– Det kom litt feil ut

Ruijan Kaiku - - News -

Rut A. Ol­sen (FrP) har in­gen­ting i mot ver­ken kve­ner el­ler kven­flag­get. Un­der kom­mu­nes­ty­ret i Al­ta tirs­dag 17. april ble kom­mu­nens flaggplan be­hand­let, he­run­der om det skul­le vae­re til­latt å flag­ge med det kvens­ke og regn­bue­flag­get fra of­fent­li­ge byg­nin­ger i kom­mu­nen.

– Jeg vil at det av Al­ta kom­mu­ne kun skal flag­ges med de to enes­te of­fi­siel­le flag­ge­ne i Nor­ge. Det er det nors­ke og det sa­mis­ke flag­get. Der­som det blir ved­tatt at man skal kun­ne flag­ge med kven- og regn­bue­flag­get, så skal jeg gå til valg på å få dem ned ig­jen, ut­tal­te Ol­sen fra ta­lers­to­len un­der de­bat­ten.

Ut­sag­net fikk na­tur­lig nok reaks­jo­ner, blant an­net fra Gre­te Ali­se Ni­li­ma Mon­sen, le­der i Al­ta Kven­fo­re­ning, som men­te ut­sag­net vit­net om man­gel på kunns­kap om hva kve­ne­ne har be­tydd for opp­byg­nin­gen av den nord­li­ge lands­de­len.

– Det­te kom litt feil ut, for­di FrP over­ho­de ik­ke kjø­rer noen sak mot kve­ne­nes flagg. Det er kun for­di flag­get ik­ke har fått of­fi­siell sta­tus. Åp­ner vi for noen, kan vi ik­ke si nei til de nes­te. Det ble der­for en prin­si­piell sak for oss. Vi må vae­re of­fi­siell for al­le, forkla­rer hun.

Hun vil de­ri­mot, om det skul­le bli en of­fent­lig hø­ring, mer en gjer­ne kjem­pe for at kven­flag­get blir of­fent­lig godk­jent. Ol­sen ser ik­ke noen grunn til at ik­ke kve­ne­ne skal et of­fent­lig flagg.

– Jeg sy­nes kve­ne­ne skal ha et of­fi­sielt flagg på lik lin­je med sa­me­ne og da skal jeg om så hei­se flag­get selv, fastslår hun. Et­ter Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tets vur­de­ring var det ik­ke nød­ven­dig å gi slik of­fent­lig godk­jen­ning av det kvens­ke flag­get.

– NKF, Kven­lands­for­bun­det og andre står fritt til å bru­ke det kvens­ke flag­get uten at det fo­re­lig­ger of­fent­lig godk­jen­ning. Kom­mu­ner kan også bru­ke det kvens­ke flag­get et­ter vis­se regler, he­ter det fra de­par­te­men­tet.

Kom­mu­nes­ty­rets inns­til­ling:

1) I Flaggplan for Al­ta ved­tas ret­nings­lin­jer for bruk av kven­flag­get – sam­men med det nors­ke – på kven­fol­kets dag, og regn­bue­flag­get un­der «Pri­de-ar­ran­ge­ment» i flaggs­ten­ger ved råd­huset. 2) Ad­mi­ni­stras­jo­nen bes opp­da­te­re flaggpla­nen med eg­ne­de ret­nings­lin­jer for kven­flag­get og regn­bue­flag­get. Re­vi­dert plan frem­mes for for­manns­ka­pet for en­de­lig ved­tak.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.