MARK 24-MINEN

Ver­dens førs­te an­ti-ubåt­t­or­pe­do som senket 31 ubå­ter og ska­det 15.

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

Spo­rings­sys­te­mer ble brukt til for­svar, men også til å an­gri­pe. I 1941 be­gyn­te USA å ut­vik­le en torpedo som kun­ne sky­tes ut fra fly og søke seg mot må­let. Igjen var løs­nin­gen å bru­ke lyd for å “se” un­der vann og slik lede tor­pe­do­en på rett kurs. De førs­te for­sø­ke­ne med akus­tis­ke energi­om­for­me­re skap­te nye ut­ford­rin­ger, men li­ke­vel: Pro­ble­met var å lage en torpedo som var rask nok til å ta igjen en ubåt un­der vann, men sak­te nok slik at ikke støy fra egne be­ve­gel­ser un­der vann skap­te for­styr­rel­ser for ly­den den spo­ret opp.

I 1943 had­de man kom­met frem til et fun­ge­ren­de de­sign på Mark 24-minen. “Minen” var imid­ler­tid egent­lig en 310 ki­los torpedo, som raskt fikk kjaele­nav­net Fido. Den had­de en elek­trisk mo­tor på fem heste­kref­ter til å sky­ve den frem­over i 12 knops fart, og et strids­hode med 42 kilo eks­plo­si­ver. Den ble le­det av hydro­fo­ner plas­sert med sam­me av­stand rundt tor­pe­do­en. Der­et­ter søk­te den seg rett og slett mot den høy­es­te ly­den. Når den ble slup­pet i sjø­en, vil­le Fido ut­fø­re et rund­søk på en for­hånds­be­stemt dyb­de slik at hydro­fo­ne­ne kun­ne lete etter må­let. Der­et­ter stil­te den seg inn på et akus­tisk søke­sys­tem og sik­tet seg inn på byt­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.