PERCY W. NELLES

Den ka­na­dis­ke marinens førs­te re­krutt

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake - Leve­år: 1892-1951 Land: Ca­na­da

Percy Wal­ker Nelles had­de va­ert i den ka­na­dis­ke ma­ri­nen si­den den ble grunn­lagt i 1910, og var en na­tur­lig spyd­spiss for lan­dets styr­ker un­der slaget om At­lan­ter­ha­vet. Han had­de da al­le­re­de lang farts­tid som stabs­sjef i ma­ri­nen. Til for­skjell fra and­re var han in­gen brei­al og brau­ten­de le­der. Han var sna­re­re en få­ma­elt mann som kort og godt var opp­tatt av ar­bei­det og lan­det sitt. Etter å ha na­vi­gert ma­ri­nen med kyn­dig hånd gjen­nom ned­gangs­ti­den i mel­lom­krigs­åre­ne, gikk Nelles i gang med å byg­ge opp en ma­ri­ne som i 1939 bare had­de 3604 menn til dis­po­si­sjon. Tak­ket va­ere Nelles var ma­ri­nen snart rus­tet til krig. Hans størs­te bi­drag var å ko­or­di­ne­re Canadas land­gang i Frank­ri­ke, da han le­det de ka­na­dis­ke trop­pe­ne fra Lon­don. Grun­nen til at han ope­rer­te fra Lon­don var en uover­ens­stem­mel­se med ma­rine­mi­nis­ter An­gus Lewis Macdo­nald, om hvor dypt ma­ri­nen skul­le in­volve­re seg. Etter en 36 år lang sjø­mi­li­ta­er kar­rie­re ble han til­delt ad­mi­ral­gra­den da han pen­sjo­ner­te seg i 1945.

n Nelles var en sjel­den blomst, for ma­ri­nen had­de en tendens til å an­set­te tid­li­ge­re ma­rine­of­fi­se­rer hel­ler enn å for­frem­me ka­na­dis­ke ka­det­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.