– Folk fra Nord-Troms bur­de opp­da­ge det­te

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Kris­tin Mel­lem ser for seg at kvensk musikkliv styr­kes i sa­mar­beid med kul­turs­ko­le­ne og språk­sent­ra og blir en del av kul­tu­rut­viklin­ga i re­gio­nen.

– Så ar­tig å se hvor­dan tref­fet har vokst! sier for­mid­ler Kris­tin Mel­lem fra Nord-Troms museum.

Hun er også fio­lo­nist, og hun del­tok musikkt­ref­fet da det ble ar­ran­gert for førs­te gang for to år si­den.

Da var det plass til al­le spil­le­re in­ne i den bit­te­lil­le stua på Hot­ti-går­den.

Sko­le­sekk og spa­sers­tokk

– Det er et fan­tas­tisk ar­beid Bjør­nar Sep­po­la har gjort med å arr­ran­ge­re det­te tref­fet, sier hun.

– Hvor­dan kan tref­fet ut­vikles vi­de­re?

– Jeg ser for meg at det går via sa­mar­beid med sko­le­ne og kul­turs­ko­le­ne. I år har vi kvens­ke kon­ser­ter i den kul­tu­rel­le spa­sers­tok­ken. De vil sik­kert ins­pi­re­re man­ge. Vi må plan­leg­ge et pros­jekt for å ha med barn og ung­dom. Vi kan ha works­hops med kvensk musikk, det er så man­ge dyk­ti­ge folk, sier Mel­lem.

Hun had­de ik­ke tenkt å spil­le noe i år, men som hun sier: Hun kun­ne ik­ke stå på si­de­lin­ja, men spil­te og sang to kvens­ke san­ger på utesce­nen.

Også med film

Mel­lem ser for seg ut­vikling av kvensk fol­ke­musikk som et lang­sik­tig pros­jekt for he­le re­gio­nen.

– Vi kan også in­vi­te­re ung­dom­mer å job­be med film: Å få ung­dom­mens blikk på det­te og få de­res syn og refleks­jo­ner om hva de ser og hø­rer. Vi har man­ge barn og ung­dom­mer som har kvensk og finsk på sko­len - vi må la­ge et opplegg slik at ung­dom­mer har ut­byt­te av det. Også har vi språk­sent­re­ne. Her har vi man­ge aktø­rer som kan vae­re med å ut­vikle kvensk musikkliv i re­gio­nen. Der er det noe å vin­ne for al­le, avs­lut­ter hun.

Jok­hai­ses­sa kvää­nin musik­kit­ref­fis­sä käyn­hee­lä Ju­ha Tai­nio­la oli mu­ka­na jouk­ko Kan­nuk­sen kai­nu­lai­set. Het lau­let­hiin kan­san­lau­lu­ja. KU­VAT: LIISA KOIVULEHTO

10 graa­dii ja pik­ku sa­jet.. mut­ta nuo­tio läm­mit­ti ja vä­li­lä saat­toi käyä si­sä­lä os­ta­mas­sa kaf­fii ja pol­lii.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.