KORVETT

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Churchill kal­te dis­se “de bil­li­ge slem­min­ge­ne” for­di de var bil­li­ge å pro­du­se­re og etter si­gen­de var slem­me mot ubåtene. Det­te var om­byg­de hval­fangst­bå­ter som kun­ne jage ubå­ter som de an­grep med skyte­vå­pen og synke­mi­ner. Kor­vet­te­ne ble masse­pro­du­sert og umid­del­bart satt i tje­nes­te hos det den gang lil­le

Royal Ca­na­dian Navy. Far­tøy­ene møt­te tøf­fe ut­ford­rin­ger i de nord­at­lan­tis­ke hav­stor­me­ne..

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.