ten inn­sats for de kvens­ke inn­byg­ger­ne i kom­mu­nen.

– Vi er vel­dig skuf­fet. Hvis det er slik at Ta­na kom­mu­ne had­de prob­le­mer el­ler ik­ke had­de ka­pa­si­tet til å sen­de inn søk­na­den, skul­le vi fått besk­jed. Vi kun­ne der­med ord­net med eks­tern hjelp, sier Bør­re­sen.

Han undrer også på hvil­ken må­te den påståt­te hen­ven­del­sen fra Ta­na kom­mu­ne til de­par­te­men­tet har gått for seg.

– Det er al­vor­lig hvis ik­ke kom­mu­nen har fulgt opp ved­ta­ket i for­manns­ka­pet og fått inn søk­na­den, avs­lut­ter han.

Rui­jan Kai­ku har forsøkt å få ordfø­rer In­gi­lae til å pre­si­se­re Ta­na kom­mu­nes hen­ven­del­se til Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet. Så langt uten hell.

Alf Stei­nar Bør­re­sen, le­der i Ta­na kven­fo­re­ning/Te­non kvee­ni­seu­ra. KUVA: LILL VI­VIAN HAN­SEN

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.