150 kven­flagg blitt solgt

Ruijan Kaiku - - News -

Av de 180 kven­flag­ge­ne som kven­for­bun­det bes­til­te i fe­bruar, er det ca 30 ig­jen.

Rui­jan kvee­ni­liit­to ti­la­si fe­bru­aa­ri­kuus­sa 180 flak­kuu Juk­kas­jär­ves­tä. Sal­get har gått bra, og fles­te fikk si­ne flagg til 16. mars. Det ble solgt fle­re flagg un­der landsmø­tet ny­lig. Kaik­ki 30 hir­mui­sen suur­ta flak­kuu (150x240) ja kaik­ki fa­sa­di­fla­vut oon myy­ty. Det som er ig­jen, er 30 stk av de mel­loms­to­re flag­ge­ne (125x200).

Sal­get ble de­le­gert til Al­ta kven­fo­re­ning der Gre­te Ali­se Ni­li­ma Mon­sen har hatt hen­de­ne ful­le.

– Jeg har be­han­det 94 bes­til­lin­ger. Det har vaert bå­de kom­mu­ner, det of­fent­li­ge og pri­vat­per­so­ner, men jeg har ik­ke hatt tid til å la­ge noe sta­tis­tikk, sier hun.

Hän mei­na­si en­sin et­te 180 flak­kuu oli ai­van lii­an pal­jon.

– At så man­ge vil­le ha kvensk flagg, var en stor og gle­de­lig over­ras­kel­se. Ti­lauk­sia oon tul­lu pri­vaat­ti­per­soo­niil­ta Kris­tian­san­dis­ta Va­renk­hiin, for­tel­ler Mon­sen.

Pri­vat­per­so­ner har kjøpt mest fa­sa­de­flagg og mel­loms­to­re flagg, mens de størs­te flag­ge­ne vil vaie i sten­ge­ne til fyl­kes­kom­mu­ner, sko­ler og andre kom­mu­na­le bygg, sent­ra og ins­ti­tus­jo­ner.

– Skal det bes­til­les nye flagg?

– Det er det opp til kven­for­bun­det å bes­tem­me. Det er også mu­lig å bes­til­le di­rek­te fra Juk­kas­jär­vi. Pii­an se oon ih­mi­sil­le hel­pom­pi ti­la­ta Rui­jan kaut­ta, met kat­to­ma sit­te. Og det er opp til Al­ta kven­fo­re­ning å bes­tem­me om vi vil fort­set­te med salg.

Juk­kas­jär­vi­läi­nen fir­ma oon sa­no­nu et­te het saa­tet­haan pro­dusee­ra­ta kvää­ni­fla­ku­mo­tii­vis­ta «vaik­ka mi­tä».

– Hånd­flagg og bord­flagg skal vi nok bes­til­le et­ter hvert, men jeg har hørt at folk øns­ker seg små kven­flagg som de kan pyn­te kran­se­ka­ka med og ha i ju­let­re!

Ison kvää­ni­fla­kun heis­sat­hiin Poh­jais-Hå­lo­ga­lan­din piis­pan­kont­to­rin tank­hoon Kvee­ni­kan­san päi­vä­nä. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.