SYNKE­MI­NER

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Det var vans­ke­lig for ubåtene å hol­de føl­ge med kon­voi­ene fra dy­pet. Om nat­ten, når det var vans­ke­lig å få øye på dem med kik­kert, gikk de der­for opp til over­fla­ten for å an­gri­pe. Ble de opp­da­get av et krigs­skip el­ler fly, måt­te de imid­ler­tid un­der vann igjen for å over­le­ve. Men her var ubåtene ut­satt for synke­mi­ner. Det­te var tids­inn­stil­te, høy­eks­plo­si­ve bom­ber som ble kas­tet ut etter hver­and­re i et møns­ter. De eks­plo­der­te sam­ti­dig over og un­der ubå­ten, og om­rin­get den der­med av en kraf­tig eks­plo­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.