EN ITALIENSK ULVE­FLOKK?

UBÅTENE I REGIA MARINA

Slaget om Atlanterhavet - - Hitlers Ulveflokker -

Vår­en 1940 var den ita­li­ens­ke ma­ri­nen, Regia Marina, i be­sit­tel­se av nes­ten 120 ubå­ter. Ita­lie­ner­ne mang­let imid­ler­tid sjø­kunn­ska­pe­ne som sine tys­ke al­li­er­te had­de. Da Frank­ri­ke falt, be­ve­get ita­li­ens­ke ubå­ter seg til hav­ne­ne ved At­lan­ter­ha­vet og etab­ler­te en base i Bor­deaux. De gjor­de en skuf­fen­de inn­sats tid­lig i kri­gen, da ti ubå­ter gikk tapt i lø­pet av de førs­te tre uke­ne. Un­der hele kri­gen var kun 30 ita­li­ens­ke ubå­ter ope­ra­ti­ve til sjøs.

Øverst­kom­man­de­ren­de for den tys­ke Ubootwaf­fe, ad­mi­ral Karl Dö­nitz, for­søk­te å blan­de inn ita­li­ens­ke ubå­ter i ulve­flok­ke­ne for å over­våke de at­lan­tis­ke ferd­sels­åre­ne. Pro­ble­mer med ytel­sen ga li­ke­vel ned­slå­en­de re­sul­ta­ter. De ita­li­ens­ke ubåtene var re­la­tivt tre­ge og tung­nem­me. Der­for ble det mes­te av de ita­li­ens­ke ubå­te­nes kamp­er­fa­ring i and­re ver­dens­krig til­eg­net un­der in­di­vi­du­el­le tokt sør i At­lan­ter­ha­vet og i Mid­del­ha­vet. I At­lan­ter­ha­vet senket ita­li­ens­ke ubå­ter 109 al­li­er­te han­dels­skip og 593 864 tonn frakt.

Le­onar­do da Vin­ci var and­re ver­dens­krigs mest suk­sess­rike ita­li­ens­ke ubåt, un­der Gian­fran­co Gazza­na-Pri­arog­gias kom­man­do. Le­onar­do da Vin­ci senket 17 skip og 120 243 tonn frakt, der­iblant det 21 500 tonn sto­re pas­sa­sjer­ski­pet Em­press of Ca­na­da. 22. mai 1943 ble ubå­ten senket av de­stroy­eren HMS Ac­ti­ve og fre­gat­ten HMS Ness uten­for spanske­kys­ten. Hele mann­ska­pet om­kom. Minst 88 ita­li­ens­ke ubå­ter ble senket un­der and­re ver­dens­krig.

Le­onar­do da Vin­ci var and­re ver­dens­krigs mest suk­sess­rike ita­li­ens­ke ubåt. Den senket 17 al­li­er­te skip.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.