Nei til saers­kilt vern av kvens­ke kul­tur­min­ner

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Så har da po­li­ti­ker­ne sagt sitt: Fler­tal­let i Stor­tin­gets fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­te, dvs repre­sen­tan­te­ne for Ar­bei­der­par­tiet, Høy­re, Frems­kritts­par­tiet, Sen­ter­par­tiet, Ven­stre og Kris­te­lig Fol­ke­par­ti har sagt ja til at gren­sen for au­to­ma­tisk fred­ning av sa­mis­ke kul­tur­min­ner i kul­tur­min­ne­lo­ven set­tes til 1917, men kvens­ke kul­tur­min­ner fort­satt skal ha 1537 som fred­ningsgren­se. Det­te til tross for at ko­mi­teen selv sier at «i sto­re de­ler av det nord­li­ge Nor­ge hvor kve­ne­ne har bo­satt seg, har kve­ne­ne og sa­me­ne ek­sis­tert si­de ved si­de, og i man­ge til­fel­ler er de­res his­to­rie sam­men­ve­vet».

Fler­tal­let begrun­ner sitt fors­lag med sa­me­nes sta­tus som ur­folk. Men når kul­tur­min­ne­lo­ven de­fi­ne­rer hvor­for noen kul­tur­min­ner er så vik­ti­ge, at de må fre­des, så er det kul­tur­min­nets ege­nart og va­rias­jon som er ut­gangs­punk­tet. Et­ni­si­tet er ik­ke et kri­te­rium for fre­ding, det er kul­tur­min­net som så­dan som gjel­der.

Der­for fø­les det di­rek­te så­ren­de at for ek­sem­pel den byg­nin­gen el­ler den bå­ten som mi­ne for­fedre el­ler formødre har vaert med på å byg­ge, ik­ke er vik­ti­ge nok til å få en saers­kilt fred­ning, mens byg­get el­ler bå­ten som står ved si­den, skal fre­des for­di den repre­sen­te­rer en an­nen et­ni­si­tet.

Sa­me­tin­get har skjønt det, et ens­tem­mig Sa­me­ting har gått inn for at sa­mis­ke og kvens­ke kul­tur­min­ner skal si­des­til­les i kul­tur­min­ne­lo­ven. Sa­me­tin­get begrun­ner det med at sa­mis­ke og kvens­ke kul­tur­min­ner er svaert sam­men­vevd gjen­nom lang tids sa­mek­sis­tens, og i man­ge si­tuas­jo­ner vans­ke­lig å skil­le fra hve­randre – «det er der­for vik­tig at dis­se har li­ke­ver­dig vern, for å hindre at vik­ti­ge kul­tur­min­ner går tapt», sier Sa­me­tin­get.

Rett skal vae­re rett: et mindre­tall i ko­mi­teen, SV`s repre­sen­tant har fo­reslått at man skal be reg­je­rin­gen kom­me til­ba­ke med fors­lag til endring i kul­tur­min­ne­lo­ven slik at det au­to­ma­tis­ke fred­nings­vern også skal gjel­de kvens­ke kul­tur­min­ner.

Fler­tal­lets syns­punkt in­ne­bae­rer at kvens­ke kul­tur­min­ner fø­les som ik­ke så vik­ti­ge og ak­ku­rat det kjen­nes som et gufs fra en for­gan­gen tid.

Trygg Ja­ko­la – med­lem av kul­tur- og kul­tur­min­ne­ko­mi­teen i Nors­ke Kve­ners

For­bund – Rui­ja Kvee­ni­liit­to

Nest­le­der Jan Da­leng og Trygg Ja­ko­la, med­lem av kul­tur- og kul­tur­min­ne­ko­mi­teen i Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­ja Kvee­ni­liit­to på Stor­tin­get. Fo­to: Sk­jerm­bil­de Stor­tin­get.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.