Sinn­rik story-tel­ling

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

På ublygt vis opp­mo­dar OD til vi­dare­fø­ring av ei stolt olje­his­to­rie. Fram­stil­lin­ga min­ner stun­dom om ein bro­sjy­re, og hon­nør­orda kjem tett: «Tek­no­lo­gis­ke brag­der er re­sul­ta­tet av en pe­tro­le­ums­klyn­ge som er fun­dert på gjen­si­dig til­lit og tett sam­ar­beid, med am­bi­siø­se in­ge­ni­ø­rer og vi­sjo­næ­re le­de­re som har vist stor ut­hol­den­het.»

Res­surs­rap­por­ten er pre­ga av op­ti­mis­me, på­driv og lag­ånd, nær­mast som frå ein fot­ball­tre­nar. Frå sidelinja kjem OD med munt­re til­rop, ap­pel­lar om inn­sats, ros og ris. Det gjeld å hal­de på­gangs­mo­tet ved lag, ma­ne til inn­sats, slik at ein får mest muleg olje opp og ut.

Slik sett er bod­ska­pen frå OD godt til­pas­sa in­ter­es­se­ne i olje­na­sjo­nen Noreg. I den­ne kyr­kje­ly­den ta­ler alle i kor. OD kan kla­ge seg litt over kort­sik­ti­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.