SA­BO­TA­SJE OG SELV­MORD

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

Kap­tein num­mer to på U-505 tok sitt eget liv un­der et synke­mine­an­grep.

U-505s and­re kap­tein så ut til å ha alt på stell i li­vet sitt. Han var en in­tel­li­gent, selv­sik­ker og so­fis­ti­kert mann, og had­de fått opp­la­e­ring av en durk­dre­ven ubåt­ve­te­ran på U-124. Mann­ska­pet på U-505 had­de der­for sto­re for­håp­nin­ger til Ka­pitän­le­ut­nant Pe­ter Zschech, da han tok over etter sin for­gjen­ger.

Hå­pet svant imid­ler­tid fort. “Vi skjøn­te fort at det lå et eks­plo­sivt lu­ne un­der den stil­le over­fla­ten”, sa Hans Goe­be­ler, andre­ma­ski­nist på U-505. “Pl­ut­se­li­ge ra­seri­ut­brudd og et ge­ne­relt dår­lig hu­mør sto i sterk kon­trast til [Kor­vetten­ka­pitän Axel-Olaf] Lo­ewes ro­li­ge og tryg­ge måte å lede på.”

På sin førs­te pa­trul­je med U-505 senket Zschech bare ett han­dels­skip, det bri­tis­ke damp­ski­pet Ocean Ju­s­tice. Un­der det­te tok­tet ble U-505 truf­fet av et luft­an­grep som før­te til seks må­ne­ders re­pa­ra­sjons­ar­beid i Lori­ent.

In­gen av de nes­te fem tok­te­ne var­te len­ger enn 13 da­ger. Se­ne­re opp­da­get tys­ke ma­rine­of­fi­se­rer at U-505 had­de blitt ut­satt for sa­bo­ta­sje av frans­ke mot­stands­agen­ter som job­bet un­der­cover ved skips­verf­tet i Lori­ent. Sa­bo­ta­sjen in­ne­bar olje­lek­ka­sje og ut­styr som ikke vir­ket. Der­med var U-505 eks­tra ut­satt for luft­an­grep. Mann­ska­pet ga Zschech skyl­den for uflak­sen de­res. Etter fle­re fias­ko­er ble han lat­ter­lig­gjort bak sin egen rygg, både av mann­skap og kol­le­ger.

9. ok­to­ber 1943 la U-505 ut på sitt sis­te tokt med Zschech som kap­tein. På det­te tids­punk­tet var han et nerve­vrak. 24. ok­to­ber ble de ut­satt for et kraf­tig synke­mine­an­grep. Zschech skjøt seg selv med pis­to­len sin i ka­non­tår­net. Mann­ska­pet grav­la ham på ha­vet nes­te mor­gen.

n U-505s tred­je kap­tein, Ha­rald Lan­ge, som krigs­fan­ge. Han ble be­hand­let for ska­de­ne han på­dro seg fra et gra­nat­an­grep da far­tøy­et hans ble kap­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.