Språk­sen­te­ret er kro­na på ver­ket

Ruijan Kaiku - - News -

Por­san­ger har all­tid vaert et tre stam­mers mø­te mel­lom kvensk, sa­misk og norsk språk og kul­tur. På kom­mu­nens hjem­me­si­de står det: «Por­san­ger er de­fi­nert som en tre­kul­tu­rell kom­mu­ne. Norsk, sa­misk og kvensk.» Li­ke­vel har man opplevd at det kvens­ke er kom­met i skyg­gen av det nors­ke og det sa­mis­ke. Ar­bei­det med å syn­liggjø­re det kvens­ke og blå­se liv i gam­le glør har gått med små, men fas­te skritt. Men nå bren­ner en li­ten flam­me.

Ster­ke per­so­ner

Det at Por­san­ger nå har fått støt­te til et kvensk språk­sen­ter er in­gen selvføl­ge­lig­het, men er et re­sul­tat av at man­ge har dratt las­set - of­te i sterk mot­vind og med få mid­ler. Men vi har klart det for­di vi har hatt ster­ke por­san­ger­kve­ner som har job­bet for vår sak og klart å stå rak­ryg­get når det har her­jet som verst.

Kvens­ke lo­kal­lag og ins­ti­tus­jo­ner har gjort en god jobb, men også en­kelt­per­so­ner har gjort en for­mi­da­bel inn­sats for det kvens­ke. Noen nevnt, men in­gen glemt.

Lag­de eget skriftspråk

For­fat­te­ren Alf Nil­sen-Børss­kog ga i en al­der av 76 år uredd ut sin førs­te bok Kuo­su­vaa­ran ta­ka­na (Bak Kuo­so­vaa­ra). Det­te var før det fo­relå en of­fi­siell gram­ma­tikk for det kvens­ke språ­ket. Bo­ka er den førs­te i en ro­man­se­rie på fi­re - Elä­män jat­ko (Li­vets fort­set­tel­se). Den sis­te bo­ka i se­rien kom post­humt et­ter for­fat­te­rens bort­gang i 2014. Nil­sen-Børss­kog ga også ut tre dikt­sam­lin­ger. Nil­sen-Børss­kogs lit­te­rae­re pro­duks­jon bru­kes i dag i stan­dar­di­se­ring av kvensk skriftspråk og dan­ner grunn­la­get for den kvens­ke gram­ma­tik­ken.

Vik­tig språ­kar­beid

Kvensk Ins­ti­tutt har for ti­den gåen­de et pros­jekt kalt kie­li­pe­sä (språk­reir). Det­te er et sa­mar­beid mel­lom eldre kvensk-språkli­ge kul­tur­bae­re­re (så­kal­te «språk­bil­der») og en språk­fors­ker som kom­mer på jevn­li­ge besøk i tre av kom­mu­nens bar­ne­ha­ger i Por­san­ger kom­mu­ne. Til­ta­ket har vaert en stor suk­sess og dan­ner norm for lig­nen­de til­tak i andre kvens­ke di­strik­ter. Bar­na lae­rer kvensk av språk­bil­de­ne - og det mor­som­me er, at man­ge av bar­nas fo­reldre og de bar­ne­ha­gean­sat­te føl­ger et­ter og mel­der in­te­res­se for å lae­re kvensk. De kan jo ik­ke vae­re dår­li­ge­re enn bar­na!

Et an­net gle­de­lig re­sul­tat av til­ta­ket er at eldre kvens­ke språk­bru­ke­re opple­ver at «kjøk­kensprå­ket» de­res har ver­di. Vi vet gjen­nom his­to­rien og per­son­li­ge be­ret­nin­ger, at det ik­ke all­tid har vaert slik. En­kel­te be­teg­ner oppb­lom­strin­gen av de­res kjae­re morsmål som en «kvensk vår». Til­ta­ket styr­ker også på man­ge må­ter kon­tak­ten og forståel­sen mel­lom ge­ne­ras­jo­ne­ne.

