UBÅT TYPE VII

EN LI­TEN UBÅT MED BE­GREN­SET SKYTS

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve -

I be­gyn­nel­sen av kri­gen kon­sen­trer­te Dö­nitz seg om ubå­ten Type VII. Den var li­ten og had­de kort rekke­vid­de, men han tenk­te at den va­ere sterk nok til at Kriegs­ma­ri­ne kun­ne be­sei­re den bri­tis­ke ma­ri­nen. Far­tøy­et var lite bruk­bart langt ute i At­lan­ter­ha­vet, og slet for al­vor da USA ble med i kri­gen. Den ble etter hvert er­stat­tet av en stør­re ubåt, Type IX. Li­ke­vel vis­te det høye an­tal­let Type VII-ubå­ter hvor ufor­be­redt Tysk­land var på en sjø­krig i full ska­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.