FLYVÅPEN

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Selv om fly var ubå­te­nes ver­ste fien­de, fan­tes det tid­lig i kri­gen in­gen lang­dis­tanse­fly som nåd­de over hele NordAt­lan­te­ren. Midt i At­lan­ter­ha­vet var det et om­rå­de som ble kalt “air gap”, der ubåtene kun­ne jak­te fritt. Etter som kri­gen gikk sin gang ble det imid­ler­tid satt inn fly som Con­so­li­dated PBY Cata­li­na og bombe­fly­et Con­so­li­dated B-24 Li­be­ra­tor. Dis­se ble til­pas­set til å fly leng­re av­stan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.