7. AN­GRE­PET PÅ KONVOI HX-229 OG SC-122

Slaget om Atlanterhavet - - Dødens Konvoi -

DATO: 16.-19. MARS 1943

STED: NORD-ATLANTEREN

IN­VOLVER­TE EN­HE­TER: AL­LI­ER­TE – HMS MANSFIELD, HIGHLANDER, VIMY, ABELIA, USS BABBITT OG USCGC INGHAM AKSEMAKTENE – UBÅTGRUPPENE RAUBGRAF, STÜRMER OG DRÄNGER

UT­FALL: 22 SKIP BLE SENKET I KRIGENS STØRS­TE NORD­AT­LAN­TIS­KE UBÅT­AN­GREP

I mars 1943 hend­te det som skul­le bli det mest kri­tis­ke vende­punkt for de al­li­er­te i hele slaget om At­lan­ter­ha­vet, da 38 tys­ke ubå­ter og 100 skip i konvoi HX-229 og SC-122, med es­korte­skip, støt­te sam­men. Tysk ra­dio kal­te det “ti­de­nes størs­te kon­vo­i­s­lag”. På alliert side rea­ger­te fle­re med å tvi­le på om kon­vo­i­sys­te­met var en ef­fek­tiv for­svars­me­to­de over­ho­det.

Akku­rat idet de al­li­er­te ko­de­knek­ker­ne på Blet­ch­ley park ble “blin­de”, var uhel­dig­vis både HX-229 og SC-122 på vei øst­over fra New York.

Tys­ker­ne had­de innført en ny “kort vaer­rap­port”, som gjor­de det umu­lig for ko­de­knek­ker­ne å de­chiff­re­re ubå­te­nes kode­ma­skin. I mot­set­ning til tid­li­ge­re, kun­ne ikke kon­voi­ene nå leg­ge kur­sen vekk fra ubåt­fa­ren. Konvoi SC-122 unn­slapp så vidt fare­so­nen etter at et ubåt­sig­nal ble pluk­ket opp.

På den and­re si­den had­de tys­ker­ne klart å knek­ke de al­li­er­tes kode num­mer 3. Det­te gjor­de dem i stand til å sik­te seg pre­sist inn på konvoi HX-229. Om mor­ge­nen 16. mars ble den lo­ka­li­sert av U-653. Ulve­flok­ken Raubgraf stil­te inn sik­tet mens de and­re ulve­flok­ke­ne, Stürmer og Dränger, stor­met i for­vei­en for å av­sk­ja­ere den døds­døm­te kon­voi­en. In­nen nes­te mor­gen had­de Raubgraf senket åtte skip, gjen­nom­snitt­lig ett i ti­men.

Så kom tu­ren til konvoi SC-122, som ble of­fer for U-338s torpederinger. Den tys­ke ubå­ten senket fire skip og ska­det ett, som se­ne­re sank. Kon­voi­en fikk et lite puste­rom da noen es­korte­skip og lang­dis­tanse­fly kom til unn­set­ning. Da nat­ten kom, gikk li­mid­ler­tid aste­bå­ten Gran­vil­le un­der, raskt etter­fulgt av to skip til. Om etter­mid­da­gen den 18. mars slut­tet U-221 seg også til, og send­te to skip i konvoi HX-229 til ha­vets bunn.

De­stroy­ere ble etter hvert sendt fra Is­land for å bi­stå, og fikk om­si­der stan­set tys­ker­ne. Alle an­grep ble til slutt dre­vet til­ba­ke, etter at beg­ge kon­voi­ene fikk for­ster­ket for­svar da­gen etter. Som en li­ten hevn ble U-384 senket av flyvåpenet. Ad­mi­ral Dö­nitz øns­ket ikke å ri­si­ke­re fle­re tap, og kal­te til­ba­ke ulve­flok­ke­ne til­ba­ke. Krigens størs­te nord­at­lan­tis­ke ubåt­an­grep var et fak­tum. Ulve­flok­ke­ne had­de gjort enorm ska­de. To­talt gikk 22 skip tapt, til­sva­ren­de 146 000 tonn med for­sy­nin­ger. Over 300 sjø­menn mis­tet li­vet.

n Damp­ski­pet King Gruf­fyd med 5072 tonn last om bord ble senket av U-338 un­der an­gre­pet på konvoi SC-122.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.