Det er kake igjen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ikkje nok med at tal­ler­ke­nen av res­sur­sar fort­satt er meir enn halv­full. Til des­sert finst det enno my­kje meir, om ein skal tru OD sine ana­ly­ser. Res­surs­rap­por­ten 2017 pei­kar nem­leg på eit stort til­leggs­po­ten­si­al i meir kom­pli­ser­te olje- og gass­funn, der ny tek­no­lo­gi må til for at ut­vin­nin­ga skal bli rek­nings­sva­ran­de.

Kvart eit fat i res­surs­rek­ne­ska­pen er for­ven­ta å bli pro­du­sert, kan OD for­tel­je oss. Med i tala er sjølv­sagt Nord­sjø­en og Norske­ha­vet, men og hav­om­rå­da utan­for Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen, Sen­ja, hei­le Ba­rents­ha­vet, samt om­rå­da rundt Jan May­en. Ut­sik­te­ne frå OD om­fat­tar der­med ei rek­ke om­rå­de som fort­satt ikkje er opna for olje- og gass­verk­semd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.