ROYAL EASON INGERSOLL

”En stor mann av få ord”

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake - Leve­år: 1883-1976 Land: USA

Royal Eason Ingersoll had­de al­le­re­de mye er­fa­ring da han ble med i kri­gen, etter­som han had­de tje­neste­gjort i den ame­ri­kans­ke ma­ri­nen si­den 1905. Han had­de kom­man­do­en over USAs flå­te i tre år, som vise­ad­mi­ral. Han var en yp­per­lig or­ga­ni­sa­tor, og da han ble for­frem­met til ad­mi­ral, fikk han an­sva­ret for hele 11 500 far­tøy i At­lan­ter­ha­vet, i til­legg til forsvaret av USAs øst­kyst. Hans bril­jan­te lo­gis­tikk­eks­per­ti­se gjor­de at Kriegs­ma­ri­ne ofte ikke for­sto hvor kon­voi­ene be­fant seg, både i Sør- og Nord-Atlanteren. Det­te bi­dro til å be­skyt­te en jevn strøm av trop­per og ma­te­ri­ell, slik at hen­del­ser som land­gan­gen i Nor­man­die var mu­lig å gjen­nom­føre. In­ger­solls bi­drag var helt av­gjø­ren­de for ut­fal­let av slaget om At­lan­ter­ha­vet. Han ble til­delt Dis­tin­guis­hed Ser­vice Me­dal for inn­sat­sen sin. I me­dal­je­om­ta­len ble han be­skre­vet som “en sterk og re­so­lutt le­der”. Søn­nen hans del­tok også i kri­gen, og ble drept i slaget ved Mid­way.

“HANS LOGISTISKE EV­NER GJOR­DE AT KRIEGS­MA­RI­NE OFTE IKKE FOR­STO HVOR KON­VOI­ENE BE­FANT SEG.”

n In­ger­solls fa­mi­lie had­de en lang sjø­mi­li­ta­er tra­di­sjon, med en far som tjen­te i den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen, den spansk-ame­ri­kans­ke kri­gen og førs­te ver­dens­krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.