Lae­re­ren Ag­nes Eriksen har la­get et komplett lae­re­verk i kvensk fra 1. til 7. klas­set­rinn i ung­domss­ko­len. Det­te leg­ger grunn­la­get for vi­de­re språklae­ring i ut­dan­nin­gen. I fjor mot­tok Eriksen Kvensk språkpris fra Språkrå­det bl.a. for det­te ar­bei­det.

Også men­tor Ter­je Aron­sen har gjort et uvur­der­lig ar­bei­de i be­va­rin­gen av kvensk språk og kul­tur. Inn­sat­sen hans har også blitt lagt mer­ke til: I 2015 ble han ut­nevnt til Rid­der av 1. klas­se av Den Kon­ge­li­ge Nors­ke St. Olavs Or­den for sitt ar­bei­de.

Nev­nes må også, at på landsmø­tet i Nors­ke kve­ners for­bund/Rui­jan kvee­ni­liit­to (NKF/

RK) i Al­ta den­ne må­ne­den, fikk le­der i Lak­selv kven­fo­re­ning Liv An­nie Jo­han­sen he­derspris for sitt opp­finn­som­me og iher­di­ge språ­kar­beid med bl.a. ukent­li­ge “Kvens­ke pra­te-kvel­der” på Por­san­ger bib­lio­tek hver tors­dag. Det­te ar­bei­det har hun nå holdt på med på fri­vil­lig ba­sis i sju år.

Do­ku­men­tert språk og kul­tur

Film­pro­dusent Ans­tein Mik­kel­sen har i snart tret­ti år brukt sin tid til å do­ku­men­te­re den kvens­ke kul­tu­ren gjen­nom film. Han har reist land og strand rundt og lett høyt og lavt et­ter his­to­rier og do­ku­men­tars­toff. Til tross for vans­ke­lig­he­ter med å få støt­te til si­ne film­pros­jek­ter har han i dag en pro­duks­jon på ca. 30 fil­mer bak seg som al­le be­hand­ler det kvens­ke i forsk­jel­lig form. Det sam­le­de ma­te­ria­let spen­ner fra rent do­ku­men­ta­ris­tis­ke rei­ses­kildrin­ger og ak­tuel­le tids­bil­der til poe­tis­ke og lav­mael­te, per­son­li­ge pro­duks­jo­ner.

His­to­ri­ker Ar­vid Pet­ter­son har bi­dratt på fle­re av fil­me­ne og øst rundhån­det av sin kunns­kap og vi­ten, slik at fil­me­ne har dyb­de med rot i forsk­ning og vi­tens­ka­pe­lig fak­ta.

Språk­sen­te­ret er kro­na på ver­ket

Det var Tverr­po­li­tisk lis­te i Por­san­ger - TLP som var først ute med fors­la­get om å sø­ke mid­ler og po­li­tisk sa­mar­beid til oppret­tel­se av et kvensk språk­sen­ter i Por­san­ger. Sam­men med Por­san­ger Ar­bei­der­par­ti, Por­san­ger SV og Por­san­ger Sen­ter­par­ti fikk de inn fors­la­get i kom­mu­nens buds­jett. Språk­sen­te­ret som nå vil kom­me set­ter kro­nen på ver­ket og ma­ni­fes­te­rer fo­rar­bei­det som har fo­regått i en år­rek­ke. Vi hå­per og tror at sen­te­ret vil bli en le­ven­de kunns­kap­sins­ti­tus­jon med stor ak­ti­vi­tet og be­ret­ti­get syn­liggjø­ring av vårt språk og vår kul­tur.

Vi øns­ker språk­sen­te­ret vel­kom­men til Por­san­ger og ser lyst på fram­ti­den for det kvens­ke språ­ket og kul­tu­ren.

Met ole­ma ja tu­le­ma olem­haan! Vi er og vi er kom­met for å bli!

Rui­jan kvää­nit – Lem­mi­jo­ki­lai­set/ Lak­selv kven­fo­re­ning

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.