«Pas­ka» er kult

Ruijan Kaiku - - News -

An­na-Kai­sa Räi­sä­nen, språk­me­dar­bei­der på Kai­nun ins­ti­tut­ti – Kvensk ins­ti­tutt, klar­te å fen­ge un­ge­ne fra Fu­ru­ly og Oter­fa­ret bar­ne­ha­ger med even­ty­ret om muld­var­pen som had­de fått baesj på ho­det. Og un­ge­ne vis­te godt hvem syn­de­ren var. Det var nem­lig hun­den - koi­ra - som had­de baes­jet på ho­det til muld­var­pen kun­ne Sil­ja forkla­re. Even­ty­ret har de fles­te un­ge­ne hørt en el­ler an­nen gang.

– Baesj er jo en klas­si­ker – all­tid mor­somt, om du er barn el­ler vok­sen. Vi blir jo litt fni­se­te, sier Eli­sa­beth Lyng på Si­sa, som har tatt ini­tia­tiv til mer kvensk språk og kul­tur i si­ne pla­ner.

– Her er mas­se ener­gi og krea­ti­ve barn. Dem har laert noe, me­ner Eli­sa­beth.

– Det er mor­somt å se at un­ge­ne knyt­tet de kvens­ke or­de­ne til fi­gu­re­ne An­na-Kai­sa vis­te frem. Må­ten hun gjor­de det på gjor­de at un­ge­ne var nødt til å lae­re litt, rett og slett for­di hun he­le ti­den bruk­te språ­ket. Un­ge­ne så lo­gik­ken i for ek­sem­pel tel­lin­ga, forkla­rer hun.

Li­te begrens­nin­ger

I føl­ge spe­sial­pe­da­gog Lil­ly Øst­lyn­gen, som job­ber med fag­fel­tet tegn til ta­le, al­ter­na­tivt språk og språ­kut­fordrin­ger, er det ik­ke un­ge­ne som ser begrens­nin­ger i for­hold til å vae­re flerspråklig. Hun job­ber med barn som be­hers­ker opp­til fi­re uli­ke språk, uten prob­le­mer.

– Un­ge­ne har stor ka­pa­si­tet til å lae­re man­ge språk, det er vi voks­ne som ser begrens­nin­ge­ne, un­ge­ne gjør ik­ke det. Un­ge­ne er in­te­res­sert og mot­ta­ke­lig, forkla­rer Øst­lyn­gen.

– Mye hand­ler om det vi­suel­le. Alt vi kan få til av språk er med til å un­derstøt­te veks­ten og ut­viklin­ga av språk. At un­gen kan fle­re språk er ba­re guns­tig, fastslår hun.

– Vi opp­fordrer fo­reldre­ne til de flerspråkli­ge bar­na å snak­ke sitt hjer­tespråk til bar­na. Når du snak­ker det språ­ket du er best på, overfø­rer du mas­se god ener­gi og har et godt kroppsspråk. Det er best for språ­kut­viklin­ga, me­ner Øst­lyn­gen.

Selv be­hers­ker Øst­lyn­gen noe finsk og har in­gen prob­lem med å hø­re at finsk og kvensk språk er i slekt.

– Det er vel­dig ar­tig, sier hun.

Tren­ger språk­kom­pe­tan­se

May Sis­sel Lund, pe­da­go­gisk le­der i Fu­ru­ly bar­ne­ha­ge, ser ik­ke bort i fra at det kan bli me­re kvensk for bar­ne­ha­ge­bar­na.

– Det er jo spen­nen­de, men vi er jo av­hen­gig av språkh­jelp for å få det til, på­pe­ker hun, og leg­ger til at å bli in­vi­tert til Si­sa for å lae­re litt kvensk er su­pert.

Inn­til nå har det kvens­ke i bar­ne­ha­gen begren­set seg til san­gen «he­vo­nen on hest, pap­pi on prest». Her kan de også få litt språkh­jelp av laer­lin­gen, Ca­ro­li­na Jo­han­ne­sen, som også er finsk­ta­len­de.

– Den san­gen har vi jo øvd mye på, så un­ge­ne vis­te godt hva «he­vo­nen» var før dem kom hit, rø­per Lyng.

Rik­tig vei

Bes­te­far Egil Sun­de­lin tok også tu­ren til Si­sa for å over­vae­re det førs­te kvens­ke språk­rei­ret i Al­ta. Han gir i til­legg ros for det språ­kar­bei­det Kai­nun ins­ti­tut­ti – Kvensk ins­ti­tutt og Räi­sä­nen har fått til i Por­san­ger og Nordrei­sa. Nå hå­per han det blir et til­bud til bar­ne­ha­ge­ne i Vadsø og Kvae­nan­gen i for­bin­del­se med etab­le­ring av nye språk­sent­re.

– Det­te var fan­tas­tisk bra. Had­de det vaert for noen år si­den had­de jeg ik­ke trodd det­te gikk an. Det er flott at man får det til. Å be­gyn­ne med bar­ne­ha­ge­barn er veien å gå, det­te har jeg stor tro på, sier Sun­de­lin.

Un­ge­ne fulg­te godt med når An­na-Kai­sa for­tal­te even­tyr på kvensk.

Un­ge­ne fulg­te godt med da An­na-Kai­sa Räi­sä­nen, språk­me­dar­bei­der på Kai­nun ins­ti­tut­ti – Kvensk ins­ti­tutt, vis­te dem even­ty­ret om muld­var­pen som had­de fått baesj på ho­det. KU­VAT: LILL VI­VIAN HAN­SEN Mat må man ha, selv om man skal lae­re kvensk.

An­na Kai­sa Räi­sä­nen for­tel­ler med inn­le­vel­se.

Eli­sa­beth Lyng hjel­per til når man ik­ke helt vet hvor­dan boks­ta­ve­ne ser ut.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.