Kvensk kul­tu­rarv i teo­ri og prak­sis

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Vadsø museum – Rui­jan kven­museum for­mid­ler kvensk kul­tu­rarv til vadsøe­le­ver.

– I år er det skinn som er te­ma un­der kve­nu­ka på Vadsø museum – Rui­ja kven­museum. Først får ele­ve­ne en his­to­risk int­ro­duks­jon, et­terpå trek­ker vi lin­jer fram til i dag om bru­ken av dyr og res­sur­se­ne. Vi har vaert in­nom pels­dyr­nae­rin­ga og reflek­te­rer over at vi må ha et be­vist for­hold til hvor ma­ten kom­mer fra og hvor­dan vi bru­ker dy­ra, for­tel­ler for­mid­ler på Vadsø museum – Rui­ja Kven­museum, Gy­rid Øyen, om årets te­ma. – Ele­ve­ne li­ker det vel­dig godt, fastslår hun.

Den kul­tu­rel­le sko­le­sek­ken

Kve­nu­ka er et år­lig for­mid­lings­til­bud til 1., 5. og 8. sko­let­rinn i re­gi av Vadsø museum – Rui­jan Kven­museum med fo­kus på den kvens­ke kul­tu­ren. I år er det 12 klas­ser som skal in­nom museet, el­ler om­lag 260 barn og ung­dom­mer. Det­te har vaert et fast inns­lag i den kom­mu­na­le de­len av Den kul­tu­rel­le sko­le­sek­ken i Vadsø kom­mu­ne si­den 2003. – Et­ter int­ro­duks­jo­nen er det en prak­tisk del hvor ele­ve­ne får la­ge noe selv, sier Øyen.

Døen­de kunns­kap

Hånd­ver­ker og vakt­mes­ter John­ny Som­mer er sent­ral i den prak­tis­ke for­mid­lin­gen un­der kve­nu­ka og har mye å lae­re ele­ve­ne. Som museumshånd­ver­ker litt uten­for all­far­vei må Som­mer ta sin del av ar­bei­det med uts­til­lin­ge­ne og ik­ke minst prak­tisk for­mid­ling – alt fra å fi­le­te­re fisk til å la­ge ma­ling, tran og gjød­sel av fis­ke­ho­der. Fis­ke­ka­ke­ne er fisk fra ha­vet – ba­re litt len­ger ut i pro­duks­jons­lin­ja. Ele­ver som tid­li­ge­re har vaert med på kve­nu­ka kan pe­ke ut Som­mer som «han som ga oss tran».

– Det­te er til­naer­min­ger til man­ge fag. Det er ik­ke så man­ge av ele­ver som har snek­ret før. Man ser at det er mye døen­de kunns­kap. Un­ge­ne i dag vet mer om da­ta­mas­ki­ner, med­gir Som­mer, og er litt be­kym­ret for rek­rut­te­rin­gen til hånd­verks­fa­ge­ne. – Men når ele­ve­ne først er i gang, får vi dem nes­ten ik­ke ut, så det er ty­de­lig at det er et gap el­ler et be­hov for prak­tisk kunns­kap, for­tel­ler Som­mer.

«Gucci» à-la Vadsø

Lae­rer Li­se Su­ku­va­ra, som var med ele­ve­ne til Vadsø museum – Rui­ja kven­museum, bek­ref­ter innt­ryk­ket om at det­te er noe ele­ve­ne sy­nes er ar­tig å vae­re med på.

En av de iv­ri­ge 8. klas­sin­ge­ne fra Vadsø ung­domss­ko­le var Ida Bak­ke. Hun var godt i gang med sin prak­tis­ke opp­ga­ve – bel­te av kus­kinn med en noe mer in­ter­nas­jo­nal de­kor. Ida har nem­lig brent inn et Gucci-mer­ke på bel­tet sitt. Selv om hun er helt «fersk i fa­get» har hun la­get seg sitt eget «Gucci­bel­te».

– Det­te er kjem­pear­tig. AE har hatt lyst på et Gucci-bel­te, smi­ler hun, mens hun hol­der på med den sis­te fin­pus­sen.

Liisa Koivulehto. museum - Rui­ja kven­museum. Fo­to: Vadsø ung­domss­ko­le ko­ser seg på Vadsø Ung­domss­ko­lee­le­ver fra klas­se 8C ved

Ida Bak­ke de­sig­ner «Gucci»-bel­te på Vadsø museum - Rui­ja Kven­museum. For­mid­ler Gy­rid Øyen vi­ser hvor­dan det skal gjø­res. Gy­rid Øyen.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.