RIVALER I LUF­TA

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

MIT­SUB­ISHI A6M ZERO

F4F-fly­ets sto­re pla­ge un­der kam­pe­ne i Stil­le­havs­kri­gen var Zero. Den kun­ne ut­ma­nøv­re­re “Wild­cat” og had­de mye stør­re rekke­vid­de. Den had­de over­ta­ket over F4F, helt til de ame­ri­kans­ke pi­lo­te­ne be­gyn­te med “hit-and-run”-an­grep. De fløy i sikk­sakk for å be­skyt­te hver­and­res ha­ler, og fikk der­med det tak­tis­ke over­ta­ket på ja­pa­ner­ne.

MES­SER­SCH­MITT ME 109 T

Det tred­je ri­ket fore­trakk ubå­ter i ste­det for han­gar­skip, og han­gar­skip­ba­ser­te kamp­fly ble ald­ri tatt i bruk av Kriegs­ma­ri­ne. 109 T var en an­nen ver­sjon av Mes­ser­sch­mitt, ment for han­gar­skip, men bare 70 ble pro­du­sert før pro­gram­met ble av­slut­tet. De få fly­ene ble li­ke­vel brukt i det tred­je ri­kets for­svars­kam­per.

BREWSTER F2A BUFFALO

Før F4F-fly­ene ble all­ment kjent i kri­gen, var Buffalo det mest bruk­te fly­et hos ame­ri­ka­ner­ne. Det var en etter­kom­mer av dob­bel­dek­ke­ren F3F, men det ble raskt klart at Buffalo-fly­et var for tregt og tungt i luf­ta. Det slet tungt i slaget ved Mid­way, og ble snart er­stat­tet av Wild­cat-fly­ene i hele USAs ma­ri­ne.

Hvil­ke fly sloss F4F mot i luf­ta?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